eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zębowice › Remont i termomodernizacja obiektów na terenie Gminy ZębowiceOgłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont i termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Zębowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZĘBOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413053

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Izydora Murka 2

1.5.2.) Miejscowość: Zębowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-048

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774216076

1.5.8.) Numer faksu: 774216076

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zebowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Zębowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-917fdbc7-c658-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230564

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037787/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Termomodernizacja wraz z wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Opolska 48 w miejscowości Zębowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00138071/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.271.1.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 427321,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1 : Termomodernizacja dachu i ścian zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łąka.
Część Nr 1. Zakres robót obejmuje :
1. Roboty rozbiórkowe :
 rozebranie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich na dachu,
 rozebranie pokrycia dachowego z papy,
 rozebranie ścianki z lukswerów i zamurowanie otworu,
2. Roboty termomodernizacyjne :
 ułożenie na dachu warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych EPS gr. 15 cm,
 wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
 wykonanie obróbek blacharskich dachu,
 odkopanie ścian fundamentowych i ich izolacja,
 ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekka mokrą płytami styropianowymi,
 montaż rynien i rur spustowych,
 wymiana bramy garażowej na segmentową automatyczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.5.5.) Wartość części: 269557,76 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 : Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej 48 w Zębowicach.
1. Roboty rozbiórkowe :
 rozebranie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich na dachu,
 rozebranie pokrycia dachowego z papy,
 wymiana części elementów konstrukcyjnych dachu i deskowania połaci dachowych,
 wymiana włazu dachowego kominiarskiego,
 wymiana okna razem z podokiennikiem,
2. Roboty termomodernizacyjne :
 wykonanie obróbek kominów,
 wykonanie otworu drzwiowego i montaż drzwi,
 wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
 wykonanie obróbek blacharskich dachu,
 montaż rynien i rur spustowych,
 odkopanie ścian fundamentowych i ich izolacja,
 ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekka mokrą płytami styropianowymi,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.5.5.) Wartość części: 157764,08 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 3 : Remont wieży w budynku OSP w miejscowości Radawie.
 rozebranie ścianek z cegieł,
 rozbiórka słupka żelbetowego,
 rozebranie pokrycia dachowego z papy,
 wykonanie nowej konstrukcji pokrycia wieży,
 wykonanie obróbek blacharskich,
 montaż drabiny zewnętrznej z kabłąkami.
Remont wieży w OSP Radawie pozycja nr 1.3 oraz 1.8 przedmiaru robót zostały już wykonane. Do wykonania pozostało : rozebranie ścianek bocznych, które wystają ponad pokrycie dachowe, rozebranie słupka żelbetonowego, na którym w jest zamontowana syrena, usunięcie gruzu z wieży, zamurowanie istniejącego włazu na wieżę, wykonanie wzmocnienia wraz z konstrukcją, do której zostaną przymocowane płyty OSB, wykonanie obróbki płyt OSB z blachy tytanowo – cynkowej, pokrycie płyt OSB podwójną warstwą papy zgrzewalnej. Dostawa i montaż drabinki zewnętrznej z kabłąkami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 269557,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 269557,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 269557,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kompleks Bau Grzegorz Molik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5761083870

7.3.3) Ulica: Listopadowa 14

7.3.4) Miejscowość: Praszka

7.3.5) Kod pocztowy: 46-320

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 269557,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 157764,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 157764,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 157764,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kompleks Bau

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5761083870

7.3.3) Ulica: Listopadowa 14

7.3.4) Miejscowość: Praszka

7.3.5) Kod pocztowy: 46-320

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 157764,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie została złożona żadna oferta

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.