eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do budynku Sądu Okręgowego w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12Ogłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do budynku Sądu Okręgowego w Krośnie,
ul. Sienkiewicza 12

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krośnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000641762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 12

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134373661

1.5.8.) Numer faksu: 134321035

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krosno.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do budynku Sądu Okręgowego w Krośnie,
ul. Sienkiewicza 12

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c544968c-f79f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230548

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073348/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa gazu do budynku Sądu Okręgowego w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w
języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert
oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę
procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania
do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z
Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania.
7. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po
otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w
zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników
Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy
elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
8. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy
następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu
Elearning
dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców
Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarte zostały w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zawarte zostały w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP 10/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynku Sądu Okręgowego w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12, . Dostarczanie gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowy kompleksowej) i być wykonywana na warunkach , określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.
Standardy jakościowe gazu zgodnie z Rozdziałem 8 „Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1158)
Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
Wykonawca powinien posiadać aktualną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), działająca na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego do punktów poboru.
Obecnie sprzedaż realizowana jest w oparciu o umowy kompleksowe z PGNIG Obrót Detaliczny sp z o.o . Aktualna umowa zawarta jest na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Sąd Okręgowy w Krośnie nie jest zwolniony od akcyzy na wyroby gazowe
(zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym).
Gaz ma być dostarczany do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Zespół urządzeń gazowych składa się z gazomierza i rejestratora szczytów godzinowych.
Paliwo u odbiorcy zużywane będzie przez dwie sztuki kotłów Elco Trigon XL250.
Odbiorca zakwalifikowany jest przez właściwy dla niego system dystrybucyjny (OSD) do grupy taryfowej W5.1._TA.
Obecnym OSD jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. .
Nr punktu poboru 8018590365500019330278

Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach i zamówienie mocy umownej.
Moc umowna – 420 kWh/h, ciśnienie gazu nie mniej niż 1,8 kPa.Do obliczeń przyjęto wskaźnik 11,22853 średnioroczny współczynnik konwersji.
Zestawienie:
wrzesień 2022-2000 m3,22457 kWh
październik 2022-5700 m3,64003 kWh
listopad 2022-7500 m3,84214 kWh
grudzień 2022-13500 m3,151585 kWh
styczeń 2023-13000 m3,145970 kWh
luty 2023-12500 m3,140357 kWh
marzec 2023-10500 m3,117900 kWh
kwiecień 2023-7500 m3,84214 kWh
maj 2023-3500 m3,39300 kWh
czerwiec 2023-0 m3,0 kWh

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:• Cena (C) - waga kryterium 100 %;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-
Wykonawca musi posiadać ważna koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki .
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: koncesja w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę stanowi formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią w elektronicznym, ustandaryzowanym formularzu oferty (nazywana w Systemie
jako „Oferta podstawowa’) wypełnianym przez Wykonawcę w Systemie podczas składania oferty, a treścią formularza
ofertowego sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ i załączonego do oferty, za obowiązującą
przyjmuje się treść formularza ofertowego sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ podpisanego
prawidłowo, zgodnie z reprezentacją. Przekazanie elektronicznego ustandaryzowanego formularza oferty wypełnianego
przez Wykonawcę w Systemie, nie stanowi złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.
Ponadto do oferty należy załączyć:
1) Formularz cenowy (wzór załącznik nr 4)
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X punkt A ust. 1 SWZ, w Rozdziale XI ust. 8 (jeżeli dotyczy), w Rozdziale XII
ust. 2 (jeżeli dotyczy) SWZ;
3) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 4 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (jeżeli dotyczy);
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o
których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby
natakich zasadach.
6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, o którym mowa w ustępie 19 poniżej (jeżeli dotyczy).
7) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 10 SWZ (jeżeli dotyczy) .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X
punkt A ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia uregulowane są we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przez system, dostępny pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.