eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Dostawa farb różnych i artykułów malarskich, materiałów budowlanych różnych oraz wyrobów sanitarnych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w DęblinieOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa farb różnych i artykułów malarskich, materiałów budowlanych różnych oraz wyrobów sanitarnych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261518173

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa farb różnych i artykułów malarskich, materiałów budowlanych różnych oraz wyrobów sanitarnych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e0258a3-f95a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230481

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.24 FARBY, LAKIERY, ART. MALARSKIE + MATERIAŁY BUDOWLANE + MATERIAŁY SANITARNE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za
pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl, z zastrzeżeniem, że
oferta musi wpłynąć na wskazaną powyżej Platformę Zakupową, a nie na wskazaną pocztę elektroniczną!
Zamawiający informuje, że poczta elektroniczna nie jest środkiem komunikacji do złożenia oferty, ponieważ istnieje obowiązek jej
zaszyfrowania i uniemożliwienia otwarcia przez wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
Szczegółowo informacje dot. komunikacji zostały opisane w Rozdziale IX SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
 posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Proces składania oferty lub wniosku przez Wykonawcę na platformie SmartPZP odbywa się w ciągu jednej sesji przeglądarki! Nie
można zapisać wprowadzonych danych lub załączników i powrócić do składania oferty lub wniosku w późniejszym terminie.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest
uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy
zakładaniu profilu Wykonawcy.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, msg
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja
Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, wezwań i zawiadomień, oświadczeń,
informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
a) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl ;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa farb różnych i artykułów malarskich, materiałów budowlanych różnych oraz wyrobów sanitarnych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie 32/23/P, prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych w związku z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”);
c) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 32/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I Farby, lakiery, kleje, artykuły malarskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe znajdują się poniżej oraz w załącznikach do SWZ:
a) Załącznik nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
b) Załącznik nr 6, 6a, 6b do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy;
5. Wymagania dotyczące realizacji umowy, dostaw i gwarancji oraz kar umownych zawarte są w Załączniku nr 6 , 6a, 6b do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.
5.1. W zakresie zadań I wykonawca:
a) zobowiązuje się dostarczyć jednorazowo materiały nowe, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Dostarczone materiały nie mogą ponadto posiadać śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winny być opakowane w nienaruszone, fabryczne opakowania, a także winny spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego.
b) Wraz z dostawą materiałów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, karty charakterystyki materiału, karty techniczne, atesty higieniczne itp. dopuszczające te materiały do powszechnego użytku i stosowania. W przypadku niedostarczenia wraz z dostawą wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy do momentu uzupełnienia tych braków przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39224210-3 - Pędzle malarskie

44832000-1 - Rozpuszczalniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą)

Cena brutto oferty – waga 100 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cof) x 100 x 100% (ilość punktów)

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższe całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego
Cof – całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań oferty badanej wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 w zakresie poszczególnych zadań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zad. II - Gładzie, zaprawy i beton komórkowy

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe znajdują się poniżej oraz w załącznikach do SWZ:
a) Załącznik nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
b) Załącznik nr 6, 6a, 6b do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy;
5. Wymagania dotyczące realizacji umowy, dostaw i gwarancji oraz kar umownych zawarte są w Załączniku nr 6 , 6a, 6b do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.
5.1. W zakresie zadań II wykonawca:
a) zobowiązuje się dostarczyć jednorazowo materiały nowe, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Dostarczone materiały nie mogą ponadto posiadać śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winny być opakowane w nienaruszone, fabryczne opakowania, a także winny spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego.
b) Wraz z dostawą materiałów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, karty charakterystyki materiału, karty techniczne, atesty higieniczne itp. dopuszczające te materiały do powszechnego użytku i stosowania. W przypadku niedostarczenia wraz z dostawą wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy do momentu uzupełnienia tych braków przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44190000-8 - Różne materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą)

Cena brutto oferty – waga 100 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cof) x 100 x 100% (ilość punktów)

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższe całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego
Cof – całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań oferty badanej wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 w zakresie poszczególnych zadań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zad. III – Papa i lepiki
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe znajdują się poniżej oraz w załącznikach do SWZ:
a) Załącznik nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
b) Załącznik nr 6, 6a, 6b do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy;
5. Wymagania dotyczące realizacji umowy, dostaw i gwarancji oraz kar umownych zawarte są w Załączniku nr 6 , 6a, 6b do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

5.1. W zakresie zadań IIIwykonawca:
a) zobowiązuje się dostarczyć jednorazowo materiały nowe, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Dostarczone materiały nie mogą ponadto posiadać śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winny być opakowane w nienaruszone, fabryczne opakowania, a także winny spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego.
b) Wraz z dostawą materiałów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, karty charakterystyki materiału, karty techniczne, atesty higieniczne itp. dopuszczające te materiały do powszechnego użytku i stosowania. W przypadku niedostarczenia wraz z dostawą wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy do momentu uzupełnienia tych braków przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44190000-8 - Różne materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą)

Cena brutto oferty – waga 100 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cof) x 100 x 100% (ilość punktów)

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższe całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego
Cof – całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań oferty badanej wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 w zakresie poszczególnych zadań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zad. IV – Mieszanka mineralno – asfaltowa

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe znajdują się poniżej oraz w załącznikach do SWZ:
a) Załącznik nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
b) Załącznik nr 6, 6a, 6b do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy;
5. Wymagania dotyczące realizacji umowy, dostaw i gwarancji oraz kar umownych zawarte są w Załączniku nr 6 , 6a, 6b do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.
5.1. W zakresie zadań IV wykonawca:
a) zobowiązuje się dostarczyć jednorazowo materiały nowe, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Dostarczone materiały nie mogą ponadto posiadać śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winny być opakowane w nienaruszone, fabryczne opakowania, a także winny spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego.
b) Wraz z dostawą materiałów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, karty charakterystyki materiału, karty techniczne, atesty higieniczne itp. dopuszczające te materiały do powszechnego użytku i stosowania. W przypadku niedostarczenia wraz z dostawą wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy do momentu uzupełnienia tych braków przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44190000-8 - Różne materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą)

Cena brutto oferty – waga 100 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cof) x 100 x 100% (ilość punktów)

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższe całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego
Cof – całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań oferty badanej wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 w zakresie poszczególnych zadań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zad. V – Cement i wapno budowlane
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe znajdują się poniżej oraz w załącznikach do SWZ:
a) Załącznik nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
b) Załącznik nr 6, 6a, 6b do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy;
5. Wymagania dotyczące realizacji umowy, dostaw i gwarancji oraz kar umownych zawarte są w Załączniku nr 6 , 6a, 6b do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.
5.2. W zadaniu V cement i wapno budowlane wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać Zamawiającemu: cement, posiadający każdorazowo okres przydatności do użycia nie krótszy niż 45 dni, wapno posiadające każdorazowo okres przydatności co najmniej 9 miesięcy liczony od momentu dokonania odbioru każdej partii.

Jeżeli w trakcie odbioru dostarczonego cementu i wapna zostaną stwierdzone ich wady fizyczne, minął termin przydatności do użycia lub jest on krótszy, niż określono powyżej lub okaże się, że nie spełnia on określonych w § 1 ust. 1 i 4 (Załącznik nr 6a tj. projekt umowy) parametrów albo opakowania, w których został dostarczony posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiającemu przysługuje prawo do:
a) odstąpienia od umowy w całości lub części;
b) odmowy odbioru części lub całości dostarczonych materiałów;

W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający sporządzi protokół odmowy odbioru, zawierający przyczyny odmowy odbioru części lub całości dostarczonych materiałów oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin dostawy materiałów wolnych od wad, nie dłuższy jednak niż 7 dni (siedem dni). Z czynności odbioru materiałów wolnych od wad zostanie sporządzony protokół odbioru.
Dostawa cementu i wapna następować będzie w oryginalnych szczelnie zamkniętych workach papierowych o pojemności 25 kg.

Każdorazowa dostawa przedmiotowych materiałów następować będzie do magazynu Zamawiającego, znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały do wskazanego magazynu w dni pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego telefonicznie lub faksem, minimum z dwudniowym wyprzedzeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44190000-8 - Różne materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą)

Cena brutto oferty – waga 100 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cof) x 100 x 100% (ilość punktów)

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższe całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego
Cof – całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań oferty badanej wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 w zakresie poszczególnych zadań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zad. VI – Drzwi wewnętrzne
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe znajdują się poniżej oraz w załącznikach do SWZ:
a) Załącznik nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
b) Załącznik nr 6, 6a, 6b do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy;
5. Wymagania dotyczące realizacji umowy, dostaw i gwarancji oraz kar umownych zawarte są w Załączniku nr 6 , 6a, 6b do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.
5.1. W zakresie zadań VI wykonawca:
a) zobowiązuje się dostarczyć jednorazowo materiały nowe, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Dostarczone materiały nie mogą ponadto posiadać śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winny być opakowane w nienaruszone, fabryczne opakowania, a także winny spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego.
b) Wraz z dostawą materiałów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, karty charakterystyki materiału, karty techniczne, atesty higieniczne itp. dopuszczające te materiały do powszechnego użytku i stosowania. W przypadku niedostarczenia wraz z dostawą wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy do momentu uzupełnienia tych braków przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44190000-8 - Różne materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą)

Cena brutto oferty – waga 100 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cof) x 100 x 100% (ilość punktów)

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższe całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego
Cof – całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań oferty badanej wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 w zakresie poszczególnych zadań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zad. VII – Glazura

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe znajdują się poniżej oraz w załącznikach do SWZ:
a) Załącznik nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
b) Załącznik nr 6, 6a, 6b do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy;
5. Wymagania dotyczące realizacji umowy, dostaw i gwarancji oraz kar umownych zawarte są w Załączniku nr 6 , 6a, 6b do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

5.1. W zakresie zadań VII wykonawca:
a) zobowiązuje się dostarczyć jednorazowo materiały nowe, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Dostarczone materiały nie mogą ponadto posiadać śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winny być opakowane w nienaruszone, fabryczne opakowania, a także winny spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego.
b) Wraz z dostawą materiałów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, karty charakterystyki materiału, karty techniczne, atesty higieniczne itp. dopuszczające te materiały do powszechnego użytku i stosowania. W przypadku niedostarczenia wraz z dostawą wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy do momentu uzupełnienia tych braków przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44190000-8 - Różne materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą)

Cena brutto oferty – waga 100 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cof) x 100 x 100% (ilość punktów)

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższe całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego
Cof – całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań oferty badanej wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 w zakresie poszczególnych zadań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zad. VIII – Wyroby sanitarne

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe znajdują się poniżej oraz w załącznikach do SWZ:
a) Załącznik nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;
b) Załącznik nr 6, 6a, 6b do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy;
5. Wymagania dotyczące realizacji umowy, dostaw i gwarancji oraz kar umownych zawarte są w Załączniku nr 6 , 6a, 6b do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.
W zadaniu VIII Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych, nieużywany i nieregenerowany, dopuszczony do powszechnego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełniający wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w Opisie Przedmiotu zamówienia.
Wykonawca udziela gwarancji dla poszczególnych pozycji w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SWZ na wskazany w tych pozycjach okres. Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty podpisania od daty podpisania Protokołu odbioru Towaru przez strony.

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów sanitarnych dostarczy następujące dokumenty:
a) Deklaracje Właściwości Użytkowych lub Deklaracje Zgodności wskazująca wprowadzenie wyrobu do powszechnego użytku,
b) Certyfikaty CE,
c) Atesty PZH
d) Aprobaty Techniczne,
e) Wyroby muszą być oznakowane tabliczką CE lub B
- do tych pozycji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami takie deklaracje, certyfikaty, aprobaty, bądź tabliczki posiadają.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44411000-4 - Wyroby sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą)

Cena brutto oferty – waga 100 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cof) x 100 x 100% (ilość punktów)

Gdzie:

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższe całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 Formularza ofertowego
Cof – całkowite wynagrodzenie brutto w zakresie poszczególnych zadań oferty badanej wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna n 8 Formularza ofertowego

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie wynikające z Formularza ofertowego, Załącznika Nr 1 do SWZ - kolumna nr 8 w zakresie poszczególnych zadań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych:

2.1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania zamawiający zażąda:
2.1.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp;

Zgodnie z treścią art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcja/spółki cywilne – wskaże w oświadczeniu załącznik Nr 2/2a do SWZ bazy, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy – to Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do ich złożenia.

2.1.2. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2.1.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5/5a do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli miałoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 101 ust. 5 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w Formularzu ofertowym standardów. Nie dopuszcza się odstępstw od minimalnych parametrów oraz funkcji i przeznaczenia. Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy). Ich wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec przedmiotu zamówienia.

To na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego, wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych rozwiązań. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 101 ust. 5 ustawy Pzp: „W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.”

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego artykuły równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego powyżej oraz w załączniku nr 1 do SWZ, tj. w Formularzu ofertowym. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały opisane w SWZ (w załączniku nr 1 do SWZ). Oferta Wykonawcy musi bowiem zawierać zaoferowanie przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy
Pzp:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia
pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem;
c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy,
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie dotyczące braku podstaw do
wykluczenia oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odrębnie każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 5
do SWZ, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
6) Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
7) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu wykazują zgodnie z pkt. 10).
9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców (na wezwanie Zamawiającego).
10) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przy czym
dokumenty te składa odpowiednio. Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na
zasadach opisanych w niniejszej SWZ.
11) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12) Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa wart.125 ust.1 ustawy Pzp, lub podmiotowego
środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
Wymagania szczegółowo opisano w Rozdziale V SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dotyczy wszystkich zadań:

1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz. 1710) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 6, 6a i 6b do SWZ.
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ, danych zawartych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, o których mowa w pkt. 2.
4. Zamawiający wymaga, aby wybrany w danym zadaniu wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów w przypadkach i na warunkach określonych w §11 projektowanych postanowień umowy (stanowiących załącznik Nr 6 do SWZ).
6. W przypadku okoliczności wymienionych w art. 456 ustawy Pzp Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych okolicznościach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w rozdziale XII pkt. 2 i 3 należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem SMART PZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan, na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w wariancie, o którym
mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) Prawo zamówień publicznych,
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do
wykluczenia o których mowa w :
• 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. (D. U. 2022 ,poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2. Kryteria oceny ofert zostały określone w Rozdziale XV SWZ.
Dodatkowe informacje:
a) Zamawiający nie przewiduje:
• udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
• zawarcia umowy ramowej;
• ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
• wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 281 ust. 2 pkt. 17) ustawy Pzp);
• zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt. 14) ustawy Pzp);
• rozliczeń w walutach obcych (art. 281 ust. 2 pkt. 13) ustawy Pzp);
• możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dodatkowych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 11) ustawy Pzp);
• prowadzenia negocjacji;
b) Zamawiający nie dopuszcza:
• możliwości składania ofert wariantowych (art. 281 ust. 2 pkt. 6 Pzp);
• składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty (art. 281 ust. 2 pkt.
18 ustawy Pzp);
c) Zamawiający nie zastrzega:
• obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt. 15) ustawy Pzp);
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
• możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 9) ustawy Pzp);
d) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim;
e) każdy Wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie w zakresie danego zadania;
f) Unieważnienie postępowania (fakultatywne): Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.