eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pionki › Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznychOgłoszenie z dnia 2022-06-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH IM. LECHA I MARII KACZYŃSKICH - PARY PREZYDENCKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670140015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 29

1.5.2.) Miejscowość: Pionki

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-670

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzzozpionki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzzozpionki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6eb6d184-f797-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230427

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00122768/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki
Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres:
przetargi@spzzozpionki.pl
Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów:
https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki ;
dostęp ze strony internetowej zamawiającego do profilu nabywcy, tj. strony prowadzonego
postępowania: https://spzzozpionki.pl/ menu: Zamówienia, PLATFORMA ZAKUPOWA . Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki/proceedings (po przejściu do właściwego postępowania)
i przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał
informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki. Inf. publiczne: w sekcji
“Komunikaty”, kierowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do konkretnego Wykonawcy: za
pośrednictwem platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki do tego Wykonawcy. Wymagania dot.
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (od
17-08-2021r., ze wzgl. na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft,
stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie jest dopuszczalne); włączona obsługa JavaScript,
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
Platformazakupowa.pl działa wg standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.
Oferta oraz dokumenty wymagane a składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania
oferty, w tym dokumentów dołączanych do oferty, na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub
podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie
przesyła do systemu. Podpisy kwalifikowane stosowane do podpisywania wszelkich plików muszą
spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i
usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny
zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz
plików XAdES. Maks. rozmiar 1 pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie
500 MB. Na platformie znajduje się odrębne miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców
powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .odt, .doc, .docx, .ods, .xls, do danych
zawierających informację graficzną: .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
Dla kompresji danych rekomenduje się jedno z rozszerzeń: .zip ; .7Z ; W Rozporządzeniu KRI nie
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za
złożone nieskutecznie. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych
profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi
maksymalnie 5MB. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu
elektronicznego: ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu zaleca się, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie wewnętrznym lub
zewnętrznym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych - Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej, ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki, tel./ faks 48 612 13 81, email: spzzoz@spzzozpionki.pl
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: ochronadanych@spzzozpionki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SPZZOZ-ZP-25/2022.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10.przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jak wyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZZOZ-ZP-25/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi w zakresie odbioru, transportu
i termicznej utylizacji odpadów medycznych o kodach: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04
i 18 01 09. Planowane ilości na 12 miesięcy: 60 000kg (średnio na miesiąc 5000kg).
Odbiór odpadów medycznych: co najmniej dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki
w godzinach między 7.00 – 15.00 ze składów odpadów Zamawiającego zlokalizowanych
w Pionkach przy: ul. Niepodległości 1, ul. Harcerskiej 1 i ul. Sienkiewicza 29. Odbiór odpadów odbywać się będzie partiami na podstawie zleceń składanych pisemnie lub drogą elektroniczną (np. fax, e-mail) za potwierdzeniem ich odbioru.
Szczegółowe wymagania jakościowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
• Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz.1975).
• W zakresie świadczonych usług Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór
i transport odpadów z miejsca ich składowania u Zamawiającego do zakładu unieszkodliwiającego odpady tego typu i ich utylizację z zachowaniem przepisów obowiązujących przy świadczeniu usług w zakresie odpadów medycznych.
• Transport odpadów odbywać się będzie pojazdem lub pojazdami przystosowanymi do przewożenia odpadów o kodach 18 01 02 i 18 01 03 zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. j. Dz. U. 2021 poz. 756 ze zm.)
a unieszkodliwianie odpadów medycznych realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Zasada bliskości: zgodnie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (t. j. Dz. U. 2022, poz.699 ze zm.) – zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone (tj. poza województwem mazowieckim). Dopuszcza się, zgodnie z art.20 ust.6 ustawy o odpadach, unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze innego województwa w najbliżej położonej instalacji w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze województwa mazowieckiego lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.
• Metoda unieszkodliwiania odpadów: zgodnie z art. 95 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.) – zakaźne odpady medyczne należy unieszkodliwiać przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zakazuje się ich unieszkodliwianie we współspalarniach odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
warunek:
Wymaga się aby wykonawca prowadził działalność gospodarczą w formie organizacyjnej zgodnej z prawem, zgłoszonej do właściwego rejestru handlowego (ewidencji).
- przez rejestry handlowe należy rozumieć rejestry (ewidencje), które służą do rejestrowania przedsiębiorców (CEIDG / w przypadku osób fizycznych, KRS / w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)
Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy, w tym podmioty udostępniające zasoby, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, muszą być wpisani odpowiednio do Rejestru Przedsiębiorców KRS lub CEIDG. Od przedsiębiorców zagranicznych wymaga się wpisu do odpowiedniego rejestru zawodowego (w sytuacji gdy wpis ten zastępuje wpis do rejestru handlowego - jest jego odpowiednikiem) lub rejestru handlowego prowadzonego w kraju ich pochodzenia.
Ocena - na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) na podstawie dokumentu potwierdzającego: właściwy rejestr
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
warunek:
Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach określonych przez zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 699 ze zm.).
Ocena - na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) na podstawie dokumentu potwierdzającego: aktualne zezwolenia / decyzje właściwych organów uprawniające wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach określonych przez zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Alternatywnie w zakresie transportu w miejsce zezwolenia/ decyzji dopuszcza się - wpis do rejestru podmiotów prowadzonego przez marszałka województwa, zgodnie z art. 50 ust. 1 pk 5 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określa warunku
d) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie określa warunku

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z rozdz. X SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z rozdz. X SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy - zamawiający nie wymaga

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W wyznaczonym terminie składania ofert należy złożyć:
1) Formularz ofertowy – według załącznika nr 1A do SWZ
2) Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia – według załącznika nr 1B do SWZ
3 ) Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 rozdz. X, tj. oświadczenie własne wykonawcy wg zał. 2 do SWZ,
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty – gdy dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego rejestru, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
 pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii (w formie elektronicznej w sposób przewidziany w przepisie art.97§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie – t. j. Dz. U. 2020 poz.1192);
UWAGA: Sposób sporządzenia i przekazania oferty oraz wymaganych dokumentów zgodnie
z SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziałów: X i XV.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z rozdz. XIII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 13:30

8.2.) Miejsce składania ofert: na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowa/ obligatoryjna podstawa wykluczenia z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych - w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz.835), tj.:
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz.835);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz.835);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz.835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.