eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szydłowo › Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni naturalnej stanowiących własność gminy Szydłowo

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni naturalnej stanowiących własność gminy Szydłowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szydłowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mazowiecka 61

1.5.2.) Miejscowość: Szydłowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-516

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 236554019

1.5.8.) Numer faksu: 236549328

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@szydlowo-maz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.szydlowo-maz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni naturalnej stanowiących własność gminy Szydłowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19913c26-d99f-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00230426

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00036227/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej stanowiących własność Gminy Szydłowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szydlowo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szydlowo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy
zakupowej eZamawiający znajdującej się pod adresem: https://szydlowo.ezamawiajacy.pl. Szczegóły dotyczące złożenia oferty
zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy", znajdującej się w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego".
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:gmina@szydlowo-maz.pl, jest dopuszczalna w wyjątkowej
sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej.
3. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego bezpłatnie korzysta, rejestruje się lub loguje (w
przypadku posiadania konta na platformie zakupowej), akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://szydlowo.ezamawiajacy.ploraz uznaje go za wiążący.
4. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z
potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5. Szczegóły funkcjonowania platformy zakupowej zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy".
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy zakupowej Gminy Szydłowo tel. +48 22 257 22 23
(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00, e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty
oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Zalecany format plików to: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf.
8. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji
przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W
przypadku skorzystania z Platformy eZamawiajacy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje
się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem
Platformy Zakupowej przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja": w celu zadania pytania Zamawiającemu,
Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka
Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy
"pytanie wysłane".
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
1) w ramach czynności przetwarzania związanych z przeprowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia oraz związanych z przechowywaniem dokumentacji
z przeprowadzonego postępowania jest Wójt Gminy Szydłowo (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Mazowiecka 61, 06-516
Szydłowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mazowiecka 61, 06-516
Szydłowo lub drogą e-mailową pod adresem: gmina@szydlowo-maz.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Katarzynę Bałdygę , z którym można się skontaktować pod adresem
mailowym: iod@szydlowo-maz.pl, telefonicznie pod nr 23 655-40-19 wew. 48 lub pisemnie na adres siedziby administratora
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności
do: Urzędu Zamówień Publicznych, organów kontrolnych, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie z przepisami prawa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzieleniezamówienia. Ich niepodanie spowoduje brak
możliwości udziału w postępowaniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni naturalnej stanowiących własność gminy Szydłowo.
Celem zamówienia jest uzupełnienie punktowych, sezonowych ubytków w drogach gruntowych: -kruszywem łamanym o frakcji 4-31 mm warstwą do 10 cm, -betonem kruszonym o frakcji 4-63mm warstwą do 15 cm ,-destruktem asfaltowym warstwą do 10 cm. (materiał zamawi

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje zwiększenie przedmiotu zamówienia do 30% zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane prace

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu — załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1076 z późn. zm.)
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących
niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
c) konieczności wykonania prac zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu
wykonania zamówienia podstawowego,
d) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub
uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach od a) do d),
termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;
2) wysokości ceny brutto w przypadkuzmiany stawki podatku VAT dla prac objętych przedmiotem zamówienia,
3) W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to
części wynagrodzenia za prace, których
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
5) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji;
6) powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, które nie zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie, jako
części zmówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy;
7) zmiany podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że
proponowany inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, na Platformie pod adresem: https://szydlowo.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.