eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa toreb bawełnianych dla biegaczy 16. PKO Poznań Półmaratonu i 23. PKO Poznań Maratonu

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa toreb bawełnianych dla biegaczy 16. PKO Poznań Półmaratonu i 23. PKO Poznań Maratonu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630603890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Spychalskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-553

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@posir.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa toreb bawełnianych dla biegaczy 16. PKO Poznań Półmaratonu i 23. PKO Poznań Maratonu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3474f599-c02f-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00230422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00051430/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa koszulek technicznych, koszulek bawełnianych i worków dla uczestników imprez organizowanych przez POSiR

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00083534

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.240.12.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 240000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa toreb bawełnianych dla biegaczy 16. PKO Poznań Półmaratonu – 10000 sztuk i 23. PKO Poznań Maratonu- 6000 sztuk


Planowany termin 16. PKO Poznań Półmaraton –14 kwietnia 2024
Planowany termin 23. PKO Poznań Maraton- 13 października 2024
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Do oferty należy dołączyć jedną sztukę torby wykonanej zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, ze wskazanego materiału o gramaturze 270 g/m2 o wymiarach podanych w punkcie 1 Opisu (tolerancja dla wzoru +- 0,5 cm) wraz z nadrukiem próbnym farbą ekologiczną w jednym kolorze.
Torby dostarczone Zamawiającemu nie mogą odbiegać jakością materiału i wykonania oraz jakością nadruku od tych przedstawionych w postępowaniu.
Zamawiający gwarantuje zakup 70% ogólnej ilości toreb.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 242064,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 315680,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 293232,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TODO Jakub Kawa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6671326080

7.3.4) Miejscowość: Ostrowite

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 293232,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-10-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.