eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawa Mazowiecka › Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750081271

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 14

1.5.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agulska@szpitalrawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalrawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28d1d94a-da64-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00230421

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00211766/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-28d1d94a-da64-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty
elektronicznej: agulska@szpitalrawa.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). 8.22. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po
zalogowaniu się na konto Wykonawcy
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej
(cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8.12 Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
8.13 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8.14 Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,
ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka.
2. Pozyskane dane osobowe w postaci:
✓ nazwisko i imię (imiona),
✓ dane rejestrowe organizacji biorącej udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w tym NIP, nr. konta, dane
adresowe organizacji,
✓ adres e-mail,
✓ stanowisko,
✓ numer telefonu,
będą przetwarzane przez osoby zatrudnione Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz podmiot
przetwarzający działający dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na podstawie umowy między
stronami.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące
przepisy prawa:
a) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j..),
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U 2020 r. poz. 2415)
c) Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 164ze zm.).
5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepisami art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2023 poz. 1605 t.j.)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/05/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych wytwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

90524100-7 - Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych

90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca, spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym szczególności uprawnienia w formie zezwolenia/pozwolenia/decyzji/wpisu wydanego przez właściwy organ państwowy dla Wykonawcy na prowadzenie gospodarki odpadami tj. na transport i unieszkodliwianie odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku¬ – Prawo Ochrony Środowiska wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw i/lub wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami przez właściwego Marszalka Województwa wraz z indywidualnym numerem rejestrowym
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a. Wykonawca, spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych, spełniającą warunki zgodnie z tzw. „zasadą bliskości” o której mowa z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” (Dz. U. 2022 r. poz. 699 t. j. ze zm.)”
b. Wykonawca, spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada specjalistyczny środek transportu do przewożenia odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 tj.)
c. Wykonawca, spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierowcami z odpowiednimi zaświadczeniami ADR - o ukończeniu kursu przez osoby wykonujące przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (art. 2 Ustawy z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt. 5, pkt. 7, pkt. 8 ustawy
2)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenia wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwaną „ustawą sankcyjną”,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) właściwe, aktualne /zezwolenie/pozwolenie/decyzję/wpis wydanego przez właściwy organ państwowy dla Wykonawcy na prowadzenie gospodarki odpadami tj. na transport i unieszkodliwianie odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku¬ – Prawo Ochrony Środowiska wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw i/lub wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami przez właściwego Marszalka Województwa wraz z indywidualnym numerem rejestrowym
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
b) Oświadczenie, że dysponuje instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych, spełniającą warunki zgodnie z tzw. „zasadą bliskości” o której mowa z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” (Dz. U. 2022r. poz. 699 t. j. ze zm.).”
c) Oświadczenie, że posiada specjalistyczny środek transportu do przewożenia odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
d) Oświadczenie, że dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierowcami z odpowiednimi zaświadczeniami ADR - o ukończeniu kursu przez osoby wykonujące przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (art. 2 Ustawy z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.2 Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika
oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
13.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
13.4 Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
13.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w rozdziale XI swz,
b) warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale IX swz winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców
albo wszyscy ci Wykonawcy występujący wspólnie.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
d) W przypadku, o którym mowa w pkt 13.5. c), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy..
Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają
oświadczania i dokumenty określone rozdziale XI, w sposób i w trybie tam określonym.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy; zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian; Strony postanawiają, że do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT,
2) zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe,
3) decyzji organu administracji publicznej dotyczącej przedmiotu umowy – w zakresie, w którym decyzja uniemożliwia realizację przedmiotu umowy,
4) konieczności wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy;
5) zmiany przepisów prawa, wpływających na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowania odpadów.
6) w przypadku rozszerzenia działalności przez Zamawiającego (np. powstania nowych oddziałów, poradni itp.) lub jej ograniczenia (likwidacja poradni, oddziałów itp.) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie miejsc odbioru odpadów, ilości i częstotliwości odbioru odpadów, maksymalnej wartości umowy brutto, nie więcej jednak niż o 30 % maksymalnej wartości umowy brutto. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym mają zastosowanie do rozliczeń ceny wskazane w ofercie;
7) w przypadkach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie ilości i częstotliwości odbioru odpadów w ramach maksymalnej wartości umowy brutto. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym mają zastosowanie do rozliczeń ceny wskazane w ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.