eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janowiec Kościelny › Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Janowiec Kościelny

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Janowiec Kościelny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743019

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 62

1.5.2.) Miejscowość: Janowiec Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-111

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@janowiec.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: janowiec.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Janowiec Kościelny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64601599-da63-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00230418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00055420/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja sieci dróg gminnych - Polski Ład edycja 6 PGR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec_koscielny

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej, która znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec_koscielny oraz poczty elektronicznej: przetargi@janowiec.com.pl, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu platformy zakupowej zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale XVIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Janowiec Kościelny, 13-111 Janowiec Kościelny 62, nr tel. 89 626 202 02,
adres e-mail: gmina@janowiec.com.pl, dalej: Administrator.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – pana Michała Cupiała, z którym można kontaktować się w sprawach
przetwarzania danych na adres e-mail: iod@janowiec.com.pl lub na adres Administratora (z dopiskiem IOD).
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr: GT.271.4.2024, którego przedmiotem jest: Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Janowiec Kościelny oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy z wyłonionym
Wykonawcą.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605),
dalej „ustawa Pzp”, jak również podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora, takie jak: operatorzy pocztowi w celu
zapewnienia dostarczenia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, dostawcy systemów informatycznych wyłącznie w celu
zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają
z ustawy Pzp.
7. Przysługujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie Administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może on zwrócić się o wskazanie dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W celu realizacji wykonania praw wskazanych w pkt. a-c należy kontaktować się z Administratorem na podane wyżej dane
teleadresowe

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GT.271.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Janowiec Kościelny, który obejmuje:
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych (w systemie zaprojektuj i wybuduj) dla niżej wymienionych zadań:
a) zadanie 1 - „Modernizacja drogi gminnej na odc. Janowiec-Jastrząbki”,
b) zadanie 2 - „Modernizacja drogi gminnej na odc. Kownatki-Falęcino”,
c) zadanie 3 - „Modernizacja drogi gminnej w msc. Pokrzywnica)”,
w zakresie szczegółowo określonym w przedmiocie zamówienia, ofercie, przedmiarach robót, Programach Funkcjonalno-Użytkowych (dalej PFU) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz
2) wykonanie robót budowlanych dla niżej wymienionych zadań:
a) zadanie 4 - „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 52/23 w msc. Waśniewo-Grabowo”,
b) zadanie 5 - „Remont drogi gminnej nr 191035N w msc. Waśniewo-Grabowo”,
c) zadanie 6 - „Remont drogi gminnej nr 191025N w msc. Smolany”,
w zakresie szczegółowo określonym w przedmiocie zamówienia, ofercie, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanych dalej STWiORB), projektach wykonawczych oraz SWZ.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wykonawca w szczególności:
1) wykona kompletną dokumentację projektową, zgodnie z zakresem i wytycznymi wskazanymi w PFU dla dokumentacji projektowej w tym: uzyska wszelkiego typu decyzje, pozwolenia, zgody i uzgodnienia oraz uzyska w imieniu Zamawiającego prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę lub prawomocne zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych dla całości inwestycji wymagane przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.)(dalej ustawa Prawo budowlane) konieczne do wykonania niniejszej umowy;
2) będzie sprawował nadzór autorski nad wykonaną dokumentacją na zasadach określonych w PFU;
3) wykona roboty budowlane polegające na modernizacji dróg gminnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) – c), zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której mowa w pkt 1;
4) wykona dokumentację powykonawczą;
5) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1 oraz do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 4, na warunkach określonych w § 22 projektowanych postanowień umowy (dalej PPU);
6) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 5 ust. 2 pkt 14 PPU;
7) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w pkt 2 na warunkach określonych w § 13 PPU;
8) udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez producenta.
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wykonawca w szczególności:
1) wykona roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie dróg gminnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) – c), zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 1 pkt 2;
2) wykona dokumentację powykonawczą;
3) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 2, na warunkach określonych w § 22 PPU;
4) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 5 ust. 2 pkt 14 PPU;
5) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w pkt 1 na warunkach określonych w § 13 PPU;
6) udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez producenta.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w PFU oraz dokumentacji projektowej, które stanowią załącznik Nr 7 do SWZ, a także w PPU, które stanowią załącznik Nr 6 do SWZ.
5. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane
w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie: opracowanej dokumentacji projektowej, udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, SWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną.
7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane, przepisom Kodeksu cywilnego i ustawie Pzp. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług projektowych oraz robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
8. Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Uzasadnienie: Ze względów organizacyjnych, w szczególności ze względu na sposób rozliczania dofinansowania inwestycji, zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR. Zgodnie z regulaminem ww. programu oraz wstępną promesą otrzymaną przez Zamawiającego całkowite rozliczenie inwestycji, a co za tym idzie wypłata należnego wykonawcy (wykonawcom) wynagrodzenia, możliwe jest po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia
o zakończeniu realizacji danego etapu Inwestycji lub zakończeniu Inwestycji,
w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.
W przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych inwestycję realizować mogłoby co najmniej 2 (lub więcej) wykonawców. Powyższy podział mógłby doprowadzić do sytuacji, w której wypłata wynagrodzenie dla jednego wykonawcy, który pierwszy ukończy część inwestycji będzie uzależniona od ukończenia części inwestycji przez innego (innych) wykonawcę (wykonawców). Z kolei w przypadku nieukończenia części inwestycji przez jednego z wykonawców lub odstąpienia od jej realizacji, Zamawiający nie mógłby skorzystać ze środków z promesy, co z kolei doprowadziłoby do sytuacji, w której pozostali wykonawcy nie otrzymaliby swojego wynagrodzenia za zrealizowane części inwestycji, gdyż Zamawiający nie posiada środków własnych na jej realizację.
10. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, przez cały okres realizacji powierzonych zadań, wszystkie osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych w szczególności czynności dotyczące: wykonywania robót ziemnych, robót montażowych, instalacyjnych (elektrycznych), budowy nawierzchni utwardzonych (np. drogi, chodniki), obsługi maszyn i urządzeń budowlanych (np. obsługa koparek, spycharek, ładowarek, samochodów ciężarowych itp.), objęte zakresem zamówienia wskazanym w § 1 PPU.
Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych równoważnych rejestrów oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz osób kierujących budową i osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. wymogu zostały opisane w § 3 i 17 PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że spełnia minimalne warunki dotyczące:
1) Doświadczenia wykonawcy
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, budowie lub przebudowie drogi i o wartości wykonanych robót na kwotę min. 1 000 000,00 zł brutto.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wymaganym ww. doświadczeniem musi się wykazać jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdziale V ust. 5 pkt 1 SWZ.
2) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj.
Dot. etapu projektowania (wykonania dokumentacji projektowej):
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz w rozumieniu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) – zwanego dalej „rozporządzeniem”), która pełnić będzie funkcję projektanta w branży drogowej.
Dot. etapu realizacji robót budowlanych:
b) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy/robót w branży drogowej, posiadającą:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz w rozumieniu rozporządzenia) oraz
- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy / inspektora nadzoru w branży drogowej (przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres faktycznego wykonywania funkcji kierownika budowy / inspektora nadzoru w branży drogowej, a nie okres posiadania uprawnień zawodowych).
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania uprawnień/kwalifikacji w kilku specjalnościach.
Ww. osoby, które posiadają uprawnienia budowlane (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 551)) muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez wykonawcę, jak i dostarczonych przez zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentu, o którym mowa w rozdziale V ust. 5 pkt 2 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 6 pkt 1 SWZ. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik Nr 3 do SWZ
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 6 pkt 2 lit. a) i b) SWZ. Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 24.000,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)
2. Pozostałe wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale IX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim wypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania.
4. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 8 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 20 PPU, które stanowią załącznik Nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec_koscielny

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-19 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenie (wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
/ podmiotu/-ów udostępniającego/-ych zasoby) o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik Nr 2 do SWZ, 2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; 5)
oryginał poręczenia lub gwarancji – w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp.
Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1497), z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2023 poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
INFORMACJE ZWIĄZANE Z NEGOCJACJAMI I OFERTAMI DODATKOWYMI
1. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcami w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert określonych w SWZ tj. cena i okres gwarancji.
2. Szczegóły w rozdziale II ust. 4 i następne SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.