eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawa Mazowiecka › Dostawa gazów medycznych, technicznych z dzierżawą butli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa gazów medycznych, technicznych
z dzierżawą butli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750081271

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 14

1.5.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agulska@szpitalrawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalrawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af04bd42-9ab7-11ee-ba3b-4e891c384685

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazów medycznych, technicznych
z dzierżawą butli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af04bd42-9ab7-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00230409

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00241952/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa gazów medycznych, technicznych z dzierżawą zbiornika i butli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00553902

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/18/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 148459,5 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciekłego tlenu medycznego, tlenu medycznego sprężonego w butlach oraz gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa butli wraz z akcesoriami.
5.2. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostawy gazów medycznych 2 x w tygodniu, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego.
5.3. Szacunkowe zużycie gazów medycznych i technicznych w przeliczeniu na ilość butli i kilogramy na okres 12 miesięcy:
5.3.1. butle 40 l tlen medyczny - 2100 szt.
5.3.2. butle 10l tlen medyczny 24 szt.
5.3.3. butle LIV 5l i 2 l tlen medyczny 50 szt
5.3.4. powietrze sprężone w butlach o poj. 10 l – 14 szt.
5.3.5. powietrze sprężone w butlach o poj. 40l – 24 szt.
5.3.6. dwutlenek węgla 10L – 7 szt.
5.3.7. podtlenek azotu 10l - 8 szt.
5.3.8. Azot ciekły medyczny dewary – 460 kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24111500-0 - Gazy medyczne

24111900-4 - Tlen

39226210-7 - Butle

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 161225,31 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 231948,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 161225,31 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Medgaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7252180956

7.3.3) Ulica: Sienkiewicza 153/1A

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-302

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 161225,31 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.