eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa ochrony imprez i imprez masowych organizowanych przez POSiR lub odbywających się w Oddziałach POSiR w roku 2024

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa ochrony imprez i imprez masowych organizowanych przez POSiR lub odbywających się w Oddziałach POSiR w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630603890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Spychalskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-553

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@posir.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony imprez i imprez masowych organizowanych przez POSiR lub odbywających się w Oddziałach POSiR w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fb0fdbe-baae-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00230408

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00051430/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ochrona imprez organizowanych przez POSiR

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00064218

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.240.05.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 555000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej imprez i imprez masowych organizowanych przez POSiR lub odbywających się w Oddziałach POSiR w roku 2024, w szczególności: 16. PKO Poznań Półmaratonu, Memoriał Czesława Cybulskiego, 23. Poznań Maratonu, oraz imprez organizowanych na Oddziale Malta.
Usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa między innymi: ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi.
Szczegółowe określenie przedmiotu ochrony zawiera opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do swz.
Przedmiot zamówienia dotyczący ochrony imprez organizowanych na Oddziale Malta, szacunkowo około 900 roboczogodzin objęty jest prawem opcji.
Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w pełnym lub w częściowym zakresie albo nie skorzystać. W przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji lub skorzysta w ograniczonym zakresie, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji, w przypadku organizacji imprez na Oddziale Malta po potwierdzeniu terminu imprezy i złożeniu ostatecznego zamówienia przez głównego organizatora, przekazując Wykonawcy zapotrzebowanie na określoną ilość pracowników ochrony w terminach:
- w przydatku imprez masowych min. 40 dni przed planowaną datą imprezy,
- w przypadku pozostałych imprez min. 7 dni przed planowaną datą imprezy, na adres e-mail wskazany w umowie.
Wykonawca nie może rościć sobie prawa do wykonania zakresu usług objętego prawem opcji, w przypadku braku decyzji Zamawiającego o ich realizacji.
Zamawiający informuje, że przy zabezpieczeniu imprez, z wyłączeniem imprez organizowanych na Oddziale Malta, mogą brać udział służby mundurowe takie Wojsko Polskie, Straż Miejska, Straż Pożarna jako uzupełnienie zapotrzebowania osobowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wielkości zamówienia w przypadku gdy ograniczona zostanie liczba uczestników imprezy, w razie odwołania imprezy wskazanej w SWZ, bądź w przypadku udziału w zabezpieczeniu imprez, służb mundurowych, o czym powiadomi Wykonawcę w terminie do 7 dni od powzięcia wiadomości o tym fakcie
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w okresie trwania umowy na poziomie 33% zakresu zamówienia dla imprez 16. PKO Poznań Półmaratonu, Memoriał Czesława Cybulskiego 23. Poznań Maratonu, ( 33% sumy maksymalnej liczby godzin świadczenia usługi dla ww. imprez, wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia)
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia.
Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 699785,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 699785,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 699785,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Ochrony Osób i Mienie „SOWA” Sp. z o.o,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 781-193-26-52

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 699785,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.