eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryki › Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej i ul. PiaskowejOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej i ul. Piaskowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYKI

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Burmistrz Ryk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 29

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818657110

1.5.8.) Numer faksu: 818657111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ryki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-503cbeb4-ce35-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej i ul. Piaskowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-503cbeb4-ce35-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038134/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej i ul. Piaskowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157219

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIR.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2175957,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej i ul. Piaskowej”
2. Zakres robót obejmuje w szczególności roboty budowlane obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej z przepompownią, studniami i przyłączami w granicy pasa drogowego ciągów ulic Piaskowej i Myśliwskiej oraz realizacją podłączenia do kanalizacji sanitarnej prowadzonej w pasie drogowym ul. Janiszewskiej.
a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 kielichowych D=200x5,9, o długości łącznej L = 713,6 m, zlokalizowana na terenie działek nr ewid. : 3733 (droga gminna - ul. Piaskowa). b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE SDR17 D=63x3,8, o długości łącznej L = 247,15 m, z pompownią szt. 1, zlokalizowane na terenie działek nr ewid. 3733 (droga gminna - ul. Piaskowa). c) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej szt. 20, z rur PVC-U SN8 kielichowych D=160x4,7, o długości łącznej L= 132,10 m, zlokalizowane na terenie działek nr ewid. :3733 (droga gminna - ul. Piaskowa).
d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 kielichowych D=200x5,9, o długości łącznej L = 443,25 m, zlokalizowana na terenie działek nr ewid. :3996 (droga gminna - ul. Myśliwska); e) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej szt. 10, z rur PVC-U SN8 kielichowych D=160x4,7, o długości łącznej L = 53,05 m, zlokalizowane na terenie działek: 3996 (droga gminna - ul. Myśliwska); f) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 kielichowych D=200x5,9 łącznej L = 140,75 m, zlokalizowana na terenie działek nr ewid. : 764/3(droga gminna - ul. Myśliwska); g) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej szt. 4, z rur PVC-U SN8 kielichowych D=160x4,7, o długości łącznej L = 10,40 m, zlokalizowane na terenie działek nr ewid. : 764/3 droga gminna - ul. Myśliwska); h) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 kielichowych D=200x5,9, o długości łącznej L= 11,20 m, zlokalizowana na terenie działek nr ewid. : 4072 (droga powiatowa - ul. Janiszewska); i) w pasie drogowym skrzyżowania ulic Piaskowej i Myśliwskiej budowę przepompowni ścieków sanitarnych z prefabrykowanych elementów betonowych, wyposażoną w dwie pompy wraz z systemem sterowniczym; j) wymiana gruntu na odcinku kanalizacji zlokalizowanej w pasie drogi ul. Myśliwskiej od studni VZ-7 do studni Z; k) odtworzenia nawierzchni tłuczniem z wyjątkiem wykonania nawierzchni bitumicznej po komorze przewiertowej w ul. Janiszewskiej;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1399999,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2546100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1399999,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO-SYSTEM Mateusz Kwiatkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 946 210 51 81

7.3.3) Ulica: Trześniowska 5a

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-139

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1399999,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.