eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiązowna › Wywóz odpadów komunalnych z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórzu oraz odpadów wielkogabarytowych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wywóz odpadów komunalnych z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórzu oraz odpadów wielkogabarytowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142011670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zagórze k/Warszawy

1.5.2.) Miejscowość: Wiązowna

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-462

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@centrumzagorze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.centrumzagorze.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wywóz odpadów komunalnych z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórzu oraz odpadów wielkogabarytowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-112fbdea-da34-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00230316

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-112fbdea-da34-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie
eZamówienia): https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: - w zakresie formalnym e - mail:
zamowienia@centrumzagorze.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/ZP/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych, surowców wtórnych (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady) oraz odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zarządzanych przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. tj.:
a) Zagórze k/W-wy gmina Wiązowna;
b) Józefów, ul. 3-go Maja 127;
c) Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29;
d) Warszawa, ul. Koszykowa 79B.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:
1) udostępnić Zamawiającemu niezbędną liczbę pojemników przenośnych na nieczystości stałe oraz dowóz i ustawienie pojemników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj.
a) Zagórze k/W-wy gmina Wiązowna:
- pojemnik np. typu FLD o pojemności 5m³ sztuk 2
- pojemnik np. typu Bóbr o pojemności 1,1m³ sztuk 1
b) Józefów, Józefowa, ul. 3-go Maja 127 - pojemnik np. typu FLD o pojemności 7m³ sztuk 1
c) Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29 - pojemnik np. typu FLD o pojemności 5m³ sztuk 1
d) Warszawa, ul. Koszykowa 79B: - pojemnik np. typu Bóbr o pojemności 1,1m³ sztuk 1,

2) udostępnić pojemniki na odpady segregowane (surowce wtórne) w ilości:
a) Zagórze k/W-wy gmina Wiązowna - 4 pojemniki o pojemności 1,1m³ po jednym na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady
b) Józefów, Józefowa, ul. 3-go Maja 127 - 4 pojemniki o pojemności 1,1m³ po jednym na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady
c) Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29 - 4 pojemniki o pojemności 1,1m³ o jednym na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady,
d) Warszawa, ul. Koszykowa 79B - 4 pojemniki o pojemności 1,1m³ po jednym na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady,

3) udostępnić na żądanie zamawiającego pojemników na odpady wielkogabarytowe w ilości:
a) kontener o pojemności 5m³ - 15 szt.

4) oczyszczać miejsca zaśmieconego przy załadunku nieczystości do samochodu oraz oczyszczanie miejsca ustawienia pojemników z wyłączeniem przedmiotów wielkogabarytowych oraz odpadów nagromadzonych luzem objętości całkowitej powyżej 0,05m³;

5) wymieniać zużyte lub uszkodzone pojemniki, których zużycie lub uszkodzenie nastąpiło na skutek normalnej bieżącej eksploatacji lub wskutek wyłącznej winy pracowników Wykonawcy;
6) w przypadku zaistnienie potrzeb odbioru odpadów wielkogabarytowych Wykonawca dostarczy i odbierze kontenery na odpady wielkogabarytowe o pojemności 5m3 we wszystkich wskazanych powyżej lokalizacjach. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość skorzystania z kontenerów na odpady wielkogabarytowe o pojemności 7m3, 10m3 i 16m3 .
7) wywóz nieczystości będzie odbywał się co 7 dni;
8) wywóz odpadów segregowanych będzie odbywała się co 14 dni;
9) podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe odbywać się będzie każdorazowo na wniosek Zleceniodawcy drogą elektroniczną i mailową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych;
b) posiada aktualne dokumenty wydane na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) zezwalające na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych;
c) jest wpisany do rejestru BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) w zakresie transportu odpadów komunalnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Zezwolenie wydane na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) zezwalające na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych;
3) Wpis do rejestru BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) w zakresie transportu odpadów komunalnych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób składania ofert: platforma e-Zamowienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.