eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wola Kopcowa › "Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego (napędowego grzewczego) do kotłowni w budynkach szkół Gminy Masłów oraz do Domu Ludowego w Woli Kopcowej na okres 12 miesięcy"Ogłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego (napędowego grzewczego) do kotłowni w budynkach szkół Gminy Masłów oraz do Domu Ludowego w Woli Kopcowej na okres 12 miesięcy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366075589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętokrzyska

1.5.2.) Miejscowość: Wola Kopcowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-001

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw.zamowienia@maslow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cuw.maslow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cuwgm.biuletyn.net/?bip=1&cid=42&bsc=N

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego (napędowego grzewczego) do kotłowni w budynkach szkół Gminy Masłów oraz do Domu Ludowego w Woli Kopcowej na okres 12 miesięcy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45b03869-d4f7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020775/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego (napędowego grzewczego) do kotłowni w budynkach Szkół Gminy Masłów na okres 12 miesięcy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159696/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZ.261.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 922284,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego (napędowego grzewczego) do kotłowni w budynkach szkół Gminy Masłów oraz do Domu Ludowego w Woli Kopcowej na okres 12 miesięcy”


Nazwa Jednostki/Miejsce dostarczanego oleju opałowego. Szacowana wielkość zamówienia (12 m-cy)

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie - 62 000 L

2. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii 39 000 L

3. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych 28 000 L

4. Szkoła Podstawowa w Brzezinkach 17 500 L

5. Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej/Dom Ludowy 17 900 L

RAZEM: 164 400 L

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09135110-8 - Niskosiarkowe oleje palne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1047458,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1100033,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1047458,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Droś Sawicki Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5741771696

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 2

7.3.4) Miejscowość: Przystajń

7.3.5) Kod pocztowy: 42-141

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1047458,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-06-01 do 2023-06-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa nr 1/ONG/2022

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.