eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wroc豉w › Sukcesywna dostawa oleju opa這wego (lekkiego) do kot這wni Szko造 Podstawowej nr 51 im. Jana Paw豉 II we Wroc豉wiu do budynku przy ul. P. Eluarda 51-55.Og這szenie z dnia 2021-10-12


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju opa這wego (lekkiego) do kot這wni Szko造 Podstawowej nr 51 im. Jana Paw豉 II we Wroc豉wiu do budynku przy ul. P. Eluarda 51-55.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWx II

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Szko豉 Podstawowa nr 51

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000693210

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Kr瘼icka 50

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wroc豉w

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-018

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wroc豉w

1.5.7.) Numer telefonu: 71 798 68 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sp051@wroclawskaedukacja.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://sp51wroclaw.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju opa這wego (lekkiego) do kot這wni Szko造 Podstawowej nr 51 im. Jana Paw豉 II we Wroc豉wiu do budynku przy ul. P. Eluarda 51-55.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-40afdc1a-2b8e-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00230217

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-10-12

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00230095/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju opa這wego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zgodnie z swz.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z swz.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2021

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Sukcesywna dostawa oleju opa這wego (lekkiego) do kot這wni Szko造 Podstawowej nr 51 im. Jana Paw豉 II we Wroc豉wiu do budynku przy ul. P. Eluarda 51-55 w ilo軼i 50 000 litr闚 na okres grzewczy 2021/2022.
2. CPV 09135100-5 Olej opa這wy
3. Termin realizacji przedmiotu zam闚ienia: 12 miesi璚y od dnia podpisania umowy. Wykonawca b璠zie realizowa przedmiot zam闚ienia do wyczerpania kwoty r闚nej cenie oferty, jednak nie d逝瞠j ni przez okres realizacji zam闚ienia. Wykonawca b璠zie realizowa przedmiot zam闚ienia sukcesywnie w ilo軼iach wynikaj帷ych z bie膨cych potrzeb Zamawiaj帷ego, ka盥orazowo w terminie okre郵onym przez Wykonawc w ofercie, nie d逝窺zym ni 48 godzin (w dniach od poniedzia趾u do pi徠ku) od telefonicznego z這瞠nia zam闚ienia przekazanego przez Zamawiaj帷ego.
4. Przedmiot zam闚ienia obejmuje za豉dunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wy豉dunek oleju. Wykonawca b璠zie dostarcza olej opa這wy, bez dodatkowych op豉t, sukcesywnie:
- w豉snym 鈔odkiem transportu wyposa穎nym w legalizowany przyrz康 pomiarowy do nape軟iania i opr騜niania cysterny (legalizacja urz康ze pomiarowych z Urz璠u Wag i Miar)
- w ustalonej ka盥orazowo ilo軼i jednorazowej
- wraz ze 鈍iadectwem jako軼i opa逝 wystawionym przez producenta – przy ka盥orazowej dostawie paliwa
5. Wymagane parametry oleju opa這wego:
Olej barwiony czerwony
G瘰to嗆 0,840 g/m3
Warto嗆 opa這wa 42,5 do 46 MJ/kg
Dopuszczalna zawarto嗆 siarki 0,10% (m/m)
Temperatura p造ni璚ia nie mniej ni -25˚C
Norma PN-C96024:2001 lub r闚nowa積a

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu:
a) O鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚, z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – wed逝g za陰cznika do SWZ;
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) O鈍iadczenia Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego,
o kt鏎ych mowa w:
• Art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Ofert sporz康za si na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z za陰cznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi您any z這篡:
1) O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zobowi您ania podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby oraz o鈍iadczenie, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 9 pkt 9.2. i 9.8. (je瞠li dotyczy).
3) Dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy).
Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.
4) Pe軟omocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, ewentualnie umowa o wsp馧dzia豉niu, z kt鏎ej b璠zie wynika przedmiotowe pe軟omocnictwo. Pe軟omocnik mo瞠 by ustanowiony do reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Pe軟omocnictwo winno by przekazane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Zgodnie z swz.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z swz.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-10-20 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Oferty winny by z這穎ne za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-20 15:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2021-11-18

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.