eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Borne Sulinowo › REMONT INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNYM SULINOWIE UL. SZPITALNA 5Ogłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT INSTALACJI OŚWIETLENIA
AWARYJNEGO W BUDYNKU DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ W BORNYM SULINOWIE
UL. SZPITALNA 5

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNEM SULINOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330348093

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 5

1.5.2.) Miejscowość: Borne Sulinowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-449

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@dpsborne.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.dpsborne.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT INSTALACJI OŚWIETLENIA
AWARYJNEGO W BUDYNKU DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ W BORNYM SULINOWIE
UL. SZPITALNA 5

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41090c22-f874-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230083

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00224023/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 REMONT INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNYM SULINOWIE UL. SZPITALNA 5

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-41090c22-f874-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/
Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą:
REMONT INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNEM SULINOWIE UL. SZPITALNA 5
znak sprawy: DPS.DAG.261.27.2023.EW
1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
pozostałe zapisy w swz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
1.3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
1.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
1.5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
1.6. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
pozostałe zapisy w swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: REMONT INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNEM SULINOWIE UL. SZPITALNA 5.
Opis szczegółowy przedmiotu zmówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót i STWiORB.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający stawia warunek:
posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę o wartości 200.000,00 zł brutto, polegającą na robotach elektrycznych przy budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego, użyteczności publicznej, przemysłowego, handlowego lub wielorodzinnego bądź jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony:
 przez Wykonawcę samodzielnie lub;
 przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie;
 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
b) dysponuje do realizacji zamówienia publicznego jedną (1) osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne i minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, liczonego od daty uzyskania uprawnień budowlanych;
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców .
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium;
2. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/Szczecinek 13 8566 1042 0501 1173 2004 0003 z zaznaczeniem:
REMONT INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNEM SULINOWIE UL. SZPITALNA 5
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 lit. b)-e), musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, przy czym:
a) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań,
b) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,
6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;
1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego;
2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie, jeśli jest to konieczne, dostarcza dokumentację na te roboty;
3) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;
4) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub zmiany technologii.
5) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
6) konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.
2. Rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. śląskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:
1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania;
2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej;
3) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane;
4) wystąpienia okoliczności o których mowa w § 11 ust. 3 Projektowanych postanowień do umowy – załącznik nr 7 do SIWZ;
5) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych;
6) zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy;
7) w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
4. Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu, który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach;
1) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.: zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,
c) warunki atmosferyczne uniemożliwiają technologicznie prawidłowe wykonanie robót budowlanych, tj. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania tych robót pod warunkiem udokumentowania takich okoliczności przez wykonawcę z podaniem uzasadnienia faktycznego;
2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia,
3) przestojów i opóźnień powstałych (zaistniałych) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
5) wykopalisk
pozostałe zapisy w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.