eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Remont elewacji zewnętrznej budynku Urzędu Skarbowego w Ełku, Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim, Urzędu Skarbowego w Bartoszycach



Ogłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont elewacji zewnętrznej budynku Urzędu Skarbowego w Ełku, Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim, Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022914

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-950

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.olsztyn@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont elewacji zewnętrznej budynku Urzędu Skarbowego w Ełku, Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim, Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9f74eba-f859-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229827

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00110936/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont elewacji budynku Urzędu Skarbowego w NML,Urzędu Skarbowego w Ełku i Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy Marketplanet (https://ias.olsztyn.ezamawiajacy.pl).
2. Wszelki informacje dotyczące sposobu komunikacji i wymagań sprzętowych zamieszczone są w rozdziale III SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający określił pełną treść dot. RODO w Rozdziale XIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający określił pełną treść dot. RODO w Rozdziale XIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2801-ILZ.260.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia dla części 1 zamówienia jest wykonanie termomodernizacji elewacji budynku Urzędu Skarbowego w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 67 - etap II.
2. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia stanowi załącznik nr 3a.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45261400-8 - Pokrywanie

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert w części 1 zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 90%
2) dodatkowa gwarancja - 10%.
2. Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w rozdziale XXV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia dla części 2 zamówienia jest remont elewacji budynku Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Działyńskich 3.
2. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia stanowi załącznik nr 3b.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45261400-8 - Pokrywanie

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert w części 2 zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 90%
2) dodatkowa gwarancja - 10%.
2. Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w rozdziale XXV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia dla części 3 zamówienia jest - Remont elewacji budynku Urzędu Skarbowego w Bartoszycach przy ul. Bohaterów Warszawy 5 w zakresie czyszczenia i mycia elewacji.
2. Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia stanowi załącznik nr 3c.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45261400-8 - Pokrywanie

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty w części 3 Zamawiający będzie się kierował kryterium cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - waga kryterium 100 %.
2. Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w rozdziale XXV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla:
- części 1 zamówienia - minimum 100.000,00 zł;
- części 2 zamówienia - minimum 100.000,00 zł;
- części 3 zamówienia - minimum 30.000,00 zł.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, suma ubezpieczenia powinna stanowić sumę kwot określonych dla każdej z tych części.
2. Warunek posiadania zdolności technicznej do realizacji przedmiotu zamówienia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają następujące doświadczenie:
- dla części 1 i części 2 zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum jedną (1) robotę budowlaną w czynnym obiekcie, polegającą na termomodernizacji związaną z wykonaniem docieplenia budynku użyteczności publicznej o wartości robót minimum 100.000,00 złotych brutto (sto tysięcy złotych brutto) i kubaturze obiektu min. 2000 m3.
Pod pojęciem: - budynek użyteczności publicznej – należy rozumieć obiekty o charakterze użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – PKOB (Dz.U. Nr 112, poz. 1316)
Sekcja 1 dział 12: 121 (Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego); 122 (Budynki biurowe); 123 (Budynki Handlowo – Usługowe) z wyłączeniem hal o charakterze handlowym; 124 ((Budynki transportu i łączności) z wyłączeniem budynków garaży; 126 (Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej);
Oraz Sekcja 1: Dział 11, grupa 113 w klasie 1130 (Budynki zbiorowego zamieszkania).-„ Dla realizacji niniejszego zamówienia pod szerokim pojęciem „termomodernizacja” należy rozumieć wykonanie prac obejmujących zmiany budowlane w postaci ocieplenia budynku, które powodują zmniejszają straty ciepła takich jak:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych,
2) ocieplenie stropów, podłóg na gruncie,
3) ociepleni dachów, stropodachów wentylowanych i pełnych.
Pod pojęciem:
„jedna robota budowlana” Zamawiający rozumie jeden/-ną kontrakt/umowę.
- dla części 3 zamówienia:
Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było czyszczenie elewacji z zanieczyszczeń lub malowanie elewacji lub prace w zakresie docieplenia elewacji o powierzchni co najmniej 300 m² i o wartości przedmiotu umowy w wysokości minimum 50.000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, ilość robót budowlanych oraz ich wartości powinny stanowić sumę wymagań określonych dla każdej z części.
3. Warunek posiadania zdolności zawodowej do realizacji przedmiotu zamówienia:
Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji minimum jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy spełniającą następujące wymagania (warunek dotyczy części 1 i 2 zamówienia):
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane;
- posiadającą minimalnie roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych; Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do Izby Samorządu Zawodowego.
Zamawiający do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu (obliczenia i zweryfikowania łącznej sumy okresów doświadczenia zawodowego) będzie brał faktyczny czas trwania pełnienia wymaganej funkcji w miesiącach.
Jako wymagany roczny okres doświadczenia należy rozumieć pełne 12 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) Zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.),
c) oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 3, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ust. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ - w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale XVIII pkt 2.2.4 ppkt 1 SWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z załącznikiem rr 6 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale XVIII pkt 2.2. 4 ppkt. 2 SWZ (dotyczy części 1 i części 2 zamówienia).
3) aktualny na dzień założenia dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:
- 100 000,00 zł dla części 1 i części 2 zamówienia (np. polisa, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia);
- 30 000,00 zł dla części 3 zamówienia (np. polisa, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia).
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, suma ubezpieczenia powinna stanowić sumę kwot określonych dla każdej z tych części. Z przedłożonego dokumentu lub dokumentów musi wynikać, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (należy udokumentować fakt opłacenia ubezpieczenia, jeśli nie wynika to z przedłożonego dokumentu), chyba że strony umowy ubezpieczenia umówiły się, że odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpocznie się pomimo nieuiszczenia składki ubezpieczeniowej, a Wykonawca potwierdzi to odpowiednimi dokumentami. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć ww. informacji, Zamawiający dopuszcza złożenie innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego warunku.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowo-cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ - składany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum):
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z przepisem art. 58 ust. 2 ustawy Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (na wzorze własnym Wykonawcy).
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych, w art. 118 ustawy Pzp (wykorzystuje potencjał podmiotu trzeciego), składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (na wzorze własnym Wykonawcy).
5. (jeżeli dotyczy) oświadczenie i/lub dokument na podstawie, których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy działający wspólnie, spełniający wymagania określone w rozdziale XVIII SWZ.
2. Brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien wykazać odrębnie.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale, tj. w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez jego wystawcę lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (z zachowaniem elektronicznej formy dokumentu).
5. W przypadku określonym w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru własnego Wykonawcy.
6. Oferta winna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4a (część 1 i 2 zamówienia) i 4b do SWZ (część 3 zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczy wyłącznie części 1 i 2 zamówienia (Rozdział XXVIII SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.