eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek poczt. oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla PUP w KielcachOgłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek poczt. oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla PUP w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291149104

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolberga 4

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-620

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kiki@praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: kielce.praca.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek poczt. oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla PUP w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-558e471b-f06a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00229340

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033614/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi pocztowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kielce-praca.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy
przetargowej pod adresem:
https://kielce-praca.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji (innych niż oferta Wnioskodawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.
za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem:
https://kielce-praca.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postepowanie prowadzone jest w
języku polskim.
2. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji (innych niż oferta Wnioskodawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.
za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem:
https://kielce-praca.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę przetargową.
4. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony wykonawcy w sposób umożliwiający
zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę przetargową.
5. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej -
dostępnymi pod adresem: https://kielce-praca.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z
Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://kielce-praca.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
6. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty zostały opisane w
Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
7. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem: https://kielce-praca.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
8. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal
B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 -
1600.
9. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452), tj. formaty plików wykorzystywanych
przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
10. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na
.pdf. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip, .7Z.
11. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
12. Zalecenia zamawiającego dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dla dokumentów w formacie .pdf – format PAdES
2) dla dokumentów innych niż .pdf – format XAdES

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach reprezentowany przez Dyrektora Urzędu z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce, tel. 41-367-11-07, email: kiki@praca.gov.pl.
2. Inspektor ochrony danych - IOD
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych – panią Beatą Dybką. Taki kontakt może się odbyć w sposób
bezpośredni (pokój 129 w siedzibie PUP
w Kielcach), pod numerem telefonu 41-367-11-77, drogą elektroniczną na adres email: iod@kielce.praca.gov.pl lub pisemnie na
adres: Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach, Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolberga 4 , 25-620 Kielce.
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zawarcia umowy oraz działanie przez administratora w interesie
publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.
4. Odbiorcy danych osobowych
Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, m.in. na świadczenie usług serwisowych dla systemów
informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych, niszczenie dokumentów.
5. Okres przechowywania
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązujący okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
zadania publicznego tj. przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie
wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. Zgodnie
z regulacjami obowiązującymi w tym zakresie - Instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Powiatowego Urzędu
Pracy w Kielcach, okres przechowywania dokumentacji wynosi 5 lat.
6. Przysługujące uprawnienia
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, z tym, że:
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO) nie może Pani/Pan skorzystać, jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) może Pani/Pan skorzystać, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa.
7. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Ochrony Danych osobowych dostępnej na stronie
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
8. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału w postępowaniu.
9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROP.261.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 507333,29 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i
doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w
Kielcach

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 6

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość nieodpłatnego śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym

4.3.6.) Waga: 1,5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarantowany termin w dniach zwrotu do nadawcy przesyłki pocztowej awizowanej, niepodjętej w terminie lub/i zwrotnego potwierdzenia odbioru

4.3.6.) Waga: 2,5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Dokumentem potwierdzającym, że wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub czynności objętych przedmiotem zamówienia jest wpis do rejestru operatorów pocztowych.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku poprzez samodzielną weryfikację wpisu do rejestru operatorów
pocztowych w elektronicznej bazie prowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896). poprzez dane zawarte w formularzu ofertowym.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada powyższy wpis.
2. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, gdy wykonawca wykaże, że wykonał bądź
wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności
gospodarczej jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym, o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto
(słownie: sto tysięcy złotych) w ramach jednej umowy.
Ocenia spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę wykazu usług wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku usług aktualnie wykonywanych należy podać wartość wykonanej części
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wpis
do rejestru operatorów pocztowych w elektronicznej bazie prowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z
ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896)
2.wypełniony i podpisany wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat - załącznik nr 7 do SWZ oraz
dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
a) obowiązującej stawki VAT: jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie wartości umowy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia
o kwotę równą zwiększonej kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej
ceny netto;
b) obowiązującej stawki VAT: jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą zmniejszonej kwocie
podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto;
c) w przypadku zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego dotyczących:
likwidacji Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego związanych ze zmianami organizacyjnymi Zamawiającego,
konieczności powstania nowego Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego wynikających ze zmian organizacyjnych
Zamawiającego,
d) zmian o których mowa w § 5 ust. 10 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 15 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 10 pkt 2-4 umowy nastąpi wyłącznie po przedłożeniu przez Wykonawcę
dowodów potwierdzających wpływ zmian, o których mowa w ust. 10 pkt 2-4 umowy na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych do realizacji Umowy, dla których zmiany
wymienione w ust. 10 pkt 2-4 umowy mają zastosowanie wraz z kalkulacją kosztów, wynikającą z przedmiotowej zmiany.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 10 umowy, obowiązywać będą:
1) w przypadku ust. 10 pkt. 1 umowy od daty wejścia w życie zmienionych przepisów o podatku od towarów i usług, dotyczyć
będą niezrealizowanej części zamówienia, przy czym kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie,
2) w przypadku ust. 10 pkt. 2, 3 i 4 umowy od pierwszego dnia miesiąca następującego po przedłożeniu dowodów
potwierdzających wpływ zmian, o jakich mowa w ust. 10 pkt. 2, 3 i 4 umowy na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż od wejścia w życie przepisów, dotyczących zmiany minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom
zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia wysokości
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 10 pkt. 2, 3 i 4 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wykazanych całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z tego tytułu.
5. Jeżeli ceny aktualnych usług pocztowych będą niższe, aniżeli ceny wynikające
z Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest do naliczenia
wynagrodzenia przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikających z cennika.
6. Zmiana o której mowa w ust. 15 umowy może nastąpić:
1) raz na 12 miesięcy,
2) gdy zmiana kosztów towarów lub usług ma wpływ na koszty realizacji niniejszej umowy co zobowiązany jest wykazać
Wykonawca.
7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 15 umowy, zobowiązany jest do zmiany
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,
z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są usługi stanowiące nie wykonaną część przedmiotu umowy;
2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 12 miesięcy.
8. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz muszą być dokonane pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kielce-praca.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.