eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 160, ul. Niepołomicka w Warszawie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 160, ul. Niepołomicka w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. gen. A. Chruściela 28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-401

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rembertow.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rembertow.um.warszawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 160, ul. Niepołomicka w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28450fd6-d626-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00229190

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00025478/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 160, ul. Niepołomicka w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-VIII-WZP.271.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 307537,85 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji
Przedmiotem inwestycji są istniejące dwa place zabaw przy przedszkolu Nr 160 położony przy ul. Niepołomickiej 26 w Warszawie.
Celem inwestycji jest modernizacja istniejących placów zabaw służących placówce.
2. Stan istniejący
Obszar placów zabaw zagospodarowany jest nawierzchnią poliuretanową, chodnikami i zielenią. place zabaw ogrodzone. Na placach zainstalowane są stale urządzenia zabawowe.
We wschodniej i południowej części terenu drzewa.
3. Przeznaczenie i program użytkowy
Istniejące przeznaczenie terenu, przedszkolne place zabaw, nie ulegnie zmianie. Program będzie obejmował przebudowę obu placów zabaw tak aby spełniał współczesne wymagania oraz był dostosowany do ilości dzieci uczęszczających do placówki.
Zaplanowano demontaż części urządzeń zabawowych i zastąpienie ich nowymi. Ponadto zaplanowano powiększenie poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej kosztem trawnika oraz montaż dodatkowych urządzeń zabawowych, w tym na istniejącym trawniku.
Ze względu na demontaż jednych i montaż drugich zabawek konieczna jest częściowa wymiana istniejącej nawierzchni poliuretanowej.
4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia działki 1 252,0 m2
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowych łączna 253,7 m2
Powierzchnia nowych nawierzchni poliuretanowych 120,5 m2
Powierzchnia trawników do rekultywacji ok. 50,0 m2
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt nie przewiduje zmiany istniejącego sposobu zagospodarowania terenu. 4 urządzenia zabawowe zostaną zdemontowane, wraz z fragmentami nawierzchni znajdującymi się pod nimi. Na placach zabaw zainstalowane zostanie 7 nowych urządzeń zabawowych. Rozebrana nawierzchnia poliuretanowa zostanie uzupełniona i powiększona o fragment obecnie zajmowany przez trawnik.
6. Pozostałe cechy terenu
Cały zespół wraz z elementami towarzyszącymi znajduje się na poziomie otaczającego gruntu i jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Obszar na którym znajduje się działka nie znajdują się pod opieką konserwatorską. Inwestycja nie wpływa na środowisko i otaczający ją teren oraz nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczeń gazowych. Brak emisji hałasu, wibracji i promieniowania. Brak wpływu na istniejący drzewostan i glebę. Odprowadzenie wód deszczowych istniejące, bez zmian, powierzchniowo na teren działki własnej.
Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
Ochrona pożarowa, nie dotyczy - wyłącznie tereny zewnętrzne, otwarte.

2. Urządzenia zabawowe, nawierzchnia i inne elementy małej architektury:
Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia zabawowe i elementy wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu.
Wszystkie elementy powinny posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania, które zostaną przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia na etapie realizacji przed wbudowaniem materiałów.

Podane na rysunkach urządzenia są przykładowe, a ich stylistyka może być objęta ochroną.
Ostateczną kolorystykę urządzeń należy przedstawić do akceptacji zamawiającemu. Urządzenia i ich rozmieszczenie muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176:2017. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy
Wszystkie dokumenty dotyczące nawierzchni określone w projekcie jak i w specyfikacji będą wymagane przez Zamawiającego na etapie realizacji prac w celu ich akceptacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawców, którzy:

1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie) polegające na budowie, przebudowie lub remoncie placu zabaw o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł. (brutto) każda, w której zakres prac wchodziły:
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię
- wykonanie nawierzchni
- montaż urządzeń zabawowych
- zagospodarowanie terenu

2. dysponują zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym:
 jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.


W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dot. doświadczenia musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców w całości.
Pozostałe warunki wykonawcy mogą spełniać oddzielnie lub łącznie.
Wykonawca posiadający uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W odniesieniu do ww. warunków Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór druku załącznik nr 4 do SWZ), w którym wskażą które roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunku.

W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczania, warunek określony w punkcie 1) powyżej musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór druku załącznik nr 1 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunku udziału w postepowaniu,
określone w części V SWZ (wzór druku załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

3. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku załącznik nr 3 do SWZ).

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór druku załącznik nr 4 do SWZ).
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w części VI pkt 1 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (wzór druku załącznik nr 5 do SWZ).

Dokument składany odrębnie przez Wykonawcę/ podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca / każdego z Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.

Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
 w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
 cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

2. Wykaz robót budowalnych potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej
(wzór druku załącznik nr 6 do SWZ).

3. Dowody określające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
 dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane – w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
 cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 7 do SWZ).

Dokument wskazane w pkt 2 i 4 należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
 w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem ustanowienia przez nich Pełnomocnika do reprezentowania ich postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument pełnomocnictwa musi być sporządzony i załączony do oferty zgodnie z zasadami określonymi w SWZ;
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży w systemie ofertę;
Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-19 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.