eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamieńsk › Zakup ciągnika, kosiarki oraz przyczepy na potrzeby Gminy KamieńskOgłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup ciągnika, kosiarki oraz przyczepy na potrzeby Gminy Kamieńsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamieńsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieluńska 50

1.5.2.) Miejscowość: Kamieńsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-360

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kamiensk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kamiensk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ciągnika, kosiarki oraz przyczepy na potrzeby Gminy Kamieńsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b0fe585-f775-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00229055

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020758/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup ciągnika, kosiarki oraz przyczepy na potrzeby Gminy Kamieńsk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kamiensk.pl oraz https://bip.kamiensk.com.pl zawierające odesłanie na Platformę przetargową pod adresem: https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) tj. poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
(zwaną dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 pzp, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych opisanych w
załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt., jpg. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w
rozdziale 7 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wyłącznie poprzez Platformę
przetargową.
Pozostałe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej opisano w Rozdziale 8
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający - Gmina Kamieńsk reprezentowana przez Burmistrza
Kamieńska ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk tel. +044 681 71 23 faks +044 681 71 53 www.kamiensk.pl,
www.bip.kamiensk.com.pl
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Tomasz Jafra
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ciągnika, kosiarki oraz przyczepy na potrzeby Gminy Kamieńsk” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych Znak sprawy: RIOŚZP.271.1.11.2022
Pozostałe informacje dot. RODO zawarto w Rozdziale 28 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIOŚZP.271.1.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 345550,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) o następujących parametrach:
1) Silnik 4 cylindrowy o mocy min. 75 KM i pojemności min. 3,3 l
2) Skrzynia biegów z rewersem hydraulicznym min. 12x12
3) Prędkość jazdy min. 40 km/h
4) Podnośnik o udźwigu min. 2700 kg
5) Instalacja pneumatyczna 2 obwodowa
6) Przedni TUZ
7) Rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej – 2 z tyłu + 1 z przodu do obsługi TUZ
8) Min. Dwie pompy hydrauliczne o pojemności min. 47,0 l i min. 37,0 l
9) Komplet ogumienia (przód min. R24, tył min. R30) wraz z kompletem błotników
10) Światła robocze (min. 4 reflektory) + lampa ostrzegawcza
11) Wyposażenie wewnętrzne – fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie, fotel pasażera, klimatyzacja, radio
12) Instrukcja w języku polskim
13) Gwarancja 24 miesiące
Ciągnik stanowiący przedmiot zamówienia musi być oryginalny i fabrycznie nowy, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy, nie regenerowany. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkt wykonany z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, z widocznym logo, symbolem produktu. Dostarczony ciągnik musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia min. 2 godzinnego szkolenia operatorów w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
Wymagania dot. Gwarancji (dot. wszystkich części zamówienia):
1) W okresie gwarancji naprawy przedmiotu zamówienia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym na terenie gminy Kamieńsk. Koszty przejazdów związane z wykonaniem naprawy przedmiotu zamówienia będzie ponosić Wykonawca. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w miejscu wskazanym powyżej, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania naprawy w siedzibie Wykonawcy. Transport ciągnika, przyczepy lub kosiarki do miejsca naprawy i z powrotem odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
2) Czas na podjęcie naprawy wynosi maks. do 48 godzin od zgłoszenia awarii na wskazany adres e-mail.
3) Czas zakończenia naprawy wynosi maks. do 5 dni roboczych liczonych od dnia podjęcia naprawy (do tego okresu nie wliczany jest dzień rozpoczęcia naprawy). W przypadku gdy stwierdzona wada wymagać będzie dłuższego czasu naprawy (powyżej 5 dni), Wykonawca zobowiązany jest podstawić Zamawiającemu ciągnik, przyczepę lub kosiarkę zastępczą o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego).
4) W okresie gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5) W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu Przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać wymiany elementu na nowy.
6) W przypadku braku możliwości usunięcia wad Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy bez wad.
7) Przeglądy serwisowe odbywały się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością i w zakresie wynikającym z wymagań producenta określanym jako minimalne. Koszt przeglądów w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
UWAGA: W formularzu ofertowym należy podać dane adresowe serwisu
Odległość od siedziby Zamawiającego (97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50) do siedziby serwisu wskazanej przez Wykonawcę zostanie zmierzona na mapie internetowej pod adresem https://www.targeo.pl z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

4.2.5.) Wartość części: 212500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert - w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu
zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cenę) zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych ( C ) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej przyczepy ciągnikowej (rok produkcji min. 2021) o następujących parametrach:
1) Ładowność min. 6 t
2) Możliwość 3 stronnego wywrotu
3) Wysokość burt min 500mm + 500 mm
4) Przyczepa dwuosiowa, skrętna
5) Dwuobwodowy układ hamulcowy
6) Plandeka ze stelażem
7) Instrukcja w języku polskim
8) Gwarancja 24 miesiące
Przyczepa stanowiąca przedmiot zamówienia musi być oryginalna i fabrycznie nowa, sprawna, wolna od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używana, nie powystawowa, nie regenerowana. Pod pojęciem fabrycznie nowa Zamawiający rozumie produkt wykonany z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, z widocznym logo, symbolem produktu.
Wymagania dot. Gwarancji (dot. wszystkich części zamówienia):
1) W okresie gwarancji naprawy przedmiotu zamówienia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym na terenie gminy Kamieńsk. Koszty przejazdów związane z wykonaniem naprawy przedmiotu zamówienia będzie ponosić Wykonawca. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w miejscu wskazanym powyżej, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania naprawy w siedzibie Wykonawcy. Transport ciągnika, przyczepy lub kosiarki do miejsca naprawy i z powrotem odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
2) Czas na podjęcie naprawy wynosi maks. do 48 godzin od zgłoszenia awarii na wskazany adres e-mail.
3) Czas zakończenia naprawy wynosi maks. do 5 dni roboczych liczonych od dnia podjęcia naprawy (do tego okresu nie wliczany jest dzień rozpoczęcia naprawy). W przypadku gdy stwierdzona wada wymagać będzie dłuższego czasu naprawy (powyżej 5 dni), Wykonawca zobowiązany jest podstawić Zamawiającemu ciągnik, przyczepę lub kosiarkę zastępczą o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego).
4) W okresie gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5) W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu Przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać wymiany elementu na nowy.
6) W przypadku braku możliwości usunięcia wad Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy bez wad.
7) Przeglądy serwisowe odbywały się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością i w zakresie wynikającym z wymagań producenta określanym jako minimalne. Koszt przeglądów w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
UWAGA: W formularzu ofertowym należy podać dane adresowe serwisu
Odległość od siedziby Zamawiającego (97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50) do siedziby serwisu wskazanej przez Wykonawcę zostanie zmierzona na mapie internetowej pod adresem https://www.targeo.pl z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

4.2.5.) Wartość części: 60300,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34223300-9 - Przyczepy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert - w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu
zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cenę) zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych ( C ) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej kosiarki wysięgnikowej do ciągnika (rok produkcji min. 2021) o następujących parametrach:
1) Zasięg pracy min. 4,5 – 4.8 m
2) Głowica kosząca o szerokości roboczej min. 1,0 m
3) Noże uniwersalne do traw i krzewów
4) Sterowanie elektryczne za pomocą joysticka
5) Układ stabilizacji ramienia do ciągnika
6) Wymagana chłodnica oleju
7) Instrukcja w języku polskim
8) Gwarancja 24 miesiące
Kosiarka stanowiąca przedmiot zamówienia musi być oryginalna i fabrycznie nowa, sprawna, wolna od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używana, nie powystawowa, nie regenerowana. Pod pojęciem fabrycznie nowa Zamawiający rozumie produkt wykonany z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, z widocznym logo, symbolem produktu.
Wymagania dot. Gwarancji (dot. wszystkich części zamówienia):
1) W okresie gwarancji naprawy przedmiotu zamówienia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym na terenie gminy Kamieńsk. Koszty przejazdów związane z wykonaniem naprawy przedmiotu zamówienia będzie ponosić Wykonawca. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w miejscu wskazanym powyżej, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania naprawy w siedzibie Wykonawcy. Transport ciągnika, przyczepy lub kosiarki do miejsca naprawy i z powrotem odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
2) Czas na podjęcie naprawy wynosi maks. do 48 godzin od zgłoszenia awarii na wskazany adres e-mail.
3) Czas zakończenia naprawy wynosi maks. do 5 dni roboczych liczonych od dnia podjęcia naprawy (do tego okresu nie wliczany jest dzień rozpoczęcia naprawy). W przypadku gdy stwierdzona wada wymagać będzie dłuższego czasu naprawy (powyżej 5 dni), Wykonawca zobowiązany jest podstawić Zamawiającemu ciągnik, przyczepę lub kosiarkę zastępczą o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego).
4) W okresie gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5) W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu Przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać wymiany elementu na nowy.
6) W przypadku braku możliwości usunięcia wad Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy bez wad.
7) Przeglądy serwisowe odbywały się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością i w zakresie wynikającym z wymagań producenta określanym jako minimalne. Koszt przeglądów w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
UWAGA: W formularzu ofertowym należy podać dane adresowe serwisu
Odległość od siedziby Zamawiającego (97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50) do siedziby serwisu wskazanej przez Wykonawcę zostanie zmierzona na mapie internetowej pod adresem https://www.targeo.pl z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

4.2.5.) Wartość części: 72750,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 16310000-1 - Kosiarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert - w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu
zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cenę) zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych ( C ) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia - nie wymagane

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu - nie wymagane.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców.
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy), o których mowa w ust. 11.4-11.7;
3) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, (jeżeli dotyczy). W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierać tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wskazuje, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust 5 ustawy Pzp,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ składa każdy z wykonawców.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być sporządzone i przekazane Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w projektowanych
postanowieniach umowy - załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, Wykonawca nie ma obowiązku składania oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r poz. 835) z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie wykonawcy następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych
w pkt. 4.3. SWZ, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub w konkursie, podlegają karze
pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w zdaniu poprzednim nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze
decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.