eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sól › Remont chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu nowosolskiegoOgłoszenie z dnia 2023-05-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu nowosolskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 971218187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 100 B

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drogi@pzd-nowasol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-nowasol.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu nowosolskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-128f9046-f958-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-128f9046-f958-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".
4. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.
5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą korzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem tel. (32) 778 89 99 lub droga elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w zakładce „ZGŁOŚ PROBLEM".
7. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem e-mail: drogi@pzd-nowasol.pl za wyjątkiem składania i wycofania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeśli wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające komunikację przez Platformę e-Zamówienia.
8. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
9. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
13. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy").

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Wojska Polskiego 100 b;
67 -100 Nowa Sól.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panią Dominiką Hassa, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, jest możliwy pod adresem mailowym iodo@ea24.pl lub nr tel. 668 37 61 36
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3411.11.2023.PZD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie obejmować będzie swym zakresem wykonanie remontu chodników zlokalizowanych w dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosolskiego. Zakres i ilość prac każdorazowo określa Zamawiają. Elementy robót do wykonania wyszczególnione są w Formularzu kosztorysu ofertowego Roboty będą polegać w szczególności na następujących działaniach:

a) wykonanie robót rozbiórkowych:
- cięcie oraz rozbiórka nawierzchni betonowej, podbudowy
- ręczne nawierzchni z kostki betonowej, chodników, krawężników, obrzeży i ław betonowych

b) wykonanie robót ziemnych:
- wykonanie koryta

c) wykonanie warstw podbudowy:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm pod zjazdy

d) wykonanie nawierzchni i ich elementów:
- nawierzchni z kostki betonowej typu „HOLAND” szarej grubości 8 cm, klasa 50, gat. I, wibroprasowana na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm,
- wbudowanie krawężników betonowych 15 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem (0,6m2) z betonu C8/10 (B 15),
- wbudowanie krawężników betonowych 15 x 22 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem (0,6m2) z betonu C8/10 (B 15),
- wbudowanie obrzeży chodnikowych 8 x 30 oraz 6 x 20 na podsypce piaskowej gr. 5 cm
- ułożenie ścieku z kostki betonowej szarej (10x20cm) gr. 8cm szerokości 20cm na ławie betonowej z betonu B15,
- przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdów kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej,
- przełożenie istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej,
- przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie tłuczniowej i podsypce cementowej grubości 3 cm,
- montaż krawężników kamiennych z kamienie łupanego na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem betony B15 - materiał zamawiającego,
- ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm i 6 cm na podsypce piaskowej o grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (wibroprasowana) – materiał zamawiającego z rozbiórki,
- ułożenie nawierzchni kostki kamiennej granitowej, szarej układanej rzędowo o wysokości 18/20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z rozbiórki, materiał zamawiającego,
- ułożenie cieku z elementów betonowych (korytka ściekowe) przy krawędzi jezdni 25/30/10 na ławie betowej z oporem z betonu C16/20 (B20)

e) wykonanie regulacji elementów urządzeń podziemnych,

f) wykonanie liniowego progu zwalniającego U16c z przejściem dla pieszych o wymiarach ([1+4+1] x 6) o ograniczonej prędkości przejazdu 25-30 km/h z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym (15x22x 100 cm) z czterech stron na ławie z oporem (0,6m2) z betonu C8/10 (B 10),

g) montaż studzienki betonowej, wpustów ulicznych z betonu B45 o średnicy 500 mm z osadnikiem zwieńczonym rusztem żeliwnym D400 o wymiarach 550 x 300mm na zawiasie, z wiaderkiem – osadnikiem zanieczyszczeń oraz kanałów z rur PCV. Rurociągi PCV o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk kl. SN lite,

h) wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm wraz z wykopem do głębokości 2 m, z pierścieniem odciążającym, z dnem prefabrykonwanym, ze zwężką i z włazem ciężkim,

i) wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm wraz z wykopem do głębokości 2 m, bez pierścienia odciążającego, z dnem prefabrykonwanym, bez zwężki i z włazem lekkim,

j) wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm wraz z wykopem do głębokości 2 m, z pierścieniem odciążającym, z dnem prefabrykonwanym, ze zwężką i z włazem ciężkim,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych.
Zamawiający informuje, iż całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotem ewentualnego zamówienia będzie powtórzenie podobnych robót jak roboty objęte zakresem zamówienia podstawowego i związane z realizacją tego zamówienia (zgodnie z robotami opisanymi i wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia). Przewiduje się w tym zakresie ewentualną realizację robót polegających na powtórzeniu podobnych do stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót udzielone zostanie na podobnych warunkach jak zamówienie podstawowe, przy czym ceny jednostkowe, ceny czynników produkcji do ustalenia wynagrodzenia za zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót określone zostaną na spotkaniu negocjacyjnym z Wykonawca zamówienia podstawowego. Skorzystanie z powyższego rozwiązania będzie mogło nastąpić, gdy okaże się, że po stronie Zamawiającego wystąpiła potrzeba wykonania tego typu robót, a Zamawiający dysponuje środkami na ich realizację.
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa art. 214 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp: Udzielenie, w okresie 3 lat od dnia

udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych do 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: CENA
60%

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności do występowania W obrocie gospodarczym, jeżeli: Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. np. KRS lub CEDIG.
UWAGA ! - Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które w świetle art. 7 pkt 30 ustawy Pzp, mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego jako Wykonawca. Osoby te nie posiadają wpisu ani do KRS ani do CEIDG, a wskazany warunek nie może ograniczać ich udziału w postępowaniu. Tym samym Zamawiający żąda wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, nie zaś od wszystkich podmiotów legitymowanych do ubiegania się o udzielenie zamówienia.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, jeżeli: posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł
UWAGA ! - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
a) w zakresie doświadczenia
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

b) w zakresie zdolności technicznej
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

c) w zakresie osób
Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować w celu wykonania zamówienia:

a) kierownik budowy – 1 osoba spełniająca następujące wymagania:
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub opowiadające im uprawnienia równoważne,
 doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej, przy robotach budowlanych, które polegały na wykonaniu remontów, rozbudowy, przebudowy, budowy chodników o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 200 000 złotych (bez podatku VAT),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Wykaz wykaz osób wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (Formularz 4.2. do SWZ);
- Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Wykonawca składa w/w podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku: BNP PARIBAS numer rachunku: 38 1600 1462 1743 4470 5000 0004.
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Powiatowego Zarzadu Dróg Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:
Wadium dotyczące: Nr postępowania 3411.11.2023.PZD-Remont chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosolskiego .

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Oryginał pełnomocnictwa składany jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty w projekcie umowy stanowiącym Rozdział V SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.