eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › "Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Limanowskiego i jego jednostek organizacyjnych w roku 2023"



Ogłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Limanowskiego i jego jednostek organizacyjnych w roku 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LIMANOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Marka 9

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.limanowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.limanowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakoczego 9

1.5.2.) Miejscowość: Mszana Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-730

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@dpsmszanadolna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsmszanadolna.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczyrzyc 182

1.5.2.) Miejscowość: Szczyrzyc

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-623

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsszczyrzyc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsszczyrzyc.pl/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Orkana 1

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 1lo.limanowa@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.1lo.limanowa.pl/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Piłsudskiego 81

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsnr1.limanowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zsnr1.limanowa.pl/

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zygmunta Augusta 8

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsmelimanowa@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zstio.edu.pl/

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Starowiejska 4

1.5.2.) Miejscowość: Mszana Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-730

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsti.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nauczyciel.zsti.edu.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Marka 2

1.5.2.) Miejscowość: Mszana Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-730

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp@mszana.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspmszana.edu.pl/

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tymbark 349

1.5.2.) Miejscowość: Tymbark

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-640

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zstymb@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zstymbark.pl/

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobra 364

1.5.2.) Miejscowość: Dobra

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-642

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: soswdobra.dyr@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sosw-dobra.i1.com.pl/

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Placówek Oświatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zygmunta Augusta 8

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pomagamy@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ppp.zpo.limanowa.pl/

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Marka 9

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd.limanowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzd.limanowa.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Na podstawie porozumienia z dnia 18.05.2023 r. Powiat Limanowski został upoważniony przez jedenaście jednostek organizacyjnych jako Zamawiający Upoważniony, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia – zawarcia umowy generalnej, na podstawie której pozostałe jednostki organizacyjne zawrą umowy szczegółowe. Szczegółowy podział obowiązków określa zawarte porozumienie.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Limanowskiego i jego jednostek organizacyjnych w roku 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e065f97-f94a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228929

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052693/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa energii elektrycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl, zwanej dalej jako: „Platforma”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
3.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4.Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a)podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
b)podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
5.Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a)dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b)dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c)do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego),
d)w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, zalecamy stosować podpisy tego samego rodzaju;
e)w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie w szczególności jednego z formatów: .zip, .7z.;
f)ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6.Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a)stały dostęp do sieci Internet;
b)posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej,
c)komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa ,
e)włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
7.Zamawiający dopuszcza pliki o wielkości do 80 MB w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx., .rtf, .odt, .xls, .xlsx.
8.Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
9.Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a)załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie „Data przesłania”;
c)o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
10.W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta: „Zapytania/Wyjaśnienia”, „Wiadomości”, „Dokumenty na wezwanie”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
11.Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy (karta: „Oferta/Załączniki”), podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Limanowej przy ulicy Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, tel. 18 33 37 816, e-mail starostwo@powiat.limanowski.pl;
b) osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod nr tel.18 33 37 835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacją umowy,
d) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w przepisach prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni dla dokumentacji zamówień publicznych, zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt dla organów powiatu oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zakres wymaganych danych wynika z przepisów ustawy Pzp i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Ograniczenia stosowania przepisów RODO:
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
b) w postępowaniu o udzielnie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.272.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków należących do Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego, o łącznym szacowanym wolumenie 809 224 kWh, w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. Przewidywany czas dostawy energii elektrycznej może ulec zmianie w zależności od przebiegu procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i/lub od procedury zmiany sprzedawcy.
2. Wszystkie jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 1 SWZ są odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e) ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 poz. 2243), co oznacza, że maksymalna cena energii elektrycznej za jaką będzie rozliczał się Zamawiający z Wykonawcą w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. wynosi 0,785 zł/kWh (netto) – w przypadku gdy zaoferowana cena jednostkowa za dostawę energii elektrycznej jest wyższa od ceny maksymalnej. Zamawiający złożył/złoży podmiotowi uprawnionemu tj. Wykonawcy stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym m. in. planowane zużycie energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru energii, zwanych dalej jako: „PPE”, dotychczasowe moce umowne, grupy taryfowe, stanowi załącznik nr 5 do SWZ pn. Zestawienie jednostek i punktów poboru dla zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Limanowskiego i jego jednostek organizacyjnych” oraz załącznik nr 4 do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy.
4. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w poszczególnych PPE ma charakter orientacyjny służący do przygotowania oferty i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, nie stanowi on jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Ewentualna zmiana zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen podanych w ofercie, z uwzględnieniem zapisów w pkt 3.3. SWZ. Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii elektrycznej odbywać się będzie za pomocą układów pomiarowo - rozliczeniowych będących własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej „OSD”.
5. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia parametrów jakościowych energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również dopełnienie wszelkich formalności i uzgodnień z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej, by zachować płynność w dostawie energii i nie powodować przerw w dopływie prądu, w tym związanych ze zmianą sprzedawcy. Zamawiający do dnia podpisania umów przekaże stosowne pełnomocnictwo do złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.
8. Wszystkie czynności Wykonawca podejmie bez zbędnej zwłoki, umożliwiając rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej w pierwszym możliwym terminie po skutecznie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy przy uwzględnianiu procesu zgłaszania reklamacji w przypadku wystąpienia negatywnych weryfikacji zgłoszenia.
9. Zamawiający posiada umowy na usługę dystrybucji zawarte z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. na czas nieokreślony. Od 1 stycznia 2023 r. dostawa energii elektrycznej świadczona jest przez sprzedawcę rezerwowego - Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
10.Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Punkty przyznawane za podane w pkt 19.1 SWZ kryterium będą liczone według następujących wzorów:
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie.
2. Punkty uzyskane w ramach kryterium oceny stanowić będą ocenę danej oferty. Oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów. Obliczenie punktacji, zgodnie z wyżej wskazanym kryterium, będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (określonych w pkt 6.2 ppkt 2 SWZ), Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca wraz z Formularzem oferty zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 10.2 SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców na zasadach określonych w pkt 9.5. SWZ.
2) Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w pkt 9.7 SWZ.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w ppkt 2.
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 9.1. i 9.2. SWZ. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania, Wykonawcy mogą załączyć do oferty umowę spółki cywilnej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 7 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 10.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
6. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 6.2. ppkt 2 SWZ, jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
8. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, z wyjątkiem zmiany, o której mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. a) i b) oraz w pkt 2 ppkt 4 lit. b) i m) PPU (załącznik nr 4 do SWZ).
2. Zamawiający/jednostka organizacyjna przewiduje następujące zmiany postanowień umowy:
1) Zmiana terminu dostawy (w tym rozpoczęcia) jest możliwa:
a) gdy przedłuży się procedura postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub nie nastąpi pozytywne zakończenie procedury zmiany Sprzedawcy,
b) gdy zajdzie konieczność kontynuowania niniejszej umowy po zakończeniu okresu na jaki została zawarta,
c) w przypadku zmiany warunków atmosferycznych, w szczególności klęsk żywiołowych uniemożliwiających dostarczenie przedmiotu zamówienia,
d) w przypadku innych przyczyn skutkujących niemożliwością wykonywania czynności przewidzianych umową;
2) Zmiana ceny jednostkowej za 1 kWh jest możliwa w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym wyłącznie o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
Zmiany, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 litera c), d) i e), obowiązywanie oraz udokumentowanie określa załącznik nr 4 do SWZ;
3) Pozostałe rodzaje możliwych zmian:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SWZ,
b) zmiany przepisów prawa, mające wpływ na obniżenie kosztów realizacji umowy,
c) zmiany dotyczące zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej tj. zwiększenie na poziomie do 15 % wycenianego wolumenu podstawowego, w szczególności w przypadku określonych w załączniku nr 4 do SWZ,
d) zmniejszenie liczby punktów poboru o maksymalnie 2 punkty poboru, w szczególności w przypadku określonym w załączniku nr 4 do SWZ, wyliczone na podstawie protokołu określającego stan układu pomiarowo – rozliczeniowego na dzień likwidacji punktu poboru,
e) zmiana sposobu pobierania i rozliczania ilości energii elektrycznej w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej dla określonego PPE (nie dotyczy statusu Prosumenta i zawarcia umowy kompleksowej),
f) zmiana grupy taryfowej oraz grupy przyłączeniowej (w przypadku zmiany grupy taryfowej na grupę taryfową, która nie została wyceniona w ofercie Wykonawcy, zastosowanie znajdą ceny obowiązujące w cenniku Wykonawcy na dzień dokonania zmiany umowy i będą niezmienne do upływu okresu jej trwania),
g) zmiana mocy przyłączeniowej i mocy umownej,
h) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
i) zmiana miejsca dostawy,
j) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
k) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego/jednostki organizacyjnej
i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością wykonywania czynności przewidzianych umową,
l) zmiana numeru konta bankowego,
m) zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. dotycząca nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych (w tym nazwa punktu poboru), zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, ponadto na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z postępowania wykluczy:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.