eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żychlin › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Żychlinie , ul. Graniczna 38Ogłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Żychlinie , ul. Graniczna 38

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻYCHLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015514

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Barlickiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Żychlin

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-320

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 351 20 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminazychlin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Żychlinie , ul. Graniczna 38

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c454af92-f6cf-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002190/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Żychlinie , ul. Graniczna 38

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu— Instrukcja użytkowania miniPortalu dostępna na stronie internetowej
https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
systemu elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt. 16.2 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt. 16.3.2 SWZ adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Numeracja zgoda z SWZ.
29.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) ,dalej
„RODO” ,informuję ,że:
29.1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Żychlin jest Burmistrz Gminy Żychlin/Gmina Żychlin z
siedzibą w: 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15, tel. 24 351-20-32, e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl;
29.1.2 Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99- 320 Żychlin jest Pan Maciej
Strycharz, e-mail: iod@gminazychlin.pl;
29.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy pn. „Tereny rekreacji dla seniorów – minitężnie
solankowe” (znak sprawy: BPI.271.5.2022), a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
29.1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
29.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
29.1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
29.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
29.1.8 Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
29.1.9 Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
29.2 Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu
składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BPI.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), zlokalizowanego w Żychlinie, ul. Graniczna 38”.
Zamówienie obejmuje odbiór odpadów komunalnych z PSZOK w Żychlinie i ich zagospodarowanie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021r. poz. 888), oraz odrębnymi przepisami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku Nr 8 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług jak w zamówieniu podstawowym, w przedmiocie i na warunkach, jakie zostały określone w zamówieniu podstawowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin EURO 6 -aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Numeracja zgodna z SWZ:
10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
10.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
10.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada:
10.1.2.1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Gminy Żychlin (zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.);
10.1.2.2. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o (Dz. U. z 2021 r., poz. 699), z zakresie przedmiotu objętego niniejszym zamówieniem;
10.1.2.3. zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach.
10.1.2.4.obowiązującego zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwienie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien posiadać umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie.
10.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
10.1.4.1.wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na łączną kwotę min. 150.000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż złoty, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złote wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.
10.1.4.2.dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami) tj.:
-co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w kontenerach (wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z PSZOK były na bieżąco odbierane i zagospodarowane).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.3.1. wykaz usług (wg wzoru - Załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
11.3.2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (wg wzoru - Załącznik nr 5 do SWZ) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
11.3.3. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Gminy Żychlin (zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.);
11.3.4. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 699) z zakresie przedmiotu objętego niniejszym zamówieniem;
11.3.5. zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach.
11.3.6. zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy wykonawca
zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwienie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien posiadać umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Numeracja zgodna z SWZ
21.14.1 Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ
21.14.2 Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczącego braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
21.14.3 Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczącego braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ – jeżeli dotyczy.
21.14.4 Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia – Załącznik nr 6 do SWZ).
21.14.5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy (wzór zobowiązania - Załącznik nr 10 do SWZ).
21.14.6 Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Numeracja zgodna z SWZ

13.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

13.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postepowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 10.1 SWZ.

13.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

13.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ).

13.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

13.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego, złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 11.3. SWZ przy czym:
podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 11.3.1. 11.3.2. 11.3.3. 11.3.4. 11.3.5. 11.3.6. składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 10.1 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały określone w załączniku Nr 7 do SWZ we wzorze umowy w § 11 tj.:
1. Dopuszcza się zmianę niniejszej Umowy w zakresie zmiany przepisów powszechnie obowiązujących oraz zmian prawa miejscowego.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, w szczególności:
-zwiększenie szacowanego wolumenu odpadów, podlegających odbiorowi przez wykonawcę określonego w Formularzu oferty Wykonawcy w razie jego wcześniejszego skonsumowania, z zakresie niezbędnym do zapewnienia dalszego odbioru odpadów z PSZOK do zakończenia okresu, na jaki zawarto Umowę, jednak nie więcej niż 20 %,
- zwiększenie szacowanej ilości dzierżawionych kontenerów w zależności od zapotrzebowania.
- zmiany wysokości stawki podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. UWAGA: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zamawiającego znajduje się pod adresem: /UGZychlin/SkrytkaE

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Numeracja zgodna z SWZ
30.1 Zamawiający nie przewiduje:
30.1.1 odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej,
30.1.2 sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego,
30.1.3 zawarcia umowy ramowej,
30.1.4 składania ofert wariantowych i częściowych,
30.1.5 rozliczania w walutach obcych,
30.1.6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
30.1.7 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
30.1.8 wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,
30.1.9 możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.