eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych - Gmina KluczborkOgłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych - Gmina Kluczbork

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kluczbork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmiu@kluczbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: kluczbork.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych - Gmina Kluczbork

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e69b3dd-f936-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046783/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych - gmina Kluczbork

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork
2. Szczegółowe informacje określono w rozdziale VIII, XII i XIII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork
2. Szczegółowe informacje określono w rozdziale VIII, XII i XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1; 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418- 14-81, adres e-mail: um@kluczbork.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kluczborku jest Pan Maciej Tomaszczyk, z którym można się
kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: sekretarz@kluczbork.pl
3. Zamawiający informuje, iż dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym;
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późń. zm.);
5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
6. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO;
9. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych1);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych
osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
10. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
2) Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GM.271.10.2023.MC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych bitumicznych Gminy Kluczbork w
technologii określonej w specyfikacji warunków zamówienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia i stanowiącymi załącznik nr 8 do
niniejszej specyfikacji.
W zależności od stanu technicznego nawierzchni dróg (ilość ubytków) wielkości określone w przedmiarze mogą ulec
zmianie.
2. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 6 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres
gwarancji krótszy niż 6 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SWZ.
3. Stosownie do treści art. 102 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym
przepisie Zamawiający określił w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się
zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych
parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz
rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- roboty drogowe
W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba
pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej
wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie do 5
dni od dnia podpisania umowy oraz do końca każdego miesiąca realizacji zamówienia przedłożył Zamawiającemu: pisemne
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę - według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru
stanowiącego zał. nr 1 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu. Nieprzedłożenie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy) w terminie
wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy
o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SWZ wzorze umowy.
8. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45233142 - 6: Roboty w zakresie naprawy dróg
9. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy)
podwykonawców.
10. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 8 i 9 wzoru umowy stanowiącego
integralną część specyfikacji tj. załącznik nr 7.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie
przyjętych kryteriów oceny ofert. Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt
=1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach
kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
2. dysponują w celu wykonania zamówienia następującym sprzętem:
- jednym samochodem samowyładowczym powyżej 5 ton;
- jedna zagęszczarka;
- jednym walcem drogowym;
- jedną układarką mieszanek mineralno – asfaltowych;
- jedną frezarką do asfaltu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - zgodnie z zał. nr 5 do SWZ, zawierający co
najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
2. Wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca w celu wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie z zał. nr 6 do SWZ
zawierający co najmniej: jeden samochód samowyładowczy powyżej 5 ton, jedną zagęszczarkę, jeden walec drogowy; jedną
układarkę mieszanek mineralno – asfaltowych, jedną frezarkę do asfaltu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Do oferty Wykonawca dołącza:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania). Dokumenty te nie są wymagane, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt. 3a)
c) zobowiązanie innego podmiotu w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, z treści którego będzie
wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
e) Kosztorys ofertowy. Zamawiający dopuszcza złożenie kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej
f) dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
(jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały
sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VB ust. 1 pkt 1.2. lit. a) i b) SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności w zakresie:
a) terminu wykonania robót i zakresu robót w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzialnych w dniu udzielenia
zamówienia,
b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach,
c) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że
osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowania,
d) sposobu fakturowania robót, w tym zmiana może dotyczyć ilości wystawionych faktur, wartości wystawionych faktur oraz
terminów ich wystawienia.
e) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.
f) zmiany wynagrodzenia w przypadku kiedy łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.