eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego Bartążek- wiosna 2024

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego Bartążek- wiosna 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Bartążek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00007948000169

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bartążek, ul. Warmiński Las 46

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-687

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdbartazek@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihar.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5a4ce6e7-c8e1-11ee-875e-a22221c84ba7

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


jednostka naukowo-badawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


rolnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego Bartążek- wiosna 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a4ce6e7-c8e1-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228592

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00094198/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa środków ochrony roślin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00100643

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Bor 150 g, dawka na ha w l/kg – 1 l, 200 l, przeznaczony w uprawach rzepaku ozimego

4.5.3.) Główny kod CPV: 24440000-0 - Różne nawozy

4.5.5.) Wartość części: 1026,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nawóz do dolistnego dokarmiania Mangan (Mn-EDTA)≥ 5,00%, Miedź (Cu-EDTA)≥3,00%, Cynk (Cu-EDTA)≥ 4,00%, Żelazo (Fe-EDTA)≥ 0,70%, Molibden (Mo)≥ 0,20%, Bor (B)≥ 1,10%, dawka na ha w l/kg – 0,5 kg, 250 kg, przeznaczony w uprawach pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, rzepaku ozimego

4.5.3.) Główny kod CPV: 24440000-0 - Różne nawozy

4.5.5.) Wartość części: 6480,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miedź systemiczna skompleksowana 7%, dawka na ha w l/kg – 1 l, 50 l, przeznaczone w uprawach pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, rzepaku ozimego

4.5.3.) Główny kod CPV: 24440000-0 - Różne nawozy

4.5.5.) Wartość części: 3410,50 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nawóz do dolistnego dokarmiania Azot całkowity (N) ≥18,00, Fosfor (P2O2)≥ 18,00%, Potas (K2O)≥ 18,00%, Magnez (MgO)≥ 1,40%, Siarka (SO2≥) 2,80%, Mangan (Mn-EDTA) ≥0,15%, Miedź (Cu-EDTA) ≥0,10%, Cynk (Zn-EDTA) ≥0,10%, Żelazo (Fe-EDTA)≥ 0,15%, Molibden (Mo) ≥0,01%, Bor (B)≥ 0,10%, dawka na ha w l/kg – 2 kg, 250 kg, przeznaczony w uprawach pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, rzepaku ozimego

4.5.3.) Główny kod CPV: 24440000-0 - Różne nawozy

4.5.5.) Wartość części: 2862,50 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Flurasulam 6,25 g, 2,4 D, dawka na ha w l/kg-0,6 l, 30 l, przeznaczony w uprawach pszenica ozima, pszenżyto ozime

4.5.3.) Główny kod CPV: 24453000-4 - Środki chwastobójcze

4.5.5.) Wartość części: 2169,60 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Chizalofop-P-tefulowy, 40 g, dawka na ha w l/kg-1 l, 70 l, przeznaczony w uprawach rzepaku ozimego

4.5.3.) Główny kod CPV: 24453000-4 - Środki chwastobójcze

4.5.5.) Wartość części: 2559,06 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Metrybuzyna 70%, dawka na ha w l/kg-0,2 kg, 5 kg, przeznaczony w uprawach ziemniaka

4.5.3.) Główny kod CPV: 24453000-4 - Środki chwastobójcze

4.5.5.) Wartość części: 603,40 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Piroksysulam 75 g, dawka na ha w l/kg-125 g, 6 paków, przeznaczony w uprawach pszenżyta ozimego, pszenicy ozimej

4.5.3.) Główny kod CPV: 24453000-4 - Środki chwastobójcze

4.5.5.) Wartość części: 2961,90 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fenoksaprop-p-etylu 69 g, dawka na ha w l/kg-1 l, 15 l, przeznaczony w uprawach pszenicy ozimej

4.5.3.) Główny kod CPV: 24453000-4 - Środki chwastobójcze

4.5.5.) Wartość części: 1263,60 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Glifosat 360 g, dawka na ha w l/kg-3 l, 200 l

4.5.3.) Główny kod CPV: 24453000-4 - Środki chwastobójcze

4.5.5.) Wartość części: 3196,80 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Imazamoks 40 g, dawka na ha w l/kg-1,25 l, 15 l, przeznaczenie w uprawach: soja

4.5.3.) Główny kod CPV: 24453000-4 - Środki chwastobójcze

4.5.5.) Wartość części: 2802,60 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Skład paku: 2,4 D- 905 g dawka na ha w l/kg- 0,5 l, flurasulam- 100 g dawka na ha w l/kg- 50 g, haluksyfen metylu- Arylex dawka na ha w l/kg- 50 g, piroksysulam-240 g dawka na ha w l/kg- 50 g, 41 paków, przeznaczenie w uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

4.5.3.) Główny kod CPV: 24453000-4 - Środki chwastobójcze

4.5.5.) Wartość części: 28516,32 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Protiokonazol 175 g, Azoksystorbina 200 g, dawka na ha w l/kg-1 l, 220 l, przeznaczenie w uprawach: rzepak ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime

4.5.3.) Główny kod CPV: 24457000-2 - Środki grzybobójcze

4.5.5.) Wartość części: 28590,41 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Boksalid 150 g, piraklostrobina 250 g, dawka na ha w l/kg-0,6 l, 15 l. przeznaczenie w uprawach: rzepak ozimy

4.5.3.) Główny kod CPV: 24457000-2 - Środki grzybobójcze

4.5.5.) Wartość części: 4584,60 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cyflufenamid 50 g, dawka na ha w l/kg-0,2 l, 20 l, przeznaczenie w uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime

4.5.3.) Główny kod CPV: 24457000-2 - Środki grzybobójcze

4.5.5.) Wartość części: 3780,00 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cyprodynil 750 g, dawka na ha w l/kg-0,6 kg, 40 kg, przeznaczenie w uprawach: pszenica ozima

4.5.3.) Główny kod CPV: 24457000-2 - Środki grzybobójcze

4.5.5.) Wartość części: 6989,33 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Azoksystorbina 200 g, difenokonazol 125 g, tebukonazol 125 g, dawka na ha w l/kg-1 l, 75 l, przeznaczenie w uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak ozimy

4.5.3.) Główny kod CPV: 24457000-2 - Środki grzybobójcze

4.5.5.) Wartość części: 9553,14 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Azoksystorbina 250 g, dawka na ha w l/kg-0,8 l, 110 l, przeznaczenie w uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak ozimy, groch na suche nasiona, peluszka

4.5.3.) Główny kod CPV: 24457000-2 - Środki grzybobójcze

4.5.5.) Wartość części: 7340,54 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Tebukonazol 430 g, dawka na ha w l/kg-0,6 l, 120 l, przeznaczenie w uprawach: pszenica ozima, rzepak ozimy

4.5.3.) Główny kod CPV: 24457000-2 - Środki grzybobójcze

4.5.5.) Wartość części: 7556,98 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Metkonazol 60 g, dawka na ha w l/kg-0,7 l, 40 l, przeznaczenie w uprawach: pszenica ozima

4.5.3.) Główny kod CPV: 24457000-2 - Środki grzybobójcze

4.5.5.) Wartość części: 3412,80 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Chlomazon 30 g, pendimentalina 333 g, dawka na ha w l/kg-0,7 l, 70 l, przeznaczenie w uprawach: bobik

4.5.3.) Główny kod CPV: 24457000-2 - Środki grzybobójcze

4.5.5.) Wartość części: 4529,00 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cypermetryna 500 g, dawka na ha w l/kg-0,05 l, 15 l, przeznaczenie w uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak ozimy

4.5.3.) Główny kod CPV: 24452000-7 - Środki owadobójcze

4.5.5.) Wartość części: 2835,00 PLN

Część 23

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lambda- cyhalotryna 100 g, dawka na ha w l/kg-0,075 l, 10 l, przeznaczenie w uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak ozimy

4.5.3.) Główny kod CPV: 24452000-7 - Środki owadobójcze

4.5.5.) Wartość części: 1431,11 PLN

Część 24

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Acetamipryd 200 g, dawka na ha w l/kg-0,2 kg, 65 kg, przeznaczenie w uprawach: rzepak ozimy, bobik, łubin

4.5.3.) Główny kod CPV: 24452000-7 - Środki owadobójcze

4.5.5.) Wartość części: 13267,80 PLN

Część 25

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Adiuwant doglebowy na bazie wysoko rafinowany olej mineralny, dawka na ha w l/kg - 0,5 l, 10 l, przeznaczenie w uprawach: bobowate

4.5.3.) Główny kod CPV: 24450000-3 - Wyroby rolno-chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 226,80 PLN

Część 26

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Adiuwant, dawka na ha w l/kg - ≥0,15 l, 150 l, przeznaczenie w uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak ozimy

4.5.3.) Główny kod CPV: 24450000-3 - Wyroby rolno-chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 10530,00 PLN

Część 27

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Bioregulator na bazie alg morskich Ascophyllum nodosum(GA 142),13% pięciotlenek fosforu rozpuszczonego w wodzie, 5% tlenek potasu rozpuszczalnego w wodzie dawka na ha w l/kg - 1 l, 60 l, przeznaczenie w uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak ozimy

4.5.3.) Główny kod CPV: 24450000-3 - Wyroby rolno-chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 28380,00 PLN

Część 28

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkt bakteryjny zawierający szczep Methylobacterium symbioti-cum SB23, dawka na ha w l/kg – 0,333 g, 15 kg, przeznaczenie w uprawach: groch

4.5.3.) Główny kod CPV: 24450000-3 - Wyroby rolno-chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 7340,54 PLN

Część 29

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Regulator wzrostu chlorek chloromekwatu 750 g, dawka na ha w l/kg – 1,5 l, 170 l, przeznaczenie w uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime

4.5.3.) Główny kod CPV: 24450000-3 - Wyroby rolno-chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 2260,12 PLN

Część 30

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Regulator wzrostu Trineksapak etylu 250 g, dawka na ha w l/kg – 0,25 l, 70 l, przeznaczenie w uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime

4.5.3.) Główny kod CPV: 24450000-3 - Wyroby rolno-chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 5745,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1026,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1490,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1026,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ampol-Merol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8781697424

7.3.3) Ulica: Mikołaja z Ryńska 28a

7.3.4) Miejscowość: Wąbrzeźno

7.3.5) Kod pocztowy: 87-200

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1026,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie w części II ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6480,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6480,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6480,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3410,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3424,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3410,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHP Agro-Efekt Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6221032125

7.3.3) Ulica: Słupia 53

7.3.4) Miejscowość: Perzów

7.3.5) Kod pocztowy: 63-642

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3410,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2862,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2862,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2862,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ampol-Merol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8781697424

7.3.3) Ulica: Mikołaja z Ryńska 28a

7.3.4) Miejscowość: Wąbrzeźno

7.3.5) Kod pocztowy: 70-812

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2862,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2169,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2365,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2169,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rudnikagro Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990349671

7.3.3) Ulica: Pomorska 53

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-812

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2169,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2559,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2559,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2559,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rudnikagro Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990349671

7.3.3) Ulica: Pomorska 53

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-812

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2559,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 603,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 679,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 603,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHP Agro-Efekt Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6221032125

7.3.3) Ulica: Słupia 53

7.3.4) Miejscowość: Perzów

7.3.5) Kod pocztowy: 63-642

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 603,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2961,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2961,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2961,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHP Agro-Efekt Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6221032125

7.3.3) Ulica: Słupia 53

7.3.4) Miejscowość: Perzów

7.3.5) Kod pocztowy: 63-642

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2961,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1263,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1479,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1263,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ampol-Merol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8781697424

7.3.3) Ulica: Mikołaja z Ryńska 28a

7.3.4) Miejscowość: Wąbrzeźno

7.3.5) Kod pocztowy: 87-200

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1263,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3196,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3801,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3196,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH Chemirol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5571589655

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 3

7.3.4) Miejscowość: Mogilno

7.3.5) Kod pocztowy: 88-300

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3196,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2802,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3065,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2802,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rudnikagro Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990349671

7.3.3) Ulica: Pomorska 53

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-812

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2802,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28516,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29889,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28516,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ampol-Merol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8781697424

7.3.3) Ulica: Mikołaja z Ryńska 28a

7.3.4) Miejscowość: Wąbrzeźno

7.3.5) Kod pocztowy: 87-200

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28516,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28590,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28613,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28590,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH Chemirol Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5571589655

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 3

7.3.4) Miejscowość: Mogilno

7.3.5) Kod pocztowy: 88-300

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28590,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4584,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6771,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4584,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rudnikagro Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990349671

7.3.3) Ulica: Pomorska 53

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-812

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4584,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5140,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rudnikagro Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990349671

7.3.3) Ulica: Pomorska 53

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-812

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6989,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8360,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6989,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH Chemirol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5571589655

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 3

7.3.4) Miejscowość: Mogilno

7.3.5) Kod pocztowy: 88-300

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6989,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9553,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14418,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9553,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 17)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH Chemirol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5571589655

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 3

7.3.4) Miejscowość: Mogilno

7.3.5) Kod pocztowy: 88-300

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 17)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9553,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5821,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10172,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5821,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH Chemirol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5571589655

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 3

7.3.4) Miejscowość: Mogilno

7.3.5) Kod pocztowy: 88-300

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5821,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 19)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7556,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8727,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7556,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 19)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rudnikagro Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990349671

7.3.3) Ulica: Pomorska 53

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-812

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 19)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7556,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 20)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3412,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5333,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3412,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 20)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rudnikagro Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990349671

7.3.3) Ulica: Pomorska 53

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-812

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 20)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3412,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 21)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4529,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9223,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4529,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 21)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ampol-Merol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8781697424

7.3.3) Ulica: Mikołaja z Ryńska 28a

7.3.4) Miejscowość: Wąbrzeźno

7.3.5) Kod pocztowy: 87-200

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 21)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4529,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 22

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 22)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2835,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3564,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2835,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 22)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rudnikagro Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990349671

7.3.3) Ulica: Pomorska 53

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-812

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 22)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2835,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 23

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 23)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1431,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2110,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1431,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 23)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH Chemirol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5571589655

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 3

7.3.4) Miejscowość: Mogilno

7.3.5) Kod pocztowy: 88-300

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 23)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1431,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 24

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 24)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 24)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13267,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24666,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13267,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 24)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rudnikagro Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990349671

7.3.3) Ulica: Pomorska 53

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-812

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 24)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13267,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 25

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 25)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 25)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 226,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 360,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 226,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 25)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rudnikagro Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990349671

7.3.3) Ulica: Pomorska 53

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-812

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 25)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 226,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 26

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 26)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 26)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10530,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20848,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10530,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 26)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rudnikagro Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990349671

7.3.3) Ulica: Pomorska 53

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-812

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 26)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10530,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 27

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 27)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie w części XXVII ze względu na brak ofert.

Część 28

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 28)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 28)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7340,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7573,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7340,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 28)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH Chemirol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5571589655

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 3

7.3.4) Miejscowość: Mogilno

7.3.5) Kod pocztowy: 88-300

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 28)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7340,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 29

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 29)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 29)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2260,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2845,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2260,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 29)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH Chemirol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5571589655

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 3

7.3.4) Miejscowość: Mogilno

7.3.5) Kod pocztowy: 88-300

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 29)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2260,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Część 30

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 30)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 30)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5745,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9650,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5745,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 30)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ampol-Merol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8781697424

7.3.3) Ulica: Mikołaja z Ryńska 28a

7.3.4) Miejscowość: Wąbrzeźno

7.3.5) Kod pocztowy: 87-200

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 30)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5745,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.