eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żychlin › "Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie o zewnętrzny szyb windowy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie o zewnętrzny
szyb windowy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻYCHLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015514

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Barlickiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Żychlin

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-320

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 24 351 20 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminazychlin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa4872f3-b9c3-11ee-b7da-22bd761ba7f3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie o zewnętrzny
szyb windowy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa4872f3-b9c3-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022258/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie o zewnętrzny szyb windowy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz ins. elekt wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00058369

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BPI.271.01.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 692502,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na: rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Gminy Żychlin o zewnętrzny szyb windowy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi, budowie instalacji wewnętrznych elektroenergetycznych i niskoprądowych, budowie ziemnej instalacji elektrycznej zalicznikowej nN, budowie przyłącza telekomunikacyjnego, budowie chodników utwardzonych, montażu elementów małej architektury, oraz wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych (wewnętrznych i zewnętrznych), w tym usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Żychlin, na działkach nr. ew. 207/2 i 207/7, obr. ew. 0001-Żychlin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 762600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 807000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 762600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. ELVIS Robert Kaczmarek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7751167448

7.3.3) Ulica: Narutowicza

7.3.4) Miejscowość: Żychlin

7.3.5) Kod pocztowy: 99-320

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 620000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-08-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.