eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Waganiec › Budowa boisk wielofunkcyjnych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boisk wielofunkcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Waganiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Waganiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-731

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.waganiec@wlo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.waganiec.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://waganiec.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boisk wielofunkcyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8603207b-b3dd-11ee-b628-1a85378e6c0a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00042418

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPŚ.271.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych”.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego.
3. Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to wykonawca wykona te prace i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem.
4. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
5. Zamówienie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45262300-4 - Betonowanie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1838850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2460000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1838850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELSIK Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793088782

7.3.3) Ulica: ul. Kościerska 8F

7.3.4) Miejscowość: Żukowo

7.3.5) Kod pocztowy: 83-330

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1838850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.