eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › REMONT LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE M.ST. WARSZAWY Z PODZIAŁEM NA TRZY CZĘŚCI (8 lokali)

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE M.ST. WARSZAWY Z PODZIAŁEM NA TRZY CZĘŚCI (8 lokali)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WARSZAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI "INTEGRACYJNA WARSZAWA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386636718

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zofii Nałkowskiej 11

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-886

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 222775508

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.wci@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: integracyjnawarszawa.bip.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE M.ST. WARSZAWY Z PODZIAŁEM NA TRZY CZĘŚCI (8 lokali)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0a2fe6f-d896-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228524

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006143/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont lokali mieszkalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platforma.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platforma.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za
pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl która spełnia
wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie
Zakupowej. Zarejestrowanie
i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny
pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms .
4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
4.1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 4/1 mb/s,
4.1.2. komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z
systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
4.1.3. zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.
4.1.4. włączona obsługa JavaScript,
4.1.5. zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie
.pdf).
5. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według
Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
6. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze
do 100 MB.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane
są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Załączniki” w trakcie etapu składania ofert/wniosków.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez
wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
9. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, itp. składane są przy użyciu zakładki „Pytania informacje”.
10. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), tj.
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.
11. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
12. Zalecenia zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
1) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
b) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
2) odnośnie podpisu osobistego:
a) dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
b) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
3) odnośnie podpisu zaufanego:
wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”.
13. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych ujawnionych celem przeprowadzenia niniejszego postępowania jest Warszawskie Centrum
Integracji „Integracyjna Warszawa”, z siedzibą w Warszawie (01-886), ul. Z. Nałkowskiej 11, zwane w dalszej części obowiązku
informacyjnego „Centrum”;
2) Centrum powołało inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email, pisząc na adres e-mail:
iod.wci@um.warszawa.pl;
3) dane osobowe, podane Centrum przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu
przeprowadzenia postępowania ws. udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Po zakończeniu
postępowania, dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, przez okres 5 lat, zgodnie z ustawą o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, z zastrzeżeniem protokołu z postępowania, którego okres przechowywania przez Zamawiającego
określa art. 78 ust. 1 ustawy Pzp (4 lata po zakończeniu postępowania);
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na
podstawie art. 18 oraz art. 72 ust. 1 ustawy Pzp, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej;
5) obowiązek podania danych osobowych jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencją
niepodania określonych danych jest brak możliwości wybrania oferty;
6) w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Wykonawcę, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO,
7) osoba, której dane podano w postępowaniu posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku Centrum może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu:
− sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (art.18 ust. 6 ustawy Pzp),
− sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. (art. 78 ust. 1 ustawy Pzp),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że:
− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 18 ust. 6 ustawy Pzp),
− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,
o którym mowa w art. 16 RODO nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (art. 19 ust. 2 ustawy Pzp),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) osobie, której dane podano w postępowaniu nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
10) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
2. Zamawiający informuje, ponadto że:
1) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4)
2) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o
których mowa
w art. 14 ust. 5 RODO.
3) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w treści oferty oświadczenia o wypełnieniu przez
niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (pkt 15 Formularza ofertowego).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WCI.ZP.26.2.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 703707,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Część I zamówienia:

L.p. Adres lokalu
1 Lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym przy ul. Wrzeciono 3 m 139
2 Lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym przy ul. Wrzeciono 3 m 31
3 Lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym przy ul. Krajewskiego 2A m 55
4 Lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym przy ul. Krajewskiego 2A m 56

Wspólny Słownik Zamówień :
Kod CPV 45211341-1 Remont lokali mieszkalnych
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.1.1 Przedmiot postępowania dla I części zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
a) roboty rozbiórkowe
b) wymiana stolarki okiennej,
c) wymiana stolarki drzwiowej,
d) Wymiana posadzek,
e) roboty murowe i tynkarskie,
f) roboty glazurnicze,
g) roboty malarskie
1.1.2 W zakres podstawowych robót sanitarnych wchodzą nw. roboty:
a) demontaż urządzeń sanitarnych
b) wymiana osprzętu
c) roboty instalacyjne
d) roboty hydrauliczne
e) pomiary szczelności instalacji
1.1.3 W zakres podstawowych robót elektrycznych wchodzą nw. roboty :
a) wymiana instalacji elektrycznej
b) wymiana osprzętu elektrycznego
c) wymiana tablic
d) pomiary elektryczne
e) sporządzenie dokumentacji dla zakładu energetycznego
1.1.4. Inne roboty towarzyszące, związane z technologią poszczególnych branż robót.

4.2.5.) Wartość części: 370731,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty brutto ( C ) - waga kryterium – 60%
okres gwarancji ( G) – waga kryterium - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.2 Część II zamówienia:
L.p. Adres lokalu
1 Lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 67 m 41
2 Lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym przy ul. Nowolipie 10 m 51
3 Lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym przy ul. Siennej 45 m 47
Wspólny Słownik Zamówień :
Kod CPV 45211341-1 Remont lokali mieszkalnych
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.2.1 Przedmiot postępowania dla II części zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
a) roboty rozbiórkowe
b) wymiana stolarki okiennej,
c) wymiana stolarki drzwiowej,
d) Wymiana posadzek,
e) roboty murowe i tynkarskie,
f) roboty glazurnicze,
g) roboty malarskie.
1.2.2 W zakres podstawowych robót sanitarnych wchodzą nw. roboty:
a) demontaż urządzeń sanitarnych,
b) wymiana osprzętu,
c) roboty instalacyjne,
d) roboty hydrauliczne,
e) pomiary szczelności instalacji.
1.2.3 W zakres podstawowych robót elektrycznych wchodzą nw. roboty :
a) wymiana instalacji elektrycznej,
b) wymiana osprzętu elektrycznego,
c) wymiana tablic,
d) pomiary elektryczne,
e) sporządzenie dokumentacji dla zakładu energetycznego.
1.2.4 Inne roboty towarzyszące, związane z technologią poszczególnych branż robót.

4.2.5.) Wartość części: 235772,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty brutto ( C ) - waga kryterium – 60%
okres gwarancji ( G) – waga kryterium - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.3 Część III zamówienia:
L.p. Adres lokalu
1 Lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Z. Nałkowskiej 11 – piwnica i pomieszczenie sanitarne

Wspólny Słownik Zamówień :
Kod CPV45211341-1 Remont lokali mieszkalnych
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.3.1 Przedmiot postępowania dla III części zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
h) roboty rozbiórkowe
i) wymiana stolarki okiennej,
j) wymiana stolarki drzwiowej,
k) Wymiana posadzek,
l) roboty murowe i tynkarskie,
m) roboty glazurnicze,
n) roboty malarskie.
1.3.2 W zakres podstawowych robót sanitarnych wchodzą nw. roboty:
f) demontaż urządzeń sanitarnych,
g) wymiana osprzętu,
h) roboty instalacyjne,
i) roboty hydrauliczne,
j) pomiary szczelności instalacji.
1.3.3 W zakres podstawowych robót elektrycznych wchodzą nw. roboty :
f) wymiana instalacji elektrycznej,
g) wymiana osprzętu elektrycznego,
h) wymiana tablic,
i) pomiary elektryczne,
j) sporządzenie dokumentacji dla zakładu energetycznego.

4.2.5.) Wartość części: 125203,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty brutto ( C ) - waga kryterium – 60%
okres gwarancji ( G) – waga kryterium - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Określenie warunków dla części I zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 250 000,00 zł.
Określenie warunków dla części II zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 250 000,00 zł.
Określenie warunków dla części III zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 250 000,00 zł.
1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Określenie warunków dla części I zamówienia :
1.2.4.1 wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał nie mniej niż dwie roboty
budowlane, o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto każda oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane
należycie,
Określenie warunków dla części II zamówienia :
wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał nie mniej niż dwie roboty
budowlane, o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto każda oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane
należycie,
Określenie warunków dla części III zamówienia :
wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał nie mniej niż dwie roboty
budowlane, o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto każda oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane
należycie,
1.2.4.2 wymagane jest dysponowanie minimum 1 osobą, która będzie brała udział
w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga. Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na jedną lub dwie część lub całość zamówienia , spełni warunek jeśli
wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą wskazane uprawnienia:

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2.3 SWZ tj. kwoty 250 000,00 zł – w
odniesieniu do części I, 250 000,00
w odniesieniu do części II, 250 000,00 w odniesieniu do części III osobno ;
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały
wykonane należycie - w odniesieniu do części I, w doniesieniu do części II w doniesieniu do części III osobno – wzór wykazu określa
załącznik nr 4 do SWZ. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów- inne odpowiednie dokumenty; powyższe dokumenty mają potwierdzić spełnienie wymagań w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej opisanej w Rozdziale VIII ust.1 pkt. 1.2.4.1 SWZ;
3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu określa załącznik nr 5 do SWZ; dokumenty mają potwierdzać
spełnienie wymagań określonych w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2.4.2 SWZ.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej dopuszczonej w SWZ
w zakresie i w sposobie określonym w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr
3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Do oferty, która stanowi załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia określa załącznik nr 2A do SWZ. Wskazane oświadczenie stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień
składania ofert.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1, (załącznik nr 2A do SWZ) składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2B do SWZ).
4) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
zobowiązany jest podać taką informację w formularzu oferty wraz z podaniem zakresu zamówienia, jakie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium: w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł), na każdą
część zamówienia osobno.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.03.2024 r. do godz. 09:30 i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3
oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 68 1030 1508 0000 0005 5118 0005 ze wskazaniem której części zamówienia wadium dotyczy.
Uwaga:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium w sprawie
nr WCI.ZP.26.2.15.2023” oraz wskazanie której części zamówienia wadium dotyczy.
Uwaga!
Z treści gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i
bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku
wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.
7. Zamawiający zwraca Wykonawcom wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwanego dalej „Zabezpieczeniem”) dla
każdej części zamówienia osobno na pokrycie roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, dla tej części zamówienia, której oferta
dotyczy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 68 1030
1508 0000 0005 5118 0005
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których
mowa w ust. 3 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jej wysokości.
9. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia powinno wynikać, iż bank, ubezpieczyciel,
poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia,
na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
10. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
– kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian umowy, zostały
określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy oraz art. 455 ust.
2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-18 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub wci.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Załączniki”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.