eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słońsk › Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁOŃSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: SIKORSKIEGO 15

1.5.2.) Miejscowość: Słońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-436

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 757 2271

1.5.8.) Numer faksu: 95 757 2268

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@slonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slonsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b0580ee-50cd-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b0580ee-50cd-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067374/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390922

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 610422 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk, świadczona w okresie 12 miesięcy tj. od dnia 01 października 2023r. do dnia 30
września 2024r.
1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje systematyczny odbiór i transport następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (200301) gromadzonych w pojemnikach,
b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach, obejmujących:
– papier (150101, 200101),
– szkło (150107, 200102),
– tworzywa sztuczne (150102, 200139), metal (150104, 200140), opakowania wielomateriałowe (150105),
– bioodpady (200108, 200201),
c) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, nie wymagających specjalnych pojemników do ich
zbierania, obejmujących meble, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 36, 20 01 35) i inne odpady
wielkogabarytowe (200307).
2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz dostarczenie worków do selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca uzupełni worki do selektywnego
zbierania odpadów poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość pustych worków w dniu odbioru selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych, w ilości i rodzaju odpowiadającej liczbie i rodzajowi odebranych worków.
W ofercie należy również przewidzieć dostarczanie pojemników i worków do nowo powstałych nieruchomości.
Wykonawca wyposaży wskazane nieruchomości w niezbędną ilość i rodzaj pojemników oraz worków w terminie 10 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.
II. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
1. Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych każdą zebraną ilość odpadów
komunalnych z następującą częstotliwością:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – co 2
tygodnie;
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – ze wskazanych nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i
wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, wyłącznie z terenu miejscowości Słońsk – co tydzień;
c) segregowane odpady komunalne:
– papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale (w workach) – co miesiąc;
– bioodpady – co tydzień w okresie od 01 maja do 31 października oraz co 2 tygodnie od listopada do kwietnia;
– meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – co najmniej 4 razy w trakcie
trwania umowy.
2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu wszelkie przypadki
zebrania większej ilości odpadów, niż ilość zadeklarowana przez właściciela nieruchomości. W celu udokumentowania
takiego faktu Wykonawca winien sporządzić dokumentację fotograficzną.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu
harmonogramu wywozu odpadów w okresie pierwszych 6 m-cy obowiązywania umowy, nie później niż ciągu 3 dni od dnia
podpisania umowy. Projekt harmonogramu wywozu odpadów na kolejny okres obowiązywania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem tego okresu.
III. Szacunkowa ilość i wielkość pojemników i worków do gromadzenia odpadów:
1. Wykonawca zapewni następującą szacunkową ilość pojemników i worków do gromadzenia odpadów:
a) pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
- o pojemności 60 l w ilości ok. 30 szt.,
- o pojemności 120 l w ilości ok. 1400 szt.,
- o pojemności 240 l w ilości ok. 280 szt.,
- o pojemności 1100 l w ilości ok. – 80 szt.;
b) worki z tworzywa sztucznego z taśmą do zawiązania worka, oznaczone odpowiednimi kolorami dla każdej selektywnie
zbieranej frakcji:
- o pojemności 120 l – w ilości 130.000 szt., w tym około 85.000 szt. w kolorze żółtym i około 45.000 szt. w kolorze
niebieskim,
- o pojemności 60 l - 120l – w ilości około 40.000 szt. – w kolorze zielonym i około 55.000 szt. - w kolorze brązowym;
2. Zamawiający, w ustalonym trybie, będzie przekazywał Wykonawcy informacje o zmianach w liczbie i lokalizacji
nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów oraz sposobie gromadzenia odpadów, w ciągu 5 dni od daty
złożenia deklaracji. Wykonawca dostarczy pojemnik właścicielom nowo powstałych nieruchomości, nie później niż w ciągu 7
dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. W zakres zamówienia wchodzi także okresowa dezynfekcja pojemników do gromadzenia odpadów (co najmniej raz w
roku).
Zamawiający szacuje (na podstawie realnych ilości zebranych odpadów w roku 2022), że w trakcie wykonywania
zamówienia (12 miesięcy) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zostaną odebrane następujące ilości
poszczególnych frakcji odpadów:
1) 20 02 01 Bioodpady – 200 Mg
2) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury - 48 Mg
3) 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD – 60 Mg
4) 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych – 165 Mg
5) 15 01 07 Opakowania ze szkła 120 Mg
6) 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 950 Mg

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 659256,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 659256,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 659256,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5980004238

7.3.3) Ulica: Kopernika 4a

7.3.4) Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą

7.3.5) Kod pocztowy: 66-470

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 659256,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.