eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzyń Podlaski › Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego wywrotki na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego wywrotki na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RADZYNIU PODLASKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030087390

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 5

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pukradzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pukradzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego wywrotki na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed282433-d809-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228483

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ed282433-d809-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPW.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego wywrotki na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim

4.2.6.) Główny kod CPV: 34115300-9 - Używane pojazdy transportowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty innowacyjne

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe elementy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do KRS lub CEIDG

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega
wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) wypełniony formularz techniczny oferowanego sprzętu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SWZ określając posiadanie bądź nie danej cechy lub wskazując parametr charakteryzujący daną cechę;
2) w przypadku zaoferowania dodatkowego elementu wyposażenia, udogodnienia lub zastosowania rozwiązań technicznych, które poprawiają funkcjonalność sprzętu, ułatwiają obsługę lub powodują pozytywne efekty w zakresie ochrony środowiska i ograniczenie kosztów eksploatacji, zgodnie z zapisami pkt 4.5 SWZ – szczegółowy opis i informacje potwierdzające spełnianie warunków w odniesieniu do każdego zaoferowanego elementu wyposażenia lub udogodnienia.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny złożenia na wezwanie przed podpisaniem umowy następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) aktualne badania techniczne ze Stacji Kontroli Pojazdów wraz z wydrukiem pomiarów parametrów linii diagnostycznej
2) udokumentowanie przebiegu pojazdu wraz z historią serwisową oraz historię ubezpieczenia pojazdu OC.
Przed wyborem oferty Zamawiający zastrzega możliwość wykonania przez zatrudnionego przez siebie rzeczoznawcę oceny stanu technicznego pojazdu. Oferowany pojazd we wszystkich elementach oceny, jak również w ocenie ogólnej winien uzyskać notę nie niższą niż 7 w skali od 1 do 10 – gdzie 1 jest oceną najgorszą zaś 10 oceną idealną, przyznawaną gdy oceniany element jest fabrycznie nowy nieużywany. Przygotowany raport rzeczoznawcy jest przedmiotowym środkiem dowodowym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) wypełniony formularz techniczny oferowanego sprzętu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SWZ określając posiadanie bądź nie danej cechy lub wskazując parametr charakteryzujący daną cechę;
2) w przypadku zaoferowania dodatkowego elementu wyposażenia, udogodnienia lub zastosowania rozwiązań technicznych, które poprawiają funkcjonalność sprzętu, ułatwiają obsługę lub powodują pozytywne efekty w zakresie ochrony środowiska i ograniczenie kosztów eksploatacji, zgodnie z zapisami pkt 4.5 SWZ – szczegółowy opis i informacje potwierdzające spełnianie warunków w odniesieniu do każdego zaoferowanego elementu wyposażenia lub udogodnienia.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny złożenia na wezwanie przed podpisaniem umowy następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) aktualne badania techniczne ze Stacji Kontroli Pojazdów wraz z wydrukiem pomiarów parametrów linii diagnostycznej
2) udokumentowanie przebiegu pojazdu wraz z historią serwisową oraz historię ubezpieczenia pojazdu OC.
Przed wyborem oferty Zamawiający zastrzega możliwość wykonania przez zatrudnionego przez siebie rzeczoznawcę oceny stanu technicznego pojazdu. Oferowany pojazd we wszystkich elementach oceny, jak również w ocenie ogólnej winien uzyskać notę nie niższą niż 7 w skali od 1 do 10 – gdzie 1 jest oceną najgorszą zaś 10 oceną idealną, przyznawaną gdy oceniany element jest fabrycznie nowy nieużywany. Przygotowany raport rzeczoznawcy jest przedmiotowym środkiem dowodowym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem portalu ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku, gdy Zamawiający postanowi o przeprowadzeniu negocjacji, zaproszenie do negocjacji skierowane zostanie do Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie nie podlegały odrzuceniu i uzyskały w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.