eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jonkowo › OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI MĄTKI - JONKOWO I WILIMOWO - MĄTKI W GMINIE JONKOWO

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI MĄTKI – JONKOWO I WILIMOWO – MĄTKI W GMINIE JONKOWO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JONKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Klonowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Jonkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-042

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 896706911, +48 895129237, +48 895129166

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jonkowo.pl; biuropodawcze@jonkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jonkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI MĄTKI – JONKOWO I WILIMOWO – MĄTKI W GMINIE JONKOWO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a15b430-d60b-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228381

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00045389/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi Mątki-Jonkowo i Wilimowo-Mątki w Gminie Jonkowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5a15b430-d60b-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (w tym informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert, informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.): https://ezamowienia.gov.pl
2. Link prowadzący do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5a15b430-d60b-11ee-a3b5-e25d731b0da9
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza (nie dotyczy to składania ofert) komunikację za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres: biuropodawcze@jonkowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe
informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin
Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce
„Centrum Pomocy”. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z
Platformy e-Zamówienia.
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych,
w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xls, .jpg (.jpeg) i przekazuje się jako załączniki do formularzy
komunikacyjnych.
Wśród formatów powszechnych w ww. rozporządzeniu nie zostały wymienione formaty takie jak: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik) lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
„Formularza do komunikacji”).
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (Formularze do komunikacji). Za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących tylko do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie
wspieranych wersji oprogramowania.
9. Więcej informacji zawiera SWZ postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jonkowo jest Gmina Jonkowo reprezentowana przez Wójta Gminy (z siedzibą: Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, e-mail: sekretariat@jonkowo.pl, tel. 89 670-69-11).
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełen zakres usług polegających na opracowaniu danych wyjściowych i wykonaniu prac projektowych oraz obsłudze administracyjnej i prawnej, poprzedzających realizację dwóch zadań inwestycyjnych drogowych pn.:
1) Rozbudowa drogi gminnej Nr 157014N w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Wilimowo – Mątki,
2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1368N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Mątki – Jonkowo,
na terenie gminy Jonkowo oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (decyzje ZRID).
2. Lokalizacje zadań inwestycyjnych przedstawia „Mapa poglądowa” stanowiąca Załącznik Nr 1 SWZ.
3. Zamówienie obejmuje opracowanie dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych, których przedmiotem będzie:
a) budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Wilimowo – Mątki wzdłuż drogi Nr 157014N o długości około 1,1 km, zgodnie przebiegiem
ścieżki zaznaczonej kolorem zielonym na Mapie poglądowej,
b) budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Mątki – Jonkowo wzdłuż drogi Nr 1368N od długości około 1,8 km zgodnie przebiegiem
ścieżki zaznaczonej kolorem różowym na Mapie poglądowej,
wraz z uzyskaniem wszystkich, niezbędnych do zaprojektowania i realizacji przyszłych inwestycji – map do celów projektowych, uzgodnień, ekspertyz, opinii, warunków i decyzji administracyjnych oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, przeprowadzenie badań i pomiarów łącznie z wykonaniem badań i opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opracowanie aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych.
Rozwiązania projektowe obydwu zadań inwestycyjnych muszą być ze sobą powiązane i spójne technicznie szczególnie w miejscu łączenia się ścieżek z istniejącymi ścieżkami oraz na zbiegu pasa drogi gminnej Nr 157014N z drogą powiatową Nr 1368N (w miejscowości Mątki).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria wyboru ofert i wagi:
Każda nie podlegająca odrzuceniu oferta zostanie oceniona pod względem kryterium:
1) cena (całkowita cena ryczałtowa brutto wykonania zamówienia) – waga (znaczenie) kryterium – 60 (%),
2) termin wykonania etapu zamówienia – waga (znaczenie) kryterium – 30 (%),
3) okres gwarancji – waga (znaczenie) kryterium – 10 (%).
2. Sposób oceny ofert:
1) Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny oferty w obrębie kryterium “cena” wynosi 100 pkt. Waga kryterium 60%. Oferty w obrębie kryterium ceny zostaną ocenione wg matematycznego wzoru:
Cena najniższa : cena oferty badanej x 100 x 60%
• Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny oferty w obrębie kryterium “termin wykonania etapu zamówienia” wynosi 100 pkt. Waga kryterium 30 %.
Punktacja przyznana ofertom w tym kryterium zostanie ustalona następująco:
a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje 9-miesięczny termin wykonania pierwszego etapu zamówienia (tj. najkrótszy punktowany termin) lub krótszy otrzyma maksymalną ilość punktów z możliwych do przydzielenia tj: 30 pkt. jako wynik obliczenia 100 pkt. × 30 % (znaczenie) = 30 pkt.
b) oferta Wykonawcy, który zaoferuje maksymalny 12–miesięczny termin wykonania pierwszego etapu zamówienia oraz pozostałe oferty uzyskają ilość punktów obliczoną wg wzoru:
9 miesięcy (najkrótszy punktowany termin) : termin wykonania pierwszego etapu zamówienia oferty badanej × 100 × 30 % =
3) Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny oferty w obrębie kryterium “okres gwarancji” wynosi 100 pkt. Waga kryterium 10%.
Punktacja przyznana ofertom w tym kryterium zostanie ustalona następująco:
a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje 60 miesięczny okres gwarancji (tj. najdłuższy punktowany okres gwarancji) lub dłuższy otrzyma maksymalną ilość punktów z możliwych do przydzielenia tj: 10 pkt. jako wynik obliczenia 100 pkt. × 10 % (znaczenie) = 10 pkt.
b) oferta Wykonawcy, który zaoferuje wymagany minimalny 36 – miesięczny okres gwarancji oraz pozostałe oferty uzyskają ilość punktów obliczoną wg wzoru:
okres gwarancji oferty badanej : 60 m-cy (najdłuższy punktowany okres gwarancji) × 100 × 10 % =
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. (Zamawiający dokona zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku następująco: jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę punktów wynikających z działania matematycznego w „górę”, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie mniejsza od 5 zaokrągli liczbę punktów „w dół”).
4. Maksymalna wartość punktowa oferty (suma punktów uzyskanych po uwzględnieniu znaczenia kryteriów) jaką może otrzymać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma najwyższą łączną wartość punktową uzyskaną we wszystkich kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania etapu zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa - osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadającą:
­- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (T.j. Dz. U. z 2023, poz. 334) oraz
­- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania wymaganych uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych:
• odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, a jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

2. Wykonawca nie ma obowiązku złożenia podmiotowych środków dowodowych, o ile Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże w oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli
Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Zamawiający nie wymaga złożenia środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt. 1) i 2) SWZ: o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ, a także oświadczenie w celu potwierdzenia braku okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.), podpisanych podpisem elektronicznym: w formie elektronicznej (podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp., z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy [jeżeli dotyczy].
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa [jeżeli dotyczy]. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego [jeżeli dotyczy].

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).
2. Wadium we wskazanej wyżej wysokości winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 14) ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Gminy Jonkowo Nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie z dopiskiem „Wadium – nr postępowania ZP.271.3.2024”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wniesienie wadium w formie pieniężnej za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy pieniądze wpłyną na podany rachunek przed upływem terminu składania ofert. [O uznaniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a nie dzień i godzina dokonania przelewu przez Wykonawcę.]
7. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, wadium należy przekazać Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno obejmować cały okres związania ofertą oraz zawierać w treści dokumentu:
a) dokładne określenie oznaczenia zamówienia (ZP.271.3.2024),
b) kwotę zabezpieczenia,
c) termin ważności - obejmujący co najmniej okres związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert),
d) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca:
- w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, innych oświadczeń i dokumentów lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
(np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami, itp.) powinni, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp., ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (partnerem wiodącym/liderem).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 Pzp.:
1) zmiany terminów wykonania zamówienia - przedłużenia terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, na jego uzasadniony i udokumentowany wniosek, w przypadku:
a) wydłużenia czasu trwania uzgodnień (np. z gestorami poszczególnych mediów), przekraczających terminy ustawowe,
b) powstałych opóźnień organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,
c) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu Umowy, a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy,
d) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,
e) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,
f) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,
g) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,
h) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z Umowy,
i) zmiany opisu przedmiotu zamówienia lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, dopuszczalnej na podstawie przepisów ustawy Pzp.,
j) zmian w przepisach prawa mających wpływ na prace czy decyzje administracyjne będące przedmiotem umowy,
k) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
przy czym zmiana terminu nie będzie następować automatycznie przy każdym opóźnieniu, a jedynie w sytuacji, gdy spowoduje ono, że Wykonawca nie będzie mógł zrealizować przedmiotu umowy w terminie w niej określonym.
2) zmiany przedmiotu Umowy w przypadku gdy:
a) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe - wystąpienie takich okoliczności uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne ze stanem rzeczywistym
b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia
c) gdy uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/ych stanie się niemożliwe, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę należytej staranności, ...

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 11.03.2024 r. do godz. 11:00 na Platformie e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia cd:

przy czym zmiana terminu nie będzie następować automatycznie przy każdym opóźnieniu, a jedynie w sytuacji, gdy spowoduje ono, że Wykonawca nie będzie mógł zrealizować przedmiotu umowy w terminie w niej określonym.
2) zmiany przedmiotu Umowy w przypadku gdy:
a) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe - wystąpienie takich okoliczności uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne ze stanem rzeczywistym
b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia
c) gdy uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/ych stanie się niemożliwe, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę należytej staranności,
pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje nie będą zmieniały przeznaczenia projektowanych inwestycji drogowych oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym będą niezbędne do realizacji celu umowy.
3) zmiany osoby skierowanej do realizacji zamówienia w odniesieniu do osoby posiadającej uprawnienia wskazane przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać uprawnienia i doświadczenie potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu - w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego akceptującą kandydata.
4) zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach zawodowych polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określony w SWZ warunek udziału w postępowaniu.
5) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego i jego składników, zgodnie z art. 436 pkt. 4) lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych, na wniosek jednej ze Stron Umowy - w przypadku:
a) zmiany obowiązujących w dniu podpisania Umowy regulacji prawnych dotyczących stawki podatku VAT – o różnice w kwotach wynikających z podwyższenia lub obniżenia stawki podatku od towarów i usług.
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079),
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego i jego składników, zgodnie z art. 439 ust. 1. u Pzp., na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
...
Pełny opis rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarte zostały we wzorze umowy Załączniku Nr 2 SWZ, - w § . 12.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.