eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, transporcie oraz przetworzeniu lub odbiorze i transporcie do miejsca zbierania odpadów, a następnie przekazania do przetworzenia odpadów o wybranych kodach"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, transporcie oraz przetworzeniu lub odbiorze i transporcie do miejsca zbierania odpadów, a następnie przekazania do przetworzenia odpadów o wybranych kodach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302144863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratajczaka 19

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-814

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, transporcie oraz przetworzeniu lub odbiorze i transporcie do miejsca zbierania odpadów, a następnie przekazania do przetworzenia odpadów o wybranych kodach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a463c872-d7d6-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zzo-poznan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zzo-poznan.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji: Elektronicznie na adres e-mail: przetargi@zzo.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://zzo-poznan.ezamawiajacy.pl.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie,
jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
Rejestracja konta na Platformie następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za
pośrednictwem Platformy Zakupowej przez:
a) Akcję „Zadaj pytanie” (przed przystąpieniem do postępowania). W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym
przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy tj. Nazwę i
adres mail, temat oraz treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka
Wykonawca klika akcję POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie
wysłane".
b) Kafel „Wiadomości” (po przystąpieniu do postępowania) dostępny w postępowaniu. W celu wysłania wiadomości do
Zamawiającego klika na akcję „Utwórz nową wiadomość” wypełnia temat oraz treść/przedmiot pytania, a następnie klika akcję
„Wyślij”.
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
d) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc,
xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz,
gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań;
2) inspektorem ochrony danych osobowych Pan Krzysztof Winiarski (kontakt: krzysztof.winiarski@rodo.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZO.341.6.2024;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://zzo-poznan.ezamawiajacy.pl;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w rozporządzeniu prezesa rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZO.341.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Część 1: usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, bądź odbiorze i transporcie (w zależności od rodzaju odpadu) oraz przetworzeniu (unieszkodliwieniu/poddaniu odzyskowi) lub odbiorze i transporcie do miejsca zbierania odpadów, a następnie przetworzeniu (unieszkodliwieniu/odzysku), odpadów problemowych - w tym odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów trzech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ilości nie większej niż 26 000 kg;

4.2.6.) Główny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (danej części).
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia (danej części), na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmiany terminów realizacji i ceny jednostkowej po przeprowadzeniu negocjacji. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1. nie przekroczy wartości
50% zamówienia.
3. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
4. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

b) Część 2: usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze bądź odbiorze i transporcie (w zależności od rodzaju odpadu) oraz przetworzeniu (unieszkodliwieniu/poddaniu odzyskowi) lub odbiorze i transporcie do miejsca zbierania odpadów, a następnie przetworzeniu (unieszkodliwieniu/odzysku), odpadów pod kodem 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych - plastiki twarde, tworzywa sztuczne), 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) lub 20 01 39 (tworzywa sztuczne) z terenów trzech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. w ilości nie większej niż 173 000 kg;

4.2.6.) Główny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (danej części).
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia (danej części), na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmiany terminów realizacji i ceny jednostkowej po przeprowadzeniu negocjacji. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1. nie przekroczy wartości
50% zamówienia.
3. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
4. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie, że będzie transportował odpady bezpośrednio do miejsca przetworzenia (bez pośredniego zbierania odpadów) musi wykazać Zamawiającemu, że:

a) Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia tj. zezwolenie na transport odpadów będących przedmiotem zamówienia, co do kodów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia danej części.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie ww. warunku w całości wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenie na transport odpadów będących przedmiotem zamówienia).

b) Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia tj. zezwolenie na przetwarzanie w instalacji odpadów będących przedmiotem zamówienia, co do kodów i w ilościach co najmniej równych ilościom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia danej części.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie ww. warunku w całości wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenie na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem zamówienia).

2. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie, że będzie transportował odpady do miejsca zbierania, a następnie do miejsca przetworzenia (będzie przetwarzał odpady z ich pośrednim zbieraniem) musi wykazać Zamawiającemu, że:

a) Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia tj. zezwolenie na transport odpadów będących przedmiotem zamówienia, co do kodów wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia danej części.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie ww. warunku w całości wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenie na transport odpadów będących przedmiotem zamówienia).

b) Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia tj. zezwolenie na przetwarzanie w instalacji odpadów będących przedmiotem zamówienia, co do kodów i w ilościach co najmniej równych ilościom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia danej części.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie ww. warunku w całości wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenie na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem zamówienia).

c) Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia tj. zezwolenie na zbieranie odpadów będących przedmiotem zamówienia, co do kodów i w ilościach co najmniej równych ilościom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia danej części.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie ww. warunku w całości wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów będących przedmiotem zamówienia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1-6 ustawy PZP oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 6 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) tj. w celu wykazania posiadania zezwolenia na transport odpadów będących przedmiotem zamówienia, co do kodów wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w formie wpisu do BDO, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający wpis do rejestru BDO wraz z numerem rejestrowym Wykonawcy oraz uzupełnionym działem VII w zakresie transportu odpadów;
b) tj. w celu wykazania posiadania zezwolenia na przetwarzanie w instalacji odpadów będących przedmiotem zamówienia, co do kodów i w ilościach co najmniej równych ilościom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedstawi aktualną decyzję zezwalającą Wykonawcy na przetwarzanie w instalacji odpadów będących przedmiotem zamówienia, co do kodów i w ilościach co najmniej równych ilościom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (dla danej części zamówienia);
c) tj. w celu wykazania posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów będących przedmiotem zamówienia, co do kodów i w ilościach co najmniej równych ilościom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedstawi aktualną decyzję zezwalającą Wykonawcy na zbieranie odpadów będących przedmiotem zamówienia, co do kodów i w ilościach co najmniej równych ilościom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (dla danej części zamówienia) – dotyczy tylko sytuacji opisanej w pkt 7.1.2.2 SWZ, tj. gdy Wykonawca zadeklarował przetwarzanie odpadów z pośrednim ich zbieraniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale 9 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do ofert oświadczenie, z którego wynika, które części usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6. Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp, warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Ponadto, zgodnie z art. 117 ust. 3 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, dostawy lub roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadkach wskazanych w przytoczonych przepisach (art. 117 ust. 2-3 PZP) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w zał. nr 7a-b do SWZ (wzór umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zzo-poznan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.