eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa kruszywa do naprawy dróg leśnych Nadleśnictwa Dojlidy wraz z rozładunkiem, plantowaniem i zagęszczaniem - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszywa do naprawy dróg leśnych Nadleśnictwa Dojlidy wraz z rozładunkiem, plantowaniem i zagęszczaniem – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Dojlidy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 05002633100000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 75

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-111

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 743 68 75

1.5.8.) Numer faksu: 85 743 68 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-dojlidy/zamowienia-publiczne2

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszywa do naprawy dróg leśnych Nadleśnictwa Dojlidy wraz z rozładunkiem, plantowaniem i zagęszczaniem – II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea65ed92-f6d8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00158551/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa żwiru do naprawy dróg leśnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dojlidy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu Platformy: pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dojlidy oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z „Platformy” pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” lub załączniku nr 8 oraz w Regulaminie korzystania z platformy, dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Dojlidy ul. Aleja 1000-Lecia Państwa Polskiego 75, 15-111 Białystok, zwany dalej Administratorem, tel.: 85 743 68 75, e-mail: dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 ustawy PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy ustawy PZP.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niezależnie od postanowień pkt 20.7 SWZ, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.5.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 435344 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm w ilości 7774 ton z przeznaczeniem do bieżących napraw dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dojlidy wraz z rozładunkiem, plantowaniem i zagęszczaniem

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: Cena – 100 %.
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C=(najniższa cena spośród złożonych ofert)/(Cena oferty badanej) x 100
Zgodnie art. 246 ust. 2 ustawy Pzp: Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 oraz ich związki, mogą stosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca powinien posiadać zdolność techniczną lub zawodową umożliwiające realizację zamówienia na najwyższym poziomie jakości. Warunek ten zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwa zamówienia w sposób należyty polegające na wykonaniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia, obejmujące zakresem dostawy kruszywa naturalnego o wartości dla jednego zamówienia nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres wykonywania działalności gospodarczej jest krótszy - to w tym okresie).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania i udzielenie zamówienia Wykonawca dołączy do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 6.1. SWZ, aktualnych na dzień ich złożenia:
Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zrealizowane zamówienia powinny być potwierdzone referencjami lub listami polecającymi, wystawionymi przez zleceniodawców lub zamawiających.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 7 lipca 2022 roku do
godziny 9:00.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Numer rachunku: 61 2030 0045 1110 0000 0425 7210, z dopiskiem: wadium w postępowaniu „Dostawa kruszywa do naprawy dróg leśnych Nadleśnictwa Dojlidy”. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1. SWZ wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w pkt 5.1 SWZ. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać imiona i nazwiska, firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z treści pełnomocnictwa – załączonego do oferty - powinno wynikać, że wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
3) oświadczenia - Załącznik 2 do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ. Dopuszczalne zmiany Umowy określa § 9.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi określonymi w SWZ i załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dojlidy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.