eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cielądz › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją inwestycji Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją inwestycji Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIELĄDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148199

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 59

1.5.2.) Miejscowość: Cielądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-214

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@cieladz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cieladz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją inwestycji Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-562a7268-d7c7-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228294

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00064390/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją inwestycji Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-562a7268-d7c7-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Zagadnienia proceduralne:
Wioleta Strulak, tel. 46 815 24 29 wew. 7, email: zp@cieladz.pl
Zagadnienia merytoryczne:
Sylwester Krawczyk, tel. 46 815 24 29, email: sekretarz@cieladz.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-da668e91-c74c-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie można wyszukać
również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-da668e91-c74c-11ee-a84d-d63fc4d19e65
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat
zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum
Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia5 wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@cieladz.pl (nie
dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
19. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Pozostałe zapisy zawiera Rozdział 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1. i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cielądz z siedzibą w Urzędzie Gminy w Cielądzu 59, 96-214 Cielądz.,
adres e-mail: urzad@cieladz.pl, tel. +48 /46/ 815 24 29
2) Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego w
sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy się zgłaszać na adres: iod@cieladz.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Administrator może przetwarzać dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał,
w następujących zakresach: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, informacje o zajmowanym
stanowisku w strukturach, rodzaj i wymiar zawartej umowy oraz jej czasookres. Zakres danych osobowych, które są przetwarzane,
zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku
dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień
publicznych. W przypadku dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa
zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi projektu, z którego uzyskano
dofinansowanie.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
9) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz. punkt. 3.16 Ogłoszenia - RODO (obowiązek informacyjny) oraz Rozdział 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.SO.2714.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu wraz z oddziałami przedszkolnymi i infrastrukturą towarzyszącą w „formule zaprojektuj i wybuduj” na dz. nr 193/1,w branży:
1) branża budowlano-konstrukcyjna

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Część I – nadzór inwestorski budowlano-konstrukcyjny

Zakres usługi obejmuje:

1). Etap I obejmuje weryfikację i akceptację kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i techniczny, dalej „Projekt”) oraz koordynacji między branżowej dokumentacji (z INI branży sanitarnej i elektrycznej, głównym wykonawcą oraz autorami dokumentacji i podwykonawcami) przedłożonej przez głównego wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji celem uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę od właściwego organu na realizację całego zakresu inwestycji w ramach zadania.

2). Etap II obejmuje nadzór nad prawidłowością wykonania zadania zgodnie z:
a) umową głównego wykonawcy oraz umową na pełnienie funkcji inspektora;
b) dokumentacją przetargową (w tym PFU) z postępowania Or.SO.2714.9.2024,
c) specyfikacją warunków zamówienia,
d) zatwierdzoną kompleksową dokumentacja projektową i pozwoleniem na budowę (czerwiec 2024r.)
e) obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

3). Zakres prac nadzorowanych robót branżowych obejmuje m.in.:
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
2. Rozbiórka istniejącego przedszkola.
3. Projektowana rozbudowa budynku szkoły.
4. Roboty branży sanitarnej (koordynacja z inspektorem branży sanitarnej).
5. Roboty branży elektrycznej (koordynacja z inspektorem branży elektrycznej).
6. Przebudowa i remont istniejącego budynku szkoły.
7. Zagospodarowanie działki.

Zamawiający wymaga od Inspektorów pobytu na budowie min. 1 raz w tygodniu.

Szczegółowy zakres obowiązków określają PROJEKTY UMÓW stanowiące załączniki:
Załącznik nr 1 – nadzór inwestorski budowlano-konstrukcyjny

Wartość umowy z Wykonawcą robót to 12.387.600,60 zł brutto.

Szczegółowy zakres prac podlegający nadzorowi przedstawiają dokumenty zamieszczone na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Cielądzu: https://www.bip.cieladz.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=205
– postępowania w 2023r. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Cielądz w formule „zaprojektuj i wybuduj” Or.SO.2714.9.2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Cena brutto (C) –60%
2) Doświadczenie Inspektora Nadzoru (D) –30 %
3) Ilość pobytów Inspektora Nadzoru na budowie (P) –10 %

Kryterium nr 1 „cena brutto” – ilość punktów liczona będzie według wzoru:
Liczba punktów = Cn / Cb x 100 pkt x 60% gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej

60% (waga kryterium „cena brutto”) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać maks. 60 pkt w ramach kryterium (60% ze 100 pkt).

Kryterium nr 2 „Doświadczenie” oceniane będzie jak niżej:
Zamawiający w zakresie kryterium „Doświadczenie Inspektora Nadzoru” przyzna punkty w zakresie doświadczenia zawodowego osób wskazanych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży zamówienia:

Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe ponad wymagane w Rozdział 5 ust. 2 pkt. 3 ppkt a) w niniejszej SWZ, doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do pełnienia funkcji inspektora branży budowlano-konstrukcyjnej w zakresie:
1.Pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego nad 1 (jedną) dodatkową robotą budowlaną polegającą na nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu o kubaturze min. 1000 m3 każda –10 pkt.
2.Pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 (dwoma) dodatkowymi robotami budowlanymi polegającymi na nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu o kubaturze min. 1000 m3 każda –20 pkt.
3.Pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego nad 3 (trzema) dodatkowymi robotami budowlanymi polegającymi na nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu o kubaturze min. 1000 m3 każda –30 pkt.

a)Maksymalna liczba punktów jaką oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 30 pkt.
b)Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie informacji dotyczących wykonania usługi polegającej na sprawowaniu Nadzoru inwestorskiego w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z SWZ.
c)W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wykonanych żadnych dodatkowych usług, Zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że Wykonawca w takim przypadku otrzyma 0 pkt.
d)W przypadku wykazania większej ilości wykonanych dodatkowych usług niż maksymalna możliwa do zaoferowania liczba usług, tj. „3”, Zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że wykonawca wykazuje 3 wykonane usługi.

Kryterium nr 3 „ilość pobytów Inspektora na budowie” oceniane będzie jak niżej:
Zamawiający w zakresie kryterium „Ilość pobytu na budowie” przyzna punkty w zakresie ilości pobytu na budowie w przeciągu tygodnia:
1.W przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru obecna będzie na budowie 1 (jeden) raz w tygodniu – 0 pkt.
2.W przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru obecna będzie na budowie 2 (dwa) razy w tygodniu – 5 pkt.
3.W przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru obecna będzie na budowie 3 (trzy) razy w tygodniu – 10 pkt.

a)Maksymalna ilość punktów jaką oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.
b)W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę liczby pobytu osoby inspektora na budowie, Zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że Wykonawca będzie przebywał na budowie 1 (jeden) raz w tygodniu i w takim przypadku otrzyma 0 pkt.
c)W przypadku wskazania przez Wykonawcę większej liczby niż 3 (trzy) razy pobytu na budowie, Zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że Wykonawca będzie przebywał na budowie 3 (trzy) razy w tygodniu i w takim przypadku otrzyma 10 pkt.

Pozostałe zapisy Rozdział 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Inspektora Nadzoru

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość pobytów Inspektora Nadzoru na budowie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu wraz z oddziałami przedszkolnymi i infrastrukturą towarzyszącą w „formule zaprojektuj i wybuduj” na dz. nr 193/1,w branży:
2) branża sanitarna,

Część II – nadzór inwestorski sanitarny

1). Etap I obejmuje weryfikację i akceptację Projektu budowlanego i projektu technicznego oraz koordynacji między branżowej dokumentacji (z INI branży budowlanej i elektrycznej, głównym wykonawcą oraz autorami dokumentacji - podwykonawcami) przedłożonej przez głównego wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji celem uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę od właściwego organu na realizację całego zakresu inwestycji w ramach zadania.

2). Etap II obejmuje nadzór nad prawidłowością wykonania zadania zgodnie z:
a) umową głównego wykonawcy oraz umową na pełnienie funkcji inspektora;
b) dokumentacją przetargową (w tym PFU) z postępowania Or.SO.2714.9.2024,
c) specyfikacją warunków zamówienia,
d) zatwierdzoną kompleksową dokumentacja projektową i pozwoleniem na budowę (czerwiec 2024r.)
e) obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

3). Zakres prac nadzorowanych robót branżowych obejmuje m.in.:
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
2. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej.
3. Instalacja p.poż.- hybrydowa wewnętrzna.
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
5. Instalacja kanalizacji tłuszczowej i kanalizacji deszczowej w dachu.
6. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.
7. Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna indywidualna.
8. Instalacja grzewcza, zasilana z istniejącej kotłowni olejowo-gazowej.
9. Instalacja gazowa do kuchni.

Szczegółowy zakres obowiązków określają PROJEKTY UMÓW stanowiące załączniki:
Załącznik nr 1a – nadzór inwestorski sanitarny

Zamawiający wymaga od Inspektorów pobytu na budowie min. 1 raz w tygodniu.

Wartość umowy z Wykonawcą robót to 12.387.600,60 zł brutto.

Szczegółowy zakres prac podlegający nadzorowi przedstawiają dokumenty zamieszczone na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Cielądzu: https://www.bip.cieladz.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=205
– postępowania w 2023r. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Cielądz w formule „zaprojektuj i wybuduj” Or.SO.2714.9.2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Cena brutto (C) –60%
2) Doświadczenie Inspektora Nadzoru (D) –30 %
3) Ilość pobytów Inspektora Nadzoru na budowie (P) –10 %

Kryterium nr 1 „cena brutto” – ilość punktów liczona będzie według wzoru:
Liczba punktów = Cn / Cb x 100 pkt x 60% gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej

60% (waga kryterium „cena brutto”) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać maks. 60 pkt w ramach kryterium (60% ze 100 pkt).

Kryterium nr 2 „Doświadczenie” oceniane będzie jak niżej:
Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe ponad wymagane w Rozdział 5 ust. 2 pkt. 3 ppkt b)
w niniejszej SWZ, doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do pełnienia funkcji inspektora
branży sanitarnej w zakresie:
1.Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 1 (jedną) dodatkową robotą budowlaną polegającą na nadzorowaniu robót obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej min. 300 m2 każda w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej i C.O. – 10 pkt.
2.Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 (dwoma) dodatkowymi robotami budowlanymi polegającymi na nadzorowaniu robót obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej min. 300 m2 każda w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej i C.O. – 20 pkt.
3.Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 3 (trzema) dodatkowymi robotami budowlanymi polegającymi na nadzorowaniu robót obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej min. 300 m2 każda w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej i C.O. – 30 pkt.
a)Maksymalna liczba punktów jaką oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 30 pkt.
b)Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie informacji dotyczących wykonania usługi polegającej na sprawowaniu Nadzoru inwestorskiego w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z SWZ.
c)W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wykonanych żadnych dodatkowych usług, Zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że Wykonawca w takim przypadku otrzyma 0 pkt.
d)W przypadku wykazania większej ilości wykonanych dodatkowych usług niż maksymalna możliwa do zaoferowania liczba usług, tj. „3”, Zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że wykonawca wykazuje 3 wykonane usługi.

Kryterium nr 3 „ilość pobytów Inspektora na budowie” oceniane będzie jak niżej:
Zamawiający w zakresie kryterium „Ilość pobytu na budowie” przyzna punkty w zakresie ilości pobytu na budowie w przeciągu tygodnia:
1.W przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru obecna będzie na budowie 1 (jeden) raz w tygodniu – 0 pkt.
2.W przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru obecna będzie na budowie 2 (dwa) razy w tygodniu – 5 pkt.
3.W przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru obecna będzie na budowie 3 (trzy) razy w tygodniu – 10 pkt.

a)Maksymalna ilość punktów jaką oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.
b)W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę liczby pobytu osoby inspektora na budowie, Zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że Wykonawca będzie przebywał na budowie 1 (jeden) raz w tygodniu i w takim przypadku otrzyma 0 pkt.
c)W przypadku wskazania przez Wykonawcę większej liczby niż 3 (trzy) razy pobytu na budowie, Zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że Wykonawca będzie przebywał na budowie 3 (trzy) razy w tygodniu i w takim przypadku otrzyma 10 pkt.

Pozostałe zapisy Rozdział 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Inspektora Nadzoru

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość pobytów Inspektora Nadzoru na budowie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu wraz z oddziałami przedszkolnymi i infrastrukturą towarzyszącą w „formule zaprojektuj i wybuduj” na dz. nr 193/1,w branży:
3) branża elektryczna.

Część III – nadzór inwestorski elektryczny

Zakres usługi obejmuje:
1). Etap I obejmuje weryfikację i akceptację Projektu budowlane i projektu oraz koordynacji między branżowej dokumentacji (z INI branży sanitarnej i budowlanej, głównym wykonawcą oraz autorami dokumentacji - podwykonawcami) przedłożonej przez głównego wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji celem uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę od właściwego organu na realizację całego zakresu inwestycji w ramach zadania.

2). Etap II obejmuje nadzór nad prawidłowością wykonania zadania zgodnie z:
a) umową głównego wykonawcy oraz umową na pełnienie funkcji inspektora;
b) dokumentacją przetargową (w tym PFU) z postępowania Or.SO.2714.9.2024,
c) specyfikacją warunków zamówienia,
d) zatwierdzoną kompleksową dokumentacja projektową i pozwoleniem na budowę (czerwiec 2024r.)
e) obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

3). Zakres prac nadzorowanych robót branżowych obejmuje m.in.:
1. Tablice rozdzielcze.
2. Trasy kablowe wewnątrz budynku.
3. Okablowanie elektryczne
4. Oprawy oświetleniowe.
5. Osprzęt.
6. Instalacja odgromowa i uziemiająca.
7. Pomiary elektryczne.
8. Instalacje przewietrzania
9. Sieć komputerową.
10. Instalacja CCTV.
11. Instalacja fotowoltaiczna.

Zamawiający wymaga od Inspektorów pobytu na budowie min. 1 raz w tygodniu.

Szczegółowy zakres obowiązków określają PROJEKTY UMÓW stanowiące załączniki:
Załącznik nr 1b – nadzór inwestorski elektryczny

Wartość umowy z Wykonawcą robót to 12.387.600,60 zł brutto.

Szczegółowy zakres prac podlegający nadzorowi przedstawiają dokumenty zamieszczone na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Cielądzu: https://www.bip.cieladz.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=205
– postępowania w 2023r. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Cielądz w formule „zaprojektuj i wybuduj” Or.SO.2714.9.2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Cena brutto (C) –60%
2) Doświadczenie Inspektora Nadzoru (D) –30 %
3) Ilość pobytów Inspektora Nadzoru na budowie (P) –10 %

Kryterium nr 1 „cena brutto” – ilość punktów liczona będzie według wzoru:
Liczba punktów = Cn / Cb x 100 pkt x 60% gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej

60% (waga kryterium „cena brutto”) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać maks. 60 pkt w ramach kryterium (60% ze 100 pkt).

Kryterium nr 2 „Doświadczenie” oceniane będzie jak niżej:
Zamawiający w zakresie kryterium „Doświadczenie Inspektora Nadzoru” przyzna punkty w zakresie doświadczenia zawodowego osób wskazanych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży zamówienia:

Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe ponad wymagane w Rozdział 5 ust. 2 pkt. 3 ppkt c)
niniejszej SWZ, doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do pełnienia funkcji inspektora
branży elektrycznej w zakresie:
1.Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 1 (jedną) dodatkową robotą budowlaną polegającą na nadzorowaniu robót obejmujących modernizację, przebudowę, rozbudowę lub wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej w obiektach budowlanych o powierzchni użytkowej min. 300 m2 – 10 pkt.
2.Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 (dwoma) dodatkowymi robotami budowlanymi polegającymi na nadzorowaniu robót obejmujących modernizację, przebudowę, rozbudowę lub wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej w obiektach budowlanych o powierzchni użytkowej min. 300 m2 – 20 pkt.
3.Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 3 (trzema) dodatkowymi robotami budowlanymi polegającymi na nadzorowaniu robót obejmujących modernizację, przebudowę, rozbudowę lub wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej w obiektach budowlanych o powierzchni użytkowej min. 300 m2 – 30 pkt.
a)Maksymalna liczba punktów jaką oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 30 pkt.
b)Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie informacji dotyczących wykonania usługi polegającej na sprawowaniu Nadzoru inwestorskiego w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z SWZ.
c)W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wykonanych żadnych dodatkowych usług, Zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że Wykonawca w takim przypadku otrzyma 0 pkt.
d)W przypadku wykazania większej ilości wykonanych dodatkowych usług niż maksymalna możliwa do zaoferowania liczba usług, tj. „3”, Zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że wykonawca wykazuje 3 wykonane usługi.

Kryterium nr 3 „ilość pobytów Inspektora na budowie” oceniane będzie jak niżej:
Zamawiający w zakresie kryterium „Ilość pobytu na budowie” przyzna punkty w zakresie ilości pobytu na budowie w przeciągu tygodnia:
1.W przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru obecna będzie na budowie 1 (jeden) raz w tygodniu – 0 pkt.
2.W przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru obecna będzie na budowie 2 (dwa) razy w tygodniu – 5 pkt.
3.W przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru obecna będzie na budowie 3 (trzy) razy w tygodniu – 10 pkt.

a)Maksymalna ilość punktów jaką oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.
b)W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę liczby pobytu osoby inspektora na budowie, Zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że Wykonawca będzie przebywał na budowie 1 (jeden) raz w tygodniu i w takim przypadku otrzyma 0 pkt.
c)W przypadku wskazania przez Wykonawcę większej liczby niż 3 (trzy) razy pobytu na budowie, Zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że Wykonawca będzie przebywał na budowie 3 (trzy) razy w tygodniu i w takim przypadku otrzyma 10 pkt.

Pozostałe zapisy Rozdział 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Inspektora Nadzoru

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość pobytów Inspektora Nadzoru na budowie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia (załącznik 2, 2a) a Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu
2) niepodleganiu wykluczenia

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie części I spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zgodnie z załącznikiem nr 3).:
- co najmniej trzy (3) usługi polegającą na nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu o kubaturze min. 1000 m3 każda oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, a w szczególności informacji o tym czy usługi zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty.
b) Wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie części II spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
- co najmniej trzy (3) usługi polegające na nadzorowaniu robót obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej min. 300 m2 każda w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej i C.O. oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, a w szczególności informacji o tym czy usługi zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty.
c) Wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie części III spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
- co najmniej trzy (3) usługi polegające na nadzorowaniu robót obejmujących modernizację, przebudowę, rozbudowę lub wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej w obiektach budowlanych o powierzchni użytkowej min. 300 m2 każda oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, a w szczególności informacji o tym czy usługi zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty.
Uwagi do poz. a), b), c):
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać usługi, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w wykonaniu usług, które wykazuje jako własne doświadczenie. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
- Zamawiający dopuszcza wykazanie wykonania wielu usług w ramach jednego kontraktu.
d) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeśli będzie dysponował co najmniej osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach (zgodnie z załącznikiem nr 4):
• dla części I zamówienia inspektorem nadzoru robót budowlano-konstrukcyjnych – co najmniej jedna (1) osoba posiadająca minimum od siedmiu (7) lat uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021.1646 oraz Dz.U. z 2022 r poz. 1616); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, wraz z dowodami potwierdzającymi uprawnienia;
• dla części II zamówienia inspektorem nadzoru robót sanitarnych – co najmniej jedna (1) osoba, posiadająca minimum od trzech (3) lat uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2021 r poz.1646 oraz Dz.U. z 2022 r poz.1616); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, wraz z dowodami potwierdzającymi uprawnienia;
• dla części III zamówienia inspektorem nadzoru robót elektrycznych – co najmniej jedna (1) osoba, posiadająca minimum od trzech (3) lat uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021.1646 oraz Dz.U. z 2022 r poz. 1616); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, wraz z dowodami potwierdzającymi uprawnienia;
4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektora nadzoru z różnych branż.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art.58 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp do dołączenia do oferty oświadczenia (zał. nr 6 do SWZ), z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
• oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2023r poz. 1689 z późn.zm.), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:

• wykazu usług (załącznik nr 3) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,

• Wykaz osób (załącznik nr 4) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia
oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika
należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów w załączniku nr 1.
b) Wypełniony interaktywny formularz ofertowy – załączony na platformie e-Zamówienia
c) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP:
• o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie określonym w rozdziale IV SWZ;
• spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdziale V SWZ; Wzór oświadczenia, o których
mowa powyżej znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do SWZ).
d) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy –
załącznik nr 6.
e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).
f) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
- w zakresie części 1: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100);
- w zakresie części 2: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
- w zakresie części 3: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 03.04.2024r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Białej
Rawskiej , numer rachunku 94 9291 0001 0064 5126 2000 0430
z dopiskiem: „Wadium – postępowanie nr Or.SO.2714.2.2024”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy
zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy
zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i
powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Cielądz, Cielądz 59, 96-214 Cielądz.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo,
na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zaleca
załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta
musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest
przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do
występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki
zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VII wymagane jest
załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany w postępowaniu Wykonawca dla każdej z części zobowiązany jest do podpisania umowy, zgodnej ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 1 – część I, 1a – część II, 1b – część III.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia w następujących sytuacjach:
1) w zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany
stawki od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia wykonawcy spowodowanej okolicznościami, których zamawiający działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowy zakres obowiązków określają PROJEKTY UMÓW stanowiące załączniki:
Załącznik nr 1 – nadzór inwestorski budowlano-konstrukcyjny
Załącznik nr 1a – nadzór inwestorski sanitarny
Załącznik nr 1b – nadzór inwestorski elektryczny
Inspektor nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej jest wiodącym inspektorem - Koordynatorem dla wszystkich branż.
Wartość umowy z Wykonawcą robót to 12.387.600,60 zł brutto.
Szczegółowy zakres prac podlegający nadzorowi przedstawiają dokumenty zamieszczone na stronie internetowej Biuletyn
Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Cielądzu: https://www.bip.cieladz.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=205
– postępowania w 2023r. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą
towarzyszącą w m. Cielądz w formule „zaprojektuj i wybuduj” Or.SO.2714.9.2023
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektorów nadzoru z różnych branż.
. Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami:
1. Interaktywny Formularz ofertowy – dostępny na platformie eZamówienia w podglądzie postępowania, w zakładce
„Informacje podstawowe”.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 125- załącznik nr
2;
3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu z art. 125 - załącznik nr 2a – jeśli dotyczy;
4. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć
pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności;
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 - jeśli dotyczy.
6. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów – załącznik nr 7, jeśli dotyczy.
1. Termin realizacji przedmiotu umowy dla każdej części:
Do 17 miesięcy, od podpisania umowy do 31.08.2025r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.