eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Komunalnej i Powstańców Wlkp. w Nowym Tomyślu"Ogłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Komunalnej i Powstańców Wlkp. w Nowym Tomyślu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWY TOMYŚL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258862

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nowytomysl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowytomysl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/742935

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Komunalnej i Powstańców Wlkp. w Nowym Tomyślu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db6bd614-c703-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228250

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00095678/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Komunalnej i Powstańców Wlkp. w Nowym Tomyślu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142127

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.24.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa ul. Komunalnej i Powstańców Wlkp. w Nowym Tomyślu, która obejmuje:

Zadanie I – Przebudowa ul. Komunalnej w Nowym Tomyślu
Zamówienie obejmuje:
• frezowanie istniejącego utwardzenia drogi, rozbiórka chodników wraz korytowaniem/ wymianą podbudowy w przypadku stwierdzenia konieczności
• remont utwardzonej nawierzchni asfaltowej,
• budowę ciągu pieszo-rowerowego,
• przebudowę skrzyżowania z ul. Konopnickiej wraz z utworzeniem przejść dla pieszych,
• przebudowę skrzyżowania z ul. Powstańców Wlkp. wraz z utworzeniem przejścia dla pieszych i dojścia do marketu,
• budowę zjazdów (do granic własności działek),
• remont odwodnienia ulicy,
• przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy,
• przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego w przypadku ich stwierdzenia,
• wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
• zagospodarowanie terenów zielonych i ewentualne wykonanie nowych nasadzeń,
• wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w technologii LED,
• organizację ruchu.
Termin realizacji do: 13.10.2023r.

Zadanie II – Przebudowa ul. Powstańców Wlkp w Nowym Tomyślu
Zamówienie obejmuje:
• frezowanie istniejącego utwardzenia drogi, rozbiórka chodników wraz korytowaniem/ wymianą podbudowy w przypadku stwierdzenia konieczności
• remont utwardzonej nawierzchni asfaltowej,
• remont istniejących chodników,
• budowę zjazdów (do granic własności działek),
• remont odwodnienia ulicy,
• przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego w przypadku ich stwierdzenia,
• wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w technologii LED,
• organizację ruchu.
Termin realizacji do: 13.10.2023r.

Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna zawierać w szczególności:
1) zaktualizowane mapy do celów projektowych w skali 1:500 obejmujące cały projektowany odcinek,
2) uzgodniony projekt branży drogowej z Zamawiającym,
3) Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji,
4) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
6) inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwiązania wszelakich kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną w uzgodnieniu z jej gestorami,
7) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę,
8) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SWZ wraz z załącznikami graficznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 176874,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 176874,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 176874,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7772514228

7.3.3) Ulica: ul. Władysława Komara 2

7.3.4) Miejscowość: Mosina

7.3.5) Kod pocztowy: 62-050

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 176874,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-13

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.