eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zakup aparatu do pomiaru czasu krzepliwości krwiOgłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup aparatu do pomiaru czasu krzepliwości krwi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001415000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Medyków 16

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-752

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gczd.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gczd.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup aparatu do pomiaru czasu krzepliwości krwi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47143974-d7a4-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228070

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). Środki komunikacji
elektronicznej przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami: https://gczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce "Korespondencja”.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
- w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3. Oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej, postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju danych.
4. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą Platformy przyjmuje się datę ich
złożenia na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
− administratorem danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św.
Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16,
40-752 Katowice (Szpital);
− dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Szpitala: iodo@gczd.katowice.pl lub adres siedziby Szpitala;
− dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
− Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, podmioty sprawujące kontrolę lub nadzór nad Zamawiającym, podmioty świadczące usługi na rzecz Zamawiającego, w szczególności usługi informatyczne, audytowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów.
− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
− obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
− w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
− Wykonawca posiada:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO;
- Wykonawcy nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/14/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu do pomiaru czasu krzepliwości krwi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ tj. w specyfikacji asortymentowo-cenowej oraz w parametrach technicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „Cena” (C)
Kryterium cena będzie liczona w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium
(60 pkt.) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

najniższa zaoferowana cena
C = .......................................................... x 60 pkt.
cena oferty badanej
C – ilość punktów za kryterium „cena”
Kryterium „Okres gwarancji” (OG)
Kryterium „okres gwarancji” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów (20 pkt.) za to kryterium otrzyma oferta o najdłuższym okresie gwarancji, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
okres gwarancji w ofercie badanej (w miesiącach)
OG = ------------------------------------------------- x 20 pkt
najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach)

OG - ilość punktów za kryterium “ okres gwarancji”
Minimalny okres gwarancji (OG): min. 24 miesięcy.
Wykonawcy mają obowiązek podania oferowanego okresu „Gwarancji” w pełnych miesiącach. Zastosowanie przez Wykonawców innych części miesiąca niż pełne miesiące (np. 24,5 miesiąca) zostanie zaokrąglone przez Zamawiającego w dół do pełnych miesięcy (dla np. 24,5 będzie to 24 miesiące).
Oferowany okres „Gwarancji” nie może być krótszy niż 24 miesięcy. W przypadku wskazania w Formularzu oferty okresu „Gwarancji” krótszego niż 24 miesięcy, Zamawiający uzna, że oferta jest niezgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Kryterium „Termin dostawy” (TD)
Kryterium „termin dostawy” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów (20 pkt.) za to kryterium otrzyma oferta o najkrótszym terminie dostawy, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
najkrótszy termin dostawy (w dniach kalendarzowych)
TD = ------------------------------------------------------------------- x 20 pkt
termin dostawy w ofercie badanej (w dniach kalendarzowych)
TD - ilość punktów za kryterium “ termin dostawy”
Maksymalny termin realizacji: 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Uwaga: Zaoferowanie terminu realizacji dłuższego niż podany powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego terminu realizacji, Zamawiający przyjmuje podany okres maksymalny.

Ocenę końcową oferty (Ok) stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczona
wg następującego wzoru: Ok = C + OG + TD
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1.
Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Wyjaśnienie: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia informacji z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, tzn. w szczególności w Oświadczeniu Wykonawcy wskazał odniesienie do tych danych dostępnych w formie elektronicznej (Informacja dot. dostępu do podmiotowych środków dowodowych – załącznik do
SWZ).
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt.5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a. materiały informacyjne producenta zawierające opis i parametry techniczne oferowanego urządzenia (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
Uwaga: Wszystkie oferowane paramenty mają być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
W przedłożonych firmowych materiałach informacyjnych producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu) należy zaznaczyć deklarowane parametry (należy podkreślić/zakreślić wartość liczbową i/lub tekst potwierdzający parametr/cechę oraz dopisać do której L.p. w tabeli oferty się odnoszą).
W przypadku potwierdzenia któregokolwiek z parametrów w instrukcji obsługi oferowanego sprzętu Wykonawca powinien załączyć wyłącznie stronę tytułową z podaniem wersji aktualizacji oraz stronę/strony bezpośrednio potwierdzające dany parametr.
W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane przedmiot
zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ (Formularz oferty) składany jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (załącznik nr 1 do SWZ):
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik do SWZ);
b) Pełnomocnictwo;
c) Specyfikacja asortymentowo - cenowa (załącznik 2 do SWZ);
d) Parametry techniczne (załącznik 3 do SWZ);
e) Oświadczenie dotyczące gwarancji (załącznik 4 do SWZ);
f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
g) Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ - druk OFERTA)
h) Przedmiotowe środki dowodowe.
Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na
język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServle

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.