eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-4 (21-7) Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 9 w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-06-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-4 (21-7) Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-155

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@pk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-4 (21-7) Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a42b57d4-f2e1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228064

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pk.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KA-2/075/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS.-4 Politechniki Krakowskiej
przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie:

Temat nr 1 – Remont korytarzy i pomieszczeń (piętro 1 i 2) w budynku DS.-4 (21-7),
ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie - (ETAP 2)
-roboty rozbiórkowe i wywozy, demontaże
-roboty ogólnobudowlane (murowanie, tynkowanie, okładziny z płyt g-k, malowanie, flizowanie, stolarka okienna i drzwiowa, wylewki podposadzkowe, posadzki z PCV zgrzewane, dostawa i montaż krat stalowych zawieszanych, dostawa i montaż maskownic stalowych, dostawa i montaż blatów)
-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszących (okablowanie zasilania, osprzęt elektryczny, oprawy elektryczne, pomiary powykonawcze)
-roboty instalacji sanitarnych i towarzyszących (przekładka grzejnika c.o. wraz z zaworami)

Temat nr 2 – Remont pomieszczeń kuchni w budynku DS.-4 (21-7), ul. Skarżyńskiego 9
w Krakowie - (ETAP 2)
-roboty zabezpieczeniowe, roboty rozbiórkowe i wywozy, demontaże
-roboty ogólnobudowlane (murowanie, tynkowanie, malowanie, flizowanie, stolarka okienna i drzwiowa, izolacje p.wodne, wylewki podposadzkowe, posadzki z PCV zgrzewane
-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszących (okablowanie zasilania, osprzęt elektryczny, oprawy elektryczne, pomiary powykonawcze)
-roboty instalacji sanitarnych i towarzyszących (wod-kan, biały montaż, c.o., dostawa i montaż pochłaniacz y kuchennych)

Temat nr 3 - Przebudowa pomieszczeń pralni w budynku DS.-4 (21-7), ul. Skarżyńskiego 9
w Krakowie - (ETAP2 )
-roboty zabezpieczeniowe
-roboty ogólnobudowlane (naklejanie fototapety, malowanie, dostawa i montaż krat stalowych zawieszanych)
-roboty instalacji elektrycznych (demontaż i ponowny montaz opraw oświetleniowych, pomiary powykonawcze)

Temat nr 4 - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń : pralni
na apartamenty i po-mieszczeń biurowych na pralnię na piętrach II - V (ETAP 2
- APARTAMENTY) w budynku DS.-4 (21-7), ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie”.
-roboty rozbiórkowe i wywozy, demontaże
-roboty ogólnobudowlane (murowanie, tynkowanie, tapetowanie, malowanie, flizowanie, stolarka okienna i drzwiowa, parapety wewn. z konglomeratów, izolacje p.wodne, wylewki podposadzkowe, posadzki z wykładzin dywanowych, gresowe, konstrukcje stalowe, balustrady, dostawa i montaż blatów, karnisze)
-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszących (okablowanie zasilania, oprawy elektryczne, rozdzielnie elektryczne, osprzęt elektryczny, instalacja LAN, instalacja TV, instalacja SSP, pomiary powykonawcze)
-roboty instalacji sanitarnych i towarzyszących (wod-kan, biały montaż, c.o.)

Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, który zawiera dokumentację techniczną, STWiORB-y oraz przedmiar robót.
Warunki realizacji zamówienia zawiera również projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45451000-3 - Dekorowanie

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym-
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca ma wykazać w sposób szczególny.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca ma wykazać w sposób szczególny.
Zdolność techniczna lub zawodowa-
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane ( jako 2 odrębne umowy) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z których każda obejmowała swoim zakresem remont/przebudowę obiektu użyteczności publicznej / przemysłowego /mieszkaniowego oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane należycie
2) dysponuje lub będzie dysponował :
a) kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
b) kierownikiem branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
c) kierownikiem branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wod-kan oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Osoba wymieniona powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351, Dz.U. 2022r. poz. 88), rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2021 r., poz. 1646).
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa-
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG-
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – załącznik 3 do SWZ.
Oświadczenie podmiotu trzeciego (udostępniającego zasoby) składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (jeśli dotyczy) – załącznik 3 A do SWZ
Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – o ile dotyczy,
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wg Załącznika nr 8 do SWZ – w przypadku polegania na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia – o ile dotyczy,

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej-
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ, w szczególności oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy– załącznik nr 2 do SWZ
b) kosztorys ofertowy ze stawką robocizny, narzutami (ko, zysk), podstawami nakładów, ilościami i cenami jednostkowymi robót – wersja uproszczona.
c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - załącznik nr 3 do SWZ
d) jeśli dotyczy – zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (załącznik nr 4 do SWZ)
e) jeśli dotyczy – oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - załącznik nr 3A do SWZ
f) jeśli dotyczy – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ
g) jeśli dotyczy – pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą , a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W odniesieniu do warunków określonych w pkt 8, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w pkt 13.4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności szczegółowo opisanych w projekcie umowy- załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje obligatoryjną wizję lokalną, która odbędzie się w dniu 05.07.2022 r. Zbiórka o godz. 10:00 – ul. Skarzyńskiego 9 Kraków
Wymóg konieczny do złożenia oferty. Złożenie oferty bez udziału Wykonawcy w wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp.
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 120 dni od daty protokołu wprowadzenia na budowę (wraz z odbiorem końcowym), w tym:
- temat nr 1,2,3 do 60 dni od daty protokołu wprowadzenia na budowę (wraz z odbiorem końcowym)
- temat nr 4 do 120 dni od daty protokołu wprowadzenia na budowę (wraz z odbiorem końcowym)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.