eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu obsługi sprzedaży dla budynku Małopolskiego Centrum Nauki CogiteonOgłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu obsługi sprzedaży dla budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368991422

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 23

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-003

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cogiteon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cogiteon.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu obsługi sprzedaży dla budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bafae482-f939-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019002/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów, usług oraz towarów dla MCN Cogiteon

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany” – projekt współfinansowany w ramach dwóch osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami obywa się przy użyciu platformy
zakupowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/cogiteon

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej , pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w SWZ.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
Platformy zakupowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały wskazane w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCN.5.261.28.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu obsługi sprzedaży dla budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

30231320-6 - Monitory dotykowe

30232100-5 - Drukarki i plotery

30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie opcji dotyczy możliwości zlecenia dostawy serwera oprogramowania. Maksymalna ilość urządzeń objętych prawem opcji zawarta jest w Załączniku nr 1.1 do Formularza ofertowego - Formularz cenowy. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonania części zamówienia objętej prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia koniecznego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy zgodnie z ilością dostarczonych urządzeń po cenach określonych w Załączniku nr 1.1 do Formularza ofertowego - Formularz cenowy. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia prawa opcji w całości lub części w ciągu 45 dni od podpisania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium "Cena" - będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za całość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji , podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Kryterium "Okres gwarancji oprogramowania" - będzie rozpatrywane na podstawie informacji wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
2. Szczegółowe informacje dot. sposobu oceny ofert zostały opisane w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji oprogramowania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej:
dwa wdrożenia systemu, który zawierał funkcjonalności:
a) sprzedaż i rezerwacja biletów, usług, zajęć edukacyjnych, towarów;
b) obsługą przewodników/animatorów;
c) integracja płatności internetowych w oparciu o dostępne systemy płatności online;
d) strona internetowa do obsługi sprzedaży lub integracja modułu sprzedaży z stroną zamawiającego;
e) obsługa kart przedpłaconych;
f) obsługa newsletteru;
g) obsługa automatu do sprzedaży biletów;
h) raportowaniem
a wartość każdego z tych zamówień wynosiła nie mniej niż 120 000,00 zł brutto.
W przypadku zamówień nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej.
b. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

1. kierownikiem projektu, tj. osobą posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej 2(dwóch) projektów w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegających na wdrożeniu systemu obsługi sprzedaży; doświadczenie powinno obejmować udział w realizacji całej umowy, tj. od początku do końca realizacji wszystkich etapów tj. od dostawy sprzętu poprzez wdrożenie i uruchomienie systemu;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw (załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, ma jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wykaz osób (załącznik nr 7 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) W odniesieniu do sprzętu: kart katalogowych lub opisów technicznych poszczególnego sprzętu z podaniem nazwy producenta i modelu oferowanego sprzętu.
b) W odniesieniu do oprogramowania: Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
2. Żądane odpowiednio dla każdego sprzętu przedmiotowe środki dowodowe każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą.
3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje wzywanie do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w pkt 1 a) przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie w przypadku, gdy wykonawca nie złoży ich wraz z ofertą lub złożone wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W odniesieniu do sprzętu: karty katalogowe lub opisy techniczne poszczególnego sprzętu z podaniem nazwy producenta i modelu oferowanego sprzętu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz oferty, wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ (wraz z formularzem cenowym stanowiącym zał. 1.1);
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 A (i jeśli dotyczy 2B) do SWZ.
Informacje zawarte w tym oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):
a) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
b) dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.
Pełnomocnictwo winno zostać sporządzone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym wykonawcy oraz przekazane przy użyciu środka komunikacji elektroniczne wskazanego przez zamawiającego. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
4) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy);
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby winno zostać sporządzone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym /podpisem zaufanym/ podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby oraz przekazane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej wskazanego przez zamawiającego.
W przypadku gdy zobowiązanie zostanie sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem podmiotu udostępniającego zasoby przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
5) Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdz. V niniejszej SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: elektronicznie na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje uzupełniające dot. podstaw wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835);
2) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
3) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.