eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Świadczenie usług ratownictwa wodnego na Kompleksie Basenów Kąpielowych w Krośnie przy ul. Bursaki 41 w sezonie 2023Ogłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług ratownictwa wodnego na Kompleksie Basenów Kąpielowych w Krośnie przy ul. Bursaki 41 w sezonie 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000658981

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bursaki

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: halakrosno@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirkrosno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ratownictwa wodnego na Kompleksie Basenów Kąpielowych w Krośnie przy ul. Bursaki 41 w sezonie 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1177accd-cd65-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00119738/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług ratownictwa wodnego na Kompleksie Basenów Kąpielowych w Krośnie przy ul. Bursaki 41 w sezonie 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156790

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOSiR.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na basenie odkrytym przy ul. Bursaki 41 w Krośnie, obejmujących obsługę ratowniczą basenu odkrytego, w skład której wchodzą następujące obiekty:
a) niecki basenowe - basen rekreacyjno – sportowy.
Wyposażenie dodatkowe: grzybek, huśtawka wodna, słupki i siatka do piłki siatkowej, kosz, ławeczki do hydromasażu.
b) brodzik dla dzieci.
Wyposażenie dodatkowe: 3 małe zjeżdżalnie, jeże i tryskacze.
c) basen rekreacyjny.
Wyposażenie dodatkowe: wyspa z biczami wodnymi, leżanka i ławeczki do hydromasażu, zjeżdżalnia rodzinna typu „fala”, dzika rzeka, huśtawka wodna.
d) brodzik dla dzieci - 2 (mniejszy).
Wyposażenie dodatkowe: 2 małe zjeżdżalnie.
e) wodny plac zabaw – 1 szt.
f) zjeżdżalnia wodna rodzinna "ANACONDA" – szt. 1
Szacunkowa ilość godzin świadczenia usług w trakcie trwania umowy wynosi: 4920. Szacunkowa ilość godzin pracy została wyliczona na potrzeby ustalenia ceny i może ulec zmianie. Szacunkowa ilość godzin nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. O zmianie ilości godzin wykonawca zostanie poinformowany minimum 1 dzień przed zmianą, w szczególności w przypadku przerwy w funkcjonowaniu basenu, spowodowanej m.in. wymaganiami technologicznymi, modernizacją, remontem, niskimi temperaturami, awarią, lub innymi zdarzeniami o charakterze przypadkowym, których nie dało się przewidzieć.

4.5.3.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71317200-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 155964,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 175644,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 155964,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6841021127

7.3.3) Ulica: ul. Niepodległości 44

7.3.4) Miejscowość: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 155964,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-17 do 2023-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.