eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Świadczenie usług usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b861b07-d7bb-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00227894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00037464/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Świadczenie usług usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o obowiązkach informacyjnych RODO opisane są w Rozdziale XXIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach stosowania RODO opisana jest w Rozdziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.231.013.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi usuwania, segregacji i transportu do miejsc prawem dopuszczonych odpadów komunalnych (w tym także m.in. mebli i odpadów wielkogabarytowych, opon, odpadów zielonych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gruzu (zgodnie z kategorią 200399) i innych), z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, a porzuconych na nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Miasta Katowice (wszystkie Oddziały Eksploatacji Budynków). Maksymalna ilość odpadów wyniesie 1 130 m3.
2. Prace obejmować będą w szczególności:
a) zebranie i segregację wszystkich porzuconych odpadów (w tym także mebli i odpadów wielkogabarytowych, gruzu, opon, odpadów zielonych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego i innych);
b) podstawienie odpowiedniego pojemnika lub samochodu na odpady, załadowanie go we własnym zakresie porzuconymi odpadami oraz wywóz odpadów do miejsc prawem dopuszczonych, niezależnie od warunków atmosferycznych, czy utrudnionych dojazdów do nieruchomości;
c) transport odpadów w sposób zabezpieczający odpady przed ich wysypaniem, rozwianiem (w przypadku ich rozwiania lub wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania/rozwiania), przekazanie odpadów do składowania;
d) zapewnienie wykwalifikowanej i fachowej siły roboczej, niezbędnej dla terminowej i prawidłowej realizacji umowy;
e) wyposażenie osób wykonujących usługę w odpowiedni strój roboczy z widocznymi oznaczeniami firmy Wykonawcy;
f) zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonania usługi, we własnym zakresie i na własny koszt;
g) udostępnienie na żądanie Zamawiającego wszelkiej dokumentacji związanej ze świadczeniem przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, określonych w obowiązującej uchwale Rady Miasta Katowice w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz odbioru odpadów niebezpiecznych(zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).
4. Minimalna ilość odpadów (w tym gruzu, opon, odpadów zielonych, sprzętu RTV i AGD) do jednorazowego odbioru będzie wynosić od ok. 1 m3.
5. Wykonanie usług usuwania odpadów będzie realizowane w zależności od potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia, które wystawiane będzie z co najmniej 24godzinnym wyprzedzeniem, a termin wykonania będzie nie krótszy niż 2 dni robocze (nie dotyczy zleceń awaryjnych, których rozpoczęcie wykonania ma nastąpić niezwłocznie, nie później niż 4 godziny od otrzymania zgłoszenia). Zamawiający przewiduje nie więcej niż 3 usługi awaryjne w ciągu trwania umowy.
6. Przeznaczone do wywiezienia odpady (w tym także meble, sprzęt elektroniczny i elektroniczny, gruz, opony, odpady zielone) zlokalizowane będą na poziomie gruntu. Zamawiający nie jest w stanie wykluczyć, że przeznaczone do wywiezienia odpady będą zlokalizowane na podwórkach z trudno dostępnym dojazdem, ponieważ nie można przewidzieć gdzie zostaną porzucone odpady. Tym samym nie można przewidzieć ilu zleceń będą dotyczyć takie sytuacje.
7. Zamawiający przewiduje, że gruz będzie stanowić około 3% odpadów przeznaczonych do wywiezienia.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami, w tym wykaz budynków zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (Załączniki nr 3 do SWZ).
9. Wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia, sposób rozliczania zawierają projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagwarantować bezpieczeństwo osób trzecich i mienia w pobliżu prowadzonych prac.
11. Przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
12. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (aspekty społeczne): Wymagania zamawiającego w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte są w § 3 ust. 9 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).
13. Wymóg spełniania wymagań określonych przez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2023 poz. 875 z późn. zm.) został określony w § 3 ust. 14, 15 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji. Zamawiający przewiduje skorzystanie z instytucji PRAWA OPCJI, w związku z brakiem możliwości precyzyjnego określenia liczby metrów sześciennych odpadów, które zostaną porzucone na zarządzanych przez Zamawiającego nieruchomościach. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w okresie trwania umowy określonym w § 2 projektowanych postanowień umowy, po zrealizowaniu przez Wykonwcę gwarantowanego (minimalnego) zakresu zamówienia, czyli 750 m3. Maksymalna ilość odpadów wyniesie 1 130 m3. Zamawiający określił maksymalne ilości objęte niniejszym zamówieniem, jednak zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia w okresie obowiązywania umowy ilości odpadów niezbędnych do wywiezienia z nieruchomości zarządzanych przez Zamawiającego oraz wykorzystania całej kwoty przewidzianej dla zamówienia gwarantowanego określonej w § 5 ust. 3 lit. b) projektowanych postanowień umowy. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest pisemne złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia obligatoryjnego (gwarantowanego).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy. Planowane zamówienie będzie realizowane na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe i polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług tj. usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w zakresie ok. 1 130m3. Są to ilości szacunkowe, które mogą ulec zmianie.
Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy na następujących warunkach:
1) wykonawca realizował dotychczasowe zamówienie w terminie i z najwyższą starannością,
2) wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego,
3) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.
2. Oferta, z najniższą ceną, spośród ofert nieodrzuconych w danej części, będzie wybrana jako najkorzystniejsza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawca musi wykazać, że do wykonania niniejszego zamówienia skieruje co najmniej dwie (2) osoby zdolne do wykonania zamówienia, których zakres obowiązków będzie obejmował wykonywanie czynności zbierania i usuwania odpadów oraz ich załadunku i transportu do miejsca prawem dopuszczonego.

UWAGA: Osoby, które Wykonawca wykaże na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu muszą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy.

2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie usługi polegające na usuwaniu i transporcie do miejsc prawem dopuszczonych odpadów komunalnych i/lub gruzu o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.

UWAGA! W przypadku wykonywania i nie zakończenia świadczenia usług wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość, do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana z tym, że wartość wykonanej usługi nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł (brutto).Zamawiający na potwierdzenie spełniania ww. warunku dopuszcza możliwość wykazania usługi/usług realizowanych w ramach jednej lub wielu umów dla jednego lub kilku Zamawiających.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (Rozdział VIII pkt 2 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689, 1705), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 3 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z podaniem informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania (dd-mm-rr) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
UWAGA:
- Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
- W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wskaże usługę/usługi realizowane na rzecz Zamawiającego może nie dołączać dokumentu potwierdzającego ich prawidłowe wykonanie/wykonywanie, pod warunkiem, że złoży oświadczenie własne zgodne z art 127 ust. 2 Ustawy, tj. że KZGM posiada wiedzę na temat należytego wykonania wykazanych w wykazie usług i jest to wiedza aktualna.

UWAGA! Zasady składania podmiotowych środków dowodowych określają obowiązujące przepisy, w tym Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 (Dz.U. 2020 poz 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania wobec wykonawców występujących wspólnie opisane są w Rozdziale IV SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, których charakter oraz warunki wprowadzania są określone w projektowanych postanowieniach umowy w szczególności w § 10 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz.835) zwaną dalej ustawą Przeciw Agresji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.