eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Przebudowa rowów melioracyjnych w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wódOgłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa rowów melioracyjnych w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220700750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chmielna

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-748

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.gdansk@rdos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa rowów melioracyjnych w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e713b6c4-f6cd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227887

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029627/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa rowów melioracyjnych w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 (zakres: przebudowa rowów melioracyjnych wraz z budowlami)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdz. XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Oi.I.261.1.29.2022.IW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa rowów melioracyjnych wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, tj. zablokowanie rowów i linii odpływu powierzchniowego wody z torfowiska „Bagna Izbickie” poprzez wykonanie: 87 obiektów hydrotechnicznych tj 15 przegród drewnianych, 23 przegród drewniano – ziemnych, 45 przegród ziemnych, 4 zablokowania przepustu w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) Podstawowy Zakres Zamówienia, który będzie na pewno realizowany: obejmował będzie budowę 65 obiektów: 6 przegród drewnianych (nr 79, 80, 81, 90, 91, 92),13 przegród drewniano-ziemnych (nr 13, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 37, 38,73,77), 43 przegrody ziemne (nr 1 ,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 41 ,42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 61 ,62, 63 ,64 ,65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 78), zablokowanie przepustów w 3 miejscach (nr 33, 34, 39) na rowach melioracyjnych;
b) Dodatkowy Zakres Zamówienia, który będzie realizowany, jeśli Zamawiający skorzysta z opcji: obejmował będzie budowę 22 obiektów w tym : 9 przegród drewnianych (nr 31, 32, 48, 53, 93, 94, 95, 96, 97) 10 przegród drewniano-ziemnych (nr 10, 27, 46, 47 ,56, 57, 58, 71, 72, 75), 2 przegrody ziemne (nr 6, 36), jedno zablokowanie przepustu (nr 35) na rowach melioracyjnych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub modernizacji lub remoncie lub przebudowie budowli hydrotechnicznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub urządzeń wodnych lub melioracyjnych
w rozumieniu ustawy Prawo wodne. Przez jedną wykonaną usługę Zamawiający rozumie realizację przedmiotu jednej umowy. Weryfikacja na podstawie wykazu robót wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających należyte i bezusterkowe wykonanie zlecenia,
b) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie jako kierownik budowy w ww. specjalności, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy;

oraz dysponuje co najmniej jedną osobą do pełnienia nadzoru przyrodniczego posiadającą doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu nadzoru przyrodniczego nad realizacją inwestycji lub działań ochrony czynnej na terenach cennych przyrodniczo i podlegających ochronie (rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, parki narodowe) i która zrealizowała co najmniej jedną taką usługę, zlokalizowaną na terenach torfowiskowych lub torfowiskowo-leśnych obejmujących siedliska (7110, 7120, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 91D0).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Rozdz. XII SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rozdz. XXII SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.