eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu "Utworzenie pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych (...)Ogłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu „Utworzenie pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471219736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kniaziewicza 1/5

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-347

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 251 61 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@bieganski.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bieganski.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_bieganskiego/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu „Utworzenie pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5baef4f0-c400-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00098917/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Geriatrii

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Utworzenie pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148724

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 12/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 391598,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Chłodziarka dla pacjentów szt. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 39711130-9 - Chłodziarki

4.5.5.) Wartość części: 1626,02 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Chłodziarka na leki szt. 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 39711130-9 - Chłodziarki

4.5.5.) Wartość części: 5691,06 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fotel do pobierania krwi szt. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.5.5.) Wartość części: 6481,48 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Leżanka medyczna szt. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192120-9 - Łóżka szpitalne

4.5.5.) Wartość części: 1851,85 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Łóżko z wyposażeniem do Sali nadzoru i Sali deficytu medycznego szt. 9

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192120-9 - Łóżka szpitalne

4.5.5.) Wartość części: 250000,02 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stolik zabiegowy szt. 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1851,86 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stół do ćwiczeń szt. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192200-4 - Stoły medyczne

4.5.5.) Wartość części: 8333,33 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stymulator zewnętrzny serca szt. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33158210-7 - Stymulatory

4.5.5.) Wartość części: 11111,11 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca szt. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33123210-3 - Urządzenia do monitorowania czynności serca

4.5.5.) Wartość części: 41666,67 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wózek na bieliznę szt. 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.5.5.) Wartość części: 6504,06 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wózek na leki szt. 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.5.5.) Wartość części: 5555,56 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Wózek oddziałowy zabiegowy I szt. 2
2 Wózek oddziałowy zabiegowy II szt. 2
3 Wózek reanimacyjny szt. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.5.5.) Wartość części: 50925,93 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, szczególności w odniesieniu do pakietu nr 1 najniższa cena spośród złożonych ofert wynosi 9.815,40 zł brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 2.000,00 zł
Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia do poziomu cen ofertowych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, szczególności w odniesieniu do pakietu nr 2 najniższa cena spośród złożonych ofert wynosi 19.630,80 zł brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 7.000,00 zł.
Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia do poziomu cen ofertowych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 211021,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 275017,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 211021,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stiegelmeyer Sp. Z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 870003447

7.3.3) Ulica: Grubno 63

7.3.4) Miejscowość: Stolno

7.3.5) Kod pocztowy: 86-212

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211021,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-08

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8398,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8398,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8398,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 471117757

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 471117757

7.3.3) Ulica: ul. Brukowa 6

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 91-341

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8398,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-13

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7884,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7884,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7884,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Xanthus Viomedical Sp. Z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 141354556

7.3.3) Ulica: ul. Poleczki 23

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-822

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7884,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-30

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50523,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50523,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50523,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 471117757

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 471117757

7.3.3) Ulica: ul. Brukowa 6

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 91-341

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 50523,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.