eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Dostarczenie Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Autoryzacji Procesów.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostarczenie Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Autoryzacji Procesów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II w Nowym Targu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308324

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna14

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@pszs.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszs.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostarczenie Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Autoryzacji Procesów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8065e33b-d7b4-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00227341

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pszs.eu/platformazakupowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: "Próbkę" należy złożyć zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DL-271-10/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie Sytemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Autoryzacji Procesów obejmującego swoim zakresem obieg korespondencji zewnętrznej oraz wewnętrznej, obieg faktur, ewidencję umów wraz z wdrożeniem programowania (licencji) do obiegu faktur na rzecz Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Pawła II w Nowym Targu

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie – na potwierdzenie oświadczenie wg wzoru (załącznik nr 5 do SWZ),
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie - na potwierdzenie oświadczenie wg wzoru (załącznik nr 5 do SWZ),
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie - na potwierdzenie oświadczenie wg wzoru (załącznik nr 5 do SWZ),
d) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej jeśli wykaże,

- że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) dostawy i wdrożenia systemu Elektronicznego Obiegu Faktur z czego 2 (dwie) dostawy i wdrożenia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto każda zrealizowanych na rzecz szpitala lub innej jednostki organizacyjnej Służby Zdrowia.

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający wskazuje, że wartość zamówień, o których mowa, dotyczą odpowiednio wyłącznie przedmiotu zamówienia obejmującego wdrożenie systemu elektronicznego faktur wraz z pracami integracyjnymi, szkoleniami i utrzymaniem systemu w związku z czym Wykonawca do wartości zamówienia nie może wliczać wartości ewentualnej dostawy infrastruktury technicznej (sprzętu komputerowego i serwerowego), jeśli taka infrastruktura miała zostać dostarczona przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia.

- dysponuje lub będzie dysponować minimum 2 osobami kadry technicznej, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. personelem kluczowym przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia lub tej jego części, dla której realizacji niezbędny jest konkretny członek Personelu kluczowego,

- w zakresie co najmniej Kierownika projektu posiadającego:
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych polegających na samodzielnym kierowaniu i koordynowaniu całości prac wdrożeniowych i integracyjnych systemu do elektronicznego obiegu faktur w ramach co najmniej dwóch zamówień zrealizowanych na rzecz szpitala lub innej jednostki organizacyjnej Służby Zdrowia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto.

kwalifikacje zawodowe i umiejętności zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem PRINCE2 (na poziomie co najmniej Foundation), certyfikatem PMP (PMI) lub innym certyfikatem równoważnym. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do zarządzania projektami zdobytych zgodnie z metodyką zarządzania projektem rozumianą jako formalnie określony zbiór zasad, procesów, procedur, mechanizmów, technik, standardów, najlepszych praktyk i doświadczeń, określających sposób organizacji, prowadzenia i zarządzania projektami, którego uzyskania obwarowane jest odbyciem szkolenia i złożenia egzaminu, wg usystematyzowanych i opisanych, podlegających weryfikacji funkcji i zasad, których analiza pozwala na przyjęcie, że nabyte umiejętności z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do uzyskania skuteczności zarządzania projektami na poziomie analogicznym do oczekiwanego przez Zamawiającego, gdzie punktem odniesienia jest zakres kompetencji osób posiadających certyfikat PRINCE2 na poziomie co najmniej Foundation lub certyfikat PMP (PMI). Nie dopuszcza się, aby wystawcą dokumentu potwierdzającego kwalifikacje równoważne w odniesieniu do tego certyfikatu był Wykonawca lub podmiot wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej, co ubiegający się o zamówienie Wykonawca.

- w zakresie Eksperta ds. wdrożeń (minimum 1 osoba) posiadającego:
doświadczenie w prowadzeniu prac wdrożeniowych w co najmniej 2 projektach zrealizowanych na rzecz podmiotu leczniczego realizującego świadczenia szpitalne, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu faktur polegającym na samodzielnych pracach wdrożeniowych i integracyjnych na rzecz szpitala lub innej jednostki organizacyjnej Służby Zdrowia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1. Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz dostawy zostały wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 7 do SWZ).
2. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, z których każda posiada doświadczenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

6. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający żąda przedmiotowego środka dowodowego jakim jest system informatyczny (aplikacja) oferowany przez Wykonawcę dla wykonania Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Automatyzacji Procesów Biznesowych (EOD), zainstalowany i skonfigurowany na sprzęcie komputerowym przygotowanym do prezentacji systemu informatycznego.
7. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
8. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy p.z.p. Zamawiający odstępuje od wymogu użycia komunikacji elektronicznej w zakresie złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w IV ppkt 5 SWZ, tj. Zamawiający wymaga przedstawienia próbek, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych można je przekazać, zgodnie z wyborem Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
10. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, oferty lub ich części składa się zgodnie z wyborem Zamawiającego, pod rygorem nieważności, w formie o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy p.z.p.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału, do siedziby Zamawiającego – Dziennik Podawczy Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
12. Przedmiotowy środek dowodowy należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem:

„Oprogramowanie do systemu elektronicznego obiegu dokumentów”
DL -271-10/24
Nie otwierać przed dniem ………………….. r. godz………..(należy wpisać)
13. Badanie przedmiotowych środków dowodowych zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem badania próbki, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2.Z zastrzeżeniem przepisu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się zmiany umowy polegające na:
1) zmianie terminu realizacji umowy oraz innych terminów określonych w umowie. Zmiany terminu realizacji umowy są dopuszczalne tylko i wyłącznie na skutek problemów technicznych, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie tworzenia SWZ. Strony uzgodnią konieczny dodatkowy czas na realizację zadań ujętych w umowie, co będzie potwierdzone protokołem konieczności.
2) wystąpieniu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
3) zmianie nieistotnych postanowień umowy, tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania przetargowego.
4) wystąpieniu konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,
b) zmiana danych w umowie związana ze zmianami administracyjno – organizacyjno -prawnymi (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
c) zmiany danych teleadresowych.
5) zastosowania art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (Dz. U. 2020, poz. 374, z późn. zmianami) – w przypadku zaistnienia odpowiednich okoliczności”, rezygnacji Wykonawcy z powierzenia wykonania części/całości umowy podwykonawcy – jeśli w realizacji zamówienia będzie brał udział podwykonawca.
3.Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron, pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu do umowy i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: zawarto w treści SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.