eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Czysty Region sp. z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Czysty Region sp. z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Czysty Region Spółka z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 161502260

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Naftowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-230

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@czysty-region.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.czysty-region.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

odpady

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Czysty Region sp. z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ce6cecf-d7b1-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00227294

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00002719/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Czyst Region Sp. z o. o. e Kędzierzynie-Koźlu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0ce6cecf-d7b1-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 30.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 30.10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
30.11. przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CR.271.10.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup pakietów worków do selektywnej zbiórki odpadów wraz z kosztami dostawy we wskazane przez zamawiającego miejsce.
1 pakiet worków musi składać się: 12 worków żółtych, 6 worków niebieskich i 6 worków zielonych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18938000-3 - Pojemniki tymczasowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

23.1. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
23.1.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
23.1.2 zdolności technicznej lub zawodowej.
23.2. Sposób oceny spełnienia warunków udziału: „sytuacja ekonomiczna lub finansowa”:
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
23.3. Sposób oceny spełnienia warunków „zdolności techniczna lub zawodowa”:
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia minimum 2 referencji z tyt. dostawy pakietów worków wyposażonych w taśmę ściągającą o wartości dostawy minimum 200.000,00 zł netto każda referencja.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 25.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany będzie przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia w wyznaczonym czasie, nie krótszym niż 5 dni, następujących, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowe środki dowodowe:
25.1.1 oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
25.1.2 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
25.1.3 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia minimum 2 referencji z tyt. dostawy pakietów worków wyposażonych w taśmę ściągającą o wartości dostawy minimum 200.000,00 zł netto każda referencja.
25.2. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP, zastosowania mają przepisy rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, w szczególności § 4 tego rozporządzenia.
25.3. Wymagane podmiotowe środki dowodowe dokumenty składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie danych określonych w pkt. 30.18 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

38.1. Składający ofertę wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 12 000,00 zł.
38.2. Wadium należy wnieść w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, tzn. w jednej lub kilku następujących formach:
38.2.1 pieniądzu,
38.2.2 gwarancjach bankowych,
38.2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
38.2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
38.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego nr 66 8907 1089 2002 1001 3560 0007 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy
38.4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginału elektronicznego tj. dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony gwaranta do jego wystawienia, np. banku, ubezpieczyciela.
38.5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, stosowny dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem oraz dokument ten w szczególności:
38.5.1 musi jednoznacznie wskazywać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaistniała co najmniej jedna okoliczność wymieniona w przepisach art. 98 ust. 6 ustawy PZP;
38.5.2 zawierać termin ważności gwarancji lub poręczenia, który nie może upływać wcześniej niż termin związania ofertą.
38.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom lub zatrzyma na zasadach określonych w przepisach ustawy PZP, w szczególności art. 98.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

45.1. Dopuszcza się możliwość zmiany wymienionych w umowie przedstawicieli stron, przy czym osoba zastępująca musi spełniać warunki określone w SWZ oraz w ofercie
45.2. Dopuszcza się możliwość zmiany określonego w Umowie zakresu prac, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Kędzierzyn-Koźle ul. Naftowa 7

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.