eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Budowa aplikacji mobilnej wraz z rozwojem platformy internetowej polski e-bazarek znajdującej się w domenie polskiebazarek.plOgłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Budowa aplikacji mobilnej wraz z rozwojem platformy internetowej polski e-bazarek znajdującej się w domenie polskiebazarek.pl

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrala w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Oddział w Poznaniu, Oddział w Radomiu,Oddział w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015900539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pszczelińska 99

1.5.2.) Miejscowość: Brwinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: brwinow@cdr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cdr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa jednostka organizacyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 534-22-77-210

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Chorzowska 16/18

1.11.4.) Miejscowość: Radom

1.11.5.) Kod pocztowy: 26-600

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: radom@cdr.gov.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: cdr.gov.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa aplikacji mobilnej wraz z rozwojem platformy internetowej polski e-bazarek znajdującej się w domenie polskiebazarek.pl

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8292b131-f87f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00126970/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Usługi informatyczne w zakresie programowania - przygotowanie aplikacji mobilnej Polski e-bazarek dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w Oddziale w Radomiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/ przy użyciu zakładki „Korespondencja”. <br/>
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest po utworzeniu konta i znajduje się w zakładce Baza wiedzy: Instrukcja dla Wykonawcy.<br/>
3. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem. <br/>
4. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, należy wybrać polecenie ZADAJ PYTANIE. <br/>
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Centrum Doradztwa Rolniczego tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl. <br/>
6. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019r.) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: - dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES; - dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.<br/>
7. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. <br/>
8. Zamawiający informuje, że adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami. <br/>
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.2.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600Radom oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://cdrbrwinow.ezamawiajacy.pl; <br/>
1.2.2 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;<br/>
1.2.3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; <br/>
1.2.4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; <br/>
1.2.5 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; <br/>
1.2.6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO <br/>
1.2.7 posiada Pani/Pan: <br/>
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; <br/>
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); <br/>
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); <br/>
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; <br/>
1.2.8 nie przysługuje Państwu: <br/>
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; <br/>
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; <br/>
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.<br/>

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.DSTR.26.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w rozumieniu ustawy Pzp polegających na budowie aplikacji mobilnej wraz z rozwojem platformy internetowej polski „e-bazarek” znajdującej się w domenie polskiebazarek.pl. Ogólne założenia przedmiotu zamówienia przedstawiono poniżej:
1.1 Budowa aplikacji mobilnej wraz z rozwojem platformy internetowej polski „e-bazarek” w języku polskim z systemem zarządzania treścią CMS.
1.2 Platforma internetowa „e-bazarek” powinna umożliwiać obsługę w minimum 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
1.3 Platforma internetowa „e-bazarek” będzie dostępna z jednej domeny głównej www.polskiebazarek.pl
1.4 Platforma internetowa „e-bazarek” ma zostać umieszczona na serwerze Zamawiającego.
1.5 Platforma internetowa „e-bazarek” będzie zawierała ogłoszenia związane tylko z rolnictwem oraz z działalnością rolniczą) z 16 województw - przeniesienie treści z obecnie istniejących 16 stron internetowych „e-bazarek” do nowej platformy internetowej „e-bazarek”.
1.6 Platforma internetowa „e-bazarek” powinna współpracować z serwisami społecznościowymi.
1.7 Zamawiający dopuszcza rozwiązania z otwartym i publicznie dostępnym kodem źródłowym oprogramowania (open source) do utworzenia Platformy internetowej „e-bazarek”.
1.8 Wykonawca na etapie realizacji zamówienia może zaproponować dodatkowe funkcjonalności (moduły, mechanizmy itp.), które zostaną wykorzystane na platformie internetowej „e-bazarek”. Funkcjonalności te będą podlegać akceptacji Zamawiającego i nie będą podlegały dodatkowemu wynagrodzeniu.
1.9 Wykonawca dokona wdrożenia przedmiotu umowy i przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w liczbie około 50 osób.
1.10 Szczegółowy opis zamówienia oraz obowiązki wykonawcy zawiera Załącznik nr 1 do SWZ i projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja, nadzór techniczny i asysta w obsłudze platformy i aplikacji.

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w terminie nie wcześniejszym niż w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie –należycie wykonał co najmniej 2 usługi, polegające na stworzeniu platformy internetowej służącej sprzedaży z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią (CMS), o wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto każda.
2) Wykonawca musi wykazać się, iż dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 3 osobowy zespół, w skład którego będą wchodziły osoby spełniające poniższe wymagania:
a) dwóch programistów posiadających minimum roczne doświadczenie w projektowaniu portali o charakterze sprzedaży produktów;
b) jednego grafika, mającego w swoim portfolio wdrożenie minimum 2 projektów graficznych stron internetowych o charakterze sprzedaży produktów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie przewiduje żądania żadnych innych dokumentów poza oświadczeniem wstępnym na załączniku nr 4 do SWZ składanym wraz z ofertą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie przewiduje żądania żadnych innych dokumentów poza oświadczeniem wstępnym na załączniku nr 4 do SWZ składanym wraz z ofertą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy, zgodny w treści z Załącznikiem Nr 3 do SWZ.
2) Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy.
3) Pełnomocnictwo, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik.
4) Jeśli dotyczy - dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (Zamawiający zaleca skorzystanie z oświadczenia przygotowanego na formularzu nr 7 do SWZ).
5) Oświadczenie (aktualne na dzień składania ofert) Wykonawcy i jeśli dotyczy podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca, w zakresie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodne z treścią Załącznika nr 4 SWZ.
6) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa oświadczenie, zgodne z treścią Załącznika nr 3 do SWZ.
7) Dokument potwierdzający wniesienie wadium - w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej (patrz pkt 8.3 SWZ), kopię przelewu (zalecenie) – w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (patrz pkt 8.6 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3 000,00 zł.
2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu;
2.2 gwarancjach bankowych;
2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2-8.2.4 SWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału, tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom.
4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki Nr: 04 1130 1017 0020 1233 9620 0004. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr … (wskazać nr postępowania)”.
5 Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6 Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.
7 Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp.
8 Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:<br/>
1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.<br/>
2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.<br/>
3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej), z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.<br/>
4 W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ (jeśli Zamawiający określił warunki udziału), wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10 SWZ dotyczącym dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.<br/>
5 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 5 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ (jeśli Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu) w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.<br/>
6 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie (jeśli Zamawiający wymaga takich dokumentów).<br/>
7 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez jednego z Wykonawców kluczowych części zamówienia.<br/>
8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane / dostawy / usługi (w zależności co jest rodzajem zamówienia) wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli Zamawiający postawił taki warunek udziału w postępowaniu).<br/>
9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane / usługi / dostawy (w zależności co jest rodzajem zamówienia), do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani wypełnić odpowiednie pola w ofercie, z których wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy na zasadach określonych w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.