eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Remont Stołówki w budynku nr 3 w kompleksie K - 0799 w Mińsku Mazowieckim.Ogłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont Stołówki w budynku nr 3 w kompleksie K – 0799 w Mińsku Mazowieckim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 23 Baza Lotnictwa Taktycznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 710037640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 23blt.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.23blt.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont Stołówki w budynku nr 3 w kompleksie K – 0799 w Mińsku Mazowieckim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e5ace3c-f6b2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00081442/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont budynku stołówki w K-0799

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.23blt.wp.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/23blt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozdział 10 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 23 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział 23 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/26/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez WYKONAWCĘ robót budowlanych „Remont Stołówki w budynku nr 3 w kompleksie K - 0799 w Mińsku Mazowieckim”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: Opis spełnienia warunku:
Zamawiający uzna warunek w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne świadectwo kwalifikacji F - gazowe dla przedsiębiorstwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową
o niektórych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2020 poz. 2020 z dnia 23.11.2020).
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający uzna warunek w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie niższej niż 2 000 000,00 PLN.
W sytuacji, gdy fakt opłacenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie będzie wynikał
z samej treści dokumentu, Wykonawca winien załączyć inny dokument potwierdzający jego opłacenie a tym samym potwierdzające jego aktualność.
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać powyższy zakres ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy. W przypadku, gdy ww. dokument straci ważność w trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument ważny na kolejny okres trwania Umowy, przed wygaśnięciem ważności poprzedniego dokumentu.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający uzna warunek w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie nabyte poprzez realizację robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem robocie objętej przedmiotem zamówienia publicznego (obiekt zbiorowego żywienia), przez co Zamawiający rozumie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej 2 (dwa) niżej wymienione zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony) brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane (obiekt zbiorowego żywienia) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane (obiekt zbiorowego żywienia) zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawca zrealizował w okresie jak wyżej co najmniej dwie roboty budowlane,
objęte przedmiotem zamówienia publicznego (obiekt zbiorowego żywienia) z których:
- co najmniej jedna polegała na realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia publicznego (obiekt zbiorowego żywienia) wykonywanych w trakcie funkcjonowania obiektu w zakres której wchodziły roboty ogólnobudowlane (w tym roboty konstrukcyjne, roboty sanitarne w tym roboty polegające na dostosowaniu istniejącego budynku do przepisów HACCP i roboty elektryczne) oraz roboty teletechniczne a wartość tej roboty (obejmująca cały wskazany wyżej zakres) była nie mniejsza niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony) brutto.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza w celu wykazania spełnienia warunki udziału
w postepowaniu, o którym mowa powyżej sumowania kilku zamówień o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.
- co najmniej jedna polegała na realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia publicznego (obiekt zbiorowego żywienia) wykonywanych w trakcie funkcjonowania obiektu w zakres której wchodziły roboty ogólnobudowlane (w tym roboty konstrukcyjne, roboty sanitarne i elektryczne) oraz roboty teletechniczne (w tym wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej o minimalnej łącznej wydajności 12500 m³/h) a wartość tej roboty (obejmująca cały wskazany wyżej zakres) była nie mniejsza niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony) brutto.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza w celu wykazania spełnienia warunki udziału
w postepowaniu, o którym mowa powyżej, sumowania wydajności instalacji wentylacji mechanicznej z kliku różnych robót budowlanych oraz sumowania kilku zamówień
o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.
b) skieruje do realizacji zamówienia:
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności:
 konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 tekst jednolity) oraz doświadczeniu zawodowym nie mniejszym
niż 3 lata.
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności:
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych na stanowisku dozoru (,,D’’ do 1 kV lub wyższe) oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 tekst jednolity);
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności:
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 tekst jednolity);
- co najmniej 1 osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne w zakresie:
 instalacji elektrycznych, pomiarów urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, która wykonuje prace elektryczne i posiada aktualne ww. świadectwo do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji („E” do 1k V lub wyższe), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U. 2013, poz. 492 oraz obowiązującymi aktami normatywnym.
- co najmniej 1 osobę posiadającą kurs:
 lutowania twardego, zgodnie z normą PN EN ISO 13585:2012.
- co najmniej 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacji w zakresie:
 UDT F-GAZOWE (osobowe) oraz zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników na gazy skroplone (czynniki chłodnicze) wydane przez UDT.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ,
c) aktualne świadectwo kwalifikacji F - gazowe dla przedsiębiorstwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego,
d) dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie niższej niż 2 000 000,00 PLN.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

ROZDZIAŁ 9 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Paragraf 18 - Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 06:30

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/23blt

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 07:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

ROZDZIAŁ 24 SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.