eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › REMONT NAWIERZCHNI PÓŁNOCNEJ JEZDNI ULICY WARSZAWSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY ŚW. MICHAŁA DO ULICY KRAŃCOWEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM [POZNAŃ]Ogłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REMONT NAWIERZCHNI PÓŁNOCNEJ JEZDNI ULICY WARSZAWSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY ŚW. MICHAŁA DO ULICY KRAŃCOWEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM [POZNAŃ]

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302689539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wiosny Ludów 2

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-831

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pim.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02cd5bd0-c8b2-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT NAWIERZCHNI PÓŁNOCNEJ JEZDNI ULICY WARSZAWSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY ŚW. MICHAŁA DO ULICY KRAŃCOWEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM [POZNAŃ]

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02cd5bd0-c8b2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062724/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wzmocnienie nawierzchni ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Św. Michała do ulicy Krańcowej - etap V - jezdnia północna wraz ze skrzyżowaniem ROBOTY BUDOWLANE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146894

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIM/03/23/ZP16/2022-350

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni północnej jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy św. Michała do ulicy Krańcowej wraz
ze skrzyżowaniem w Poznaniu – w ramach Zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie nawierzchni ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Św. Michała do ulicy Krańcowej – etap V – jezdnia północna wraz
ze skrzyżowaniem.
W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się:
• remont ze wzmocnieniem istniejącej nawierzchni ul. Warszawskiej – jezdnia północna (w tym: zasadniczy pas ruchu, lewoskręty, prawoskręty oraz pas włączania) oraz obszar skrzyżowania
ul. Warszawskiej z ul. Krańcową,
• odtworzenie istniejących wysp dzielących w nawierzchni z kamienia polnego,
• wykonanie opasek z betonowych płyt chodnikowych,
• odtworzenie chodnika, peronów i zatok autobusowych w nowej nawierzchni,
• regulację wysokościową istniejących zjazdów w nawierzchni asfaltowej i z betonowej kostki brukowej,
• regulację wysokościową istniejących chodników w obszarze przejść dla pieszych,
• wbudowanie nowych krawężników, oporników i obrzeży betonowych,
• odtworzenie ścieku przykrawężnikowego,
• regulację wysokościową istniejących urządzeń obcych,
• wymianę na nowe wpustów i włazów,
• demontaż istniejących i montaż nowych barier ochronnych dla pieszych (słupki zabezpieczające),
• regulację wysokościową ogrodzenia segmentowego,
• odtworzenie pętli indukcyjnych na skrzyżowaniach,
• odtworzenie oznakowania poziomego.
oraz wykonanie usług związanych z wykonywanymi robotami, a w szczególności:
• wykonanie, utrzymanie w czasie realizacji robót i demontaż po ich zakończeniu tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz czasowej organizacji ruchu, wykonanych w oparciu o opracowany przez Wykonawcę projekt zaopiniowany przez odpowiednie służby (w tym również GDDKiA) i zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Projekt czasowej organizacji ruchu musi przewidywać zminimalizowanie utrudnień związanych z dojazdem i dojściem z drogi publicznej do nieruchomości, budynków i urządzeń z nimi związanych oraz utrzymanie przejezdności przez cały okres budowy,
• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,
• wykonanie dokumentacji powykonawczej,
• uporządkowanie i odtworzenie terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robót,
• zabezpieczenie drzew i krzewów, zarówno pni jak i terenu wokół każdego z drzew. W zasięgu korony drzew dopuszcza się tylko ręczne wykonanie robót, nie powinno dopuścić się do: wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, poruszania się sprzętu mechanicznego, zmian poziomu gruntu. Przycięcie korzeni możliwe jest jedynie w taki sposób aby nie dopuścić do zachwiania statyki drzewa pod warunkiem natychmiastowego ich zabezpieczenia,
• wykonania, montażu, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie usług oraz dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Całość przedmiotu zamówienia podlega wykonaniu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umownych – Załączniku nr 1 do SWZ oraz Załącznikach nr 2-3-4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4821738,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4963664,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4821738,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COLAS Polska sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631014321

7.3.3) Ulica: Nowa 49

7.3.4) Miejscowość: Palędzie

7.3.5) Kod pocztowy: 62-070

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

zgodnie z treścią oferty - podwykonawcom powierzone zostanie wykonanie wszystkich części zamówienia z wyłączeniem wykonania robót bitumicznych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4821738,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.