eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › DOSTAWY ROŚLIN UPRAWNYCH, PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA, WARZYW KISZONYCH, PRODUKTÓW MĄCZNYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWY ROŚLIN UPRAWNYCH, PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA, WARZYW KISZONYCH, PRODUKTÓW MĄCZNYCH
DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000590467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Załęska 76

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-322

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_rzeszow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWY ROŚLIN UPRAWNYCH, PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA, WARZYW KISZONYCH, PRODUKTÓW MĄCZNYCH
DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f09cf48-d7a9-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00226952

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00020379/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 DOSTAWY ROŚLIN UPRAWNYCH, PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA, WARZYW KISZONYCH, PRODUKTÓW MACZNYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ROZDZIAŁ XIV. SWZ - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ III. SWZ - RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2232/3/TP/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I – DOSTAWY ROŚLIN UPRAWNYCH, PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA
Lp. Kod CPV Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
1. CPV 03222321-9 Jabłka - odmiany jadalne, z usuniętymi liśćmi. Cechy dyskwalifikacyjne: zaparzenie, pozostałości środków ochrony roślin, obecność gąsienic, mszyc i innych szkodników lub ich pozostałości, nadgnicie, obcy smak
i zapach, zwiędnięcie. Opakowanie do 25 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Ilość: 4 200 kg.
2. CPV 03221111-7 Buraki czerwone - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I, cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, zamarznięte, obcy smak i zapach, nadgnicie, zwiędnięcie. Opakowanie do 20 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Ilość: 5 000 kg.
3. CPV 03221112-4 Marchew - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I, cechy dyskwalifikujące: nadgniłe, zamarznięte, zaparzone, zapleśnione, obcy smak i zapach, zwiędnięcie, uszkodzenie przez choroby
lub szkodniki, silne uszkodzenia mechaniczne. Opakowanie do 10 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Ilość: 12 000 kg.
4. CPV 03221113-1 Cebula biała - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I; cechy dyskwalifikujące: bez zewnętrznych oznak wyrośnięcia, zgnicie, zamarznięcie, obcy smaki zapach, uszkodzenia przez choroby
i szkodniki. Opakowanie do 5 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Ilość: 4 700 kg.
5. CPV 03221410-3 Kapusta biała - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I; minimalna masa główki 2,0 kg; cechy dyskwalifikujące; zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, zamarznięcie. Opakowanie do 25 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Ilość: 4 500 kg.
6. CPV 03221110-0 Pietruszka korzeń - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I;
cechy dyskwalifikujące: objawy gnicia, zabrudzenia i zanieczyszczenia, zmarznięta, uszkodzenia spowodowane chorobą lub szkodnikami, pęknięcia lub stłuczenia, obcy smak i zapach. Opakowanie do 5 kg. Odmiana jednorodna
przy każdorazowej dostawie. Ilość: 1 000 kg.
7. CPV 03221110-0 Seler korzeń - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I, cechy dyskwalifikujące: objawy gnicia, nadmierne zabrudzenia i zanieczyszczenia, zamarznięte, wyrastający pęd kwiatostanu, obcy zapach lub smak stłuczenia i ordzewienia skórki, puste przestrzenie na przekroju podłużnym. Opakowanie do 5 kg.
Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Ilość: 700 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03110000-5 - Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-05-01 do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE II – DOSTAWY WARZYW KISZONYCH
Lp. Kod CPV Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
1. CPV 15331000-7 Ogórki kwaszone (w beczkach) - produkt zawiera ogórki Kl. I, naturalna zalewa, przyprawy.
Nie zawiera konserwantów chemicznych i sztucznych barwników. Zawartość ogórków po odcieku min. 70 %. Termin przydatności do spożycia co najmniej 1 miesiąc od dnia dostawy. Ilość: 3 000 kg.
2. CPV 15331142-4 Kapusta kiszona (w beczkach) - kapusta Kl. I, produkt zawiera sok własny, przyprawy. Produkt nie zawiera konserwantów chemicznych i sztucznych barwników. Termin przydatności do spożycia – co najmniej 1 miesiąc od dnia dostawy. Ilość: 3 500 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-05-01 do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE III – DOSTAWY PRODUKTÓW MĄCZNYCH
Lp. Kod CPV Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
1. CPV 15614100-6 Ryż biały długo ziarnisty – długość ziarna ryżu powyżej 6 mm. Ziarno powinno być wolne
od mineralnych i innych szkodliwych substancji, obcych zapachów. Termin przydatności do spożycia nie krótszy
niż 3 miesiące od dnia dostawy. Opakowanie do 25 kg. Ilość: 8 400 kg.
2. CPV 15613000-8 Kasza jęczmienna łamana wiejska średnia – kasza otrzymana z ziarna jęczmienia szklistego, oczyszczonego, obłuszczonego, pokrojonego niepolerowanego o cienkiej łusce, przeznaczona do celów konsumpcyjnych. Barwa jasnoszara z odcieniem od zielonkawego do żółtawego, dopuszcza się zawartość ziaren
z odcieniem brązowym w ilości nie większej niż 10%. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 miesiące
od dnia dostawy. Opakowanie do 25 kg. Ilość: 12 000 kg.
3. CPV 15613000-8 Kasza manna - otrzymana z przemiału ziarna pszenicy, drobnoziarnista, ziarna białe
z odcieniem żółtawym, drobne cząstki bielma bez widocznych ciemnych cząstek otrębowych. Nie powinno być zamączenia. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 miesiące od dnia dostawy. Opakowanie do 25 kg. Ilość: 50 kg.
4. CPV 15612200-3 Mąka pszenna typ 550 luksusowa - silnie rozdrobnione zboże pszenicy. Zawartość popiołu
od 0,51% do 0,58%. Zapach przyjemny, swoisty, smak swoisty lekko słodkawy, barwa jednolita bez smug,
biała o lekko kremowym odcieniu. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 miesiące od dnia dostawy. Opakowanie do 25 kg. Ilość: 2 200 kg.
5. CPV 15614000-5 Pieczywo ryżowe bezglutenowe (naturalne) – pieczywo otrzymywane z mąki ryżowej pełnoziarnistej z śladowymi ilościami soli. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. Opakowanie od 100 g do 120 g. Ilość: 30 kg.
6. CPV 03212213-6 Groch suszony łuskany - produkt suszony, wolny od zanieczyszczeń. Opakowanie jednostkowe od 5 kg do 20 kg. Ilość: 2 700 kg.
7. CPV 03221210-1 Fasola Jaś - fasola średnia, suszona. Opakowanie jednostkowe od 5 kg do 20 kg. Ilość: 4 000 kg.
8. CPV 03111100-3 Granulat sojowy - termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. Opakowanie do 20 kg. Ilość: 3 000 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851000-8 - Produkty mączne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-05-01 do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

ROZDZIAŁ X. SWZ - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ROZDZIAŁ XIX. SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

BRAK.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.