eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Usługi poligraficzne - Druk i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych (bilety, ulotki, karty edukacyjne, kalendarz)Ogłoszenie z dnia 2021-10-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi poligraficzne – Druk i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych (bilety, ulotki, karty edukacyjne, kalendarz)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Mazowieckie w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000285758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tumska 8

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@muzeumplock.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumplock.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Upowszechnianie kultury, sztuki i edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi poligraficzne – Druk i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych (bilety, ulotki, karty edukacyjne, kalendarz)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1c12894-2a08-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00026746/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługi poligraficzne – Druk i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia, citylighty itp.)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.muzeumplock.bip.org.pl i https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu lub
poczty elektronicznej zamówieniapubliczne@muzeumplock.eu umożliwiającej identyfikację podmiotów
przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Informacje ogólne
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
5) Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
2. Złożenie oferty.
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Formularz do złożenia oferty na ePUAP można przesłać bez podpisu lub z podpisem, załączona do
formularza oferta musi być podpisana.
5) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
6) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO zawarta w
SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271/4/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne – Druk i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych (bilety, ulotki, karty edukacyjne, kalendarz) dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
1) Bilety do Muzeum Żydów Mazowieckich
Nakład 3000 szt.
Bilety numerowane jednostronnie
Numerowanie po stronie wykonawcy
Kolor numeru – czarny
Format 66x96 mm
Papier 200 gr.
Kolor druku 4+4 CMYK
Kreda mat
Zamawiający przekaże gotowy plik graficzny wykonawcy.
2) Bilety do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim
Nakład 3000 szt.
Bilety numerowane jednostronnie
Numerowanie po stronie wykonawcy
Kolor numeru – czarny
Format 210x99 mm
Papier 200 gr.
Kolor druku 4+4 CMYK
Kreda mat
Zamawiający przekaże gotowy plik graficzny wykonawcy.
3) Ulotka Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim
Nakład 3000 szt.
Format A4 składane do A5
Nadruk dwustronny
Papier gr. 200
Kolor druku 4+4 CMYK
Kreda mat
Zamawiający przekaże gotowy plik graficzny wykonawcy.

4) Ulotka Spichlerza – działu etnograficznego Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Nakład 3000 szt.
Format A4 składane do A5
Nadruk dwustronny
Papier gr. 200
Kolor druku 4+4 CMYK
Kreda mat
Zamawiający przekaże gotowy plik graficzny wykonawcy.
5) Ulotka ART DECO
Nakład 5000 sztuk
Format 10 stron DL składane w Z
Papier gr. 180
Kolor druku 4+4 CMYK
Kreda mat
Zamawiający przekaże gotowy plik graficzny wykonawcy.
6) Kalendarz Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Nakład 300 szt.
Format B2 500x707mm
Stron – 12 plus okładka (w sumie 13)
Papier gr. 350
Kolor druku CMYK 4+0
Kreda mat
Na sprężynie
Zamawiający przekaże gotowy plik graficzny wykonawcy.
7) Karta edukacyjna do wystawy art deco
Nakład 1000 sztuk
Format A2 składane do A4
Karton 250 gr.
Kolor druku CMYK 4+4
Zamawiający przekaże gotowy plik graficzny wykonawcy.
8) Bilety pamiątkowe na wystawę art deco
Nakład 3000 szt.
Bilety numerowane jednostronnie
Numerowanie po stronie wykonawcy
Kolor numeru – czarny
Format 66x96 mm
Papier 200 gr.
Kolor druku 4+4 CMYK
Kreda mat
Zamawiający przekaże gotowy plik graficzny wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane w projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.