eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Serologii, Pracowni Chemii oraz Pracowni Diagnostyki Włośni WIW w Opolu.Ogłoszenie z dnia 2021-10-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Serologii, Pracowni Chemii oraz Pracowni Diagnostyki Włośni WIW w Opolu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000093131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 170

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-836

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wiw.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/500116

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Serologii, Pracowni Chemii oraz Pracowni Diagnostyki Włośni WIW w Opolu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc8d9095-062e-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00070715/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu materiałów laboratoryjnych.

1.2.2 Zakup z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników chemicznych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00164386/04

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIW.DA.272.13.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Serologii WIW w Opolu, w części nr 1: Sukcesywny zakup pipety. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1A do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 813,01 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Serologii WIW w Opolu, w części nr 2: Sukcesywny zakup odczynników do diagnostyki brucelozy. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1B do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.5.5.) Wartość części: 7028,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Serologii WIW w Opolu, w części nr 3: Sukcesywny zakup końcówek do pipet. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1C do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1666,67 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Serologii WIW w Opolu, w części nr 4: Sukcesywny zakup testów ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko glikoproteinie gE wirusa choroby Aujeszkyego. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1D do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.5.5.) Wartość części: 17886,18 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Serologii WIW w Opolu, w części nr 5: Sukcesywny zakup testów ELISA do wykrywania przeciwciał enzootycznej białaczki bydła. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1E do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.5.5.) Wartość części: 3739,84 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Serologii WIW w Opolu, w części nr 6: Sukcesywny zakup testu do wykrywania przeciwciał IBR/IPV. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1F do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.5.5.) Wartość części: 2601,63 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Chemii WIW w Opolu, w części nr 7: Sukcesywny zakup wzorców pestycydów. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1G do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.5.5.) Wartość części: 36991,87 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Diagnostyki Włośni WIW w Opolu, w części nr 8: Sukcesywny zakup rozdzielacza stożkowego. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1H do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 340,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 610,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 610,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 610,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EPRO Ewa Magdalena Lach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 764-174-70-15

7.3.4) Miejscowość: Władysławowo

7.3.5) Kod pocztowy: 84-120

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 610,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 1 ustawy stanowi: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.09.2021r. do godz. 09:00, w niniejszym postępowaniu, w części nr 2, nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, w części nr 2, na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1166,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1231,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1231,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EPRO Ewa Magdalena Lach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 764-174-70-15

7.3.4) Miejscowość: Władysławowo

7.3.5) Kod pocztowy: 84-120

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1231,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 1 ustawy stanowi: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.09.2021r. do godz. 09:00, w niniejszym postępowaniu, w części nr 4, nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, w części nr 4, na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 1 ustawy stanowi: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.09.2021r. do godz. 09:00, w niniejszym postępowaniu, w części nr 5, nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, w części nr 5, na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 1 ustawy stanowi: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.09.2021r. do godz. 09:00, w niniejszym postępowaniu, w części nr 6, nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, w części nr 6, na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42655,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 52029,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46000,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 526-236-91-86

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-785

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46000,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 1 ustawy stanowi: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.09.2021r. do godz. 09:00, w niniejszym postępowaniu, w części nr 8, nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, w części nr 8, na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.