eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tyszowce › Dostawa oleju opa這wego do kot這wni olejowych Zespo逝 Szkolno- Przedszkolnego w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2021/2022Og這szenie z dnia 2021-10-10


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego do kot這wni olejowych Zespo逝 Szkolno- Przedszkolnego w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA TYSZOWCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369050

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 8

1.5.2.) Miejscowo嗆: Tyszowce

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-630

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Che軛sko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 6619315

1.5.8.) Numer faksu: 84 6612 129

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tyszowce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: umtyszowce.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego do kot這wni olejowych Zespo逝 Szkolno- Przedszkolnego w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2021/2022

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-0ad04d5c-29dc-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00226878

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-10-10

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00000830/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.2 Dostawa oleju opa這wego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

umtyszowce.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal:https://miniportal.uzp.gov.pl (informacja o post瘼owaniu, szyfrowanie oferty, formularze e-
PUAP)
2) ePUAP: https://epuap.gov.pl (formularze do komunikacji, sk豉danie ofert)na skrytk podawcz
zamawiaj帷ego; /UMTyszowce/skrytka/
3) platforma e-Zam闚ienia: https://ezamowienia.gov.pl/(og這szenie o zam闚ieniu, informacje o
post瘼owaniu)
4) poczta elektroniczna Zamawiaj帷ego: przetargi@tyszowce.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do Formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz Formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich u篡ciu, opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP, dost瘼nym na ich stronach internetowych.
3. Wykonawca przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, okre郵one w Regulaminie miniPortalu oraz zobowi您uje si korzystaj帷 z miniPortalu przestrzega postanowie tego Regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych Formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Zamawiaj帷y dopuszcza w szczeg鏊no軼i nast瘼uj帷y format przesy豉nych plik闚: .doc, .docx, .pdf, .rtf, .xps, .odt
5. Wykonawca sk豉da Ofert wraz z za陰cznikami do Oferty wy陰cznie za po鈔ednictwem "Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty", dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego tak瞠 na miniPortalu.
6. Zaszyfrowanie Oferty dokonuje si za po鈔ednictwem miniPortalu po wej軼iu w szczeg馧y danego post瘼owania. Identyfikator post瘼owania dost瘼ny jest w dokumencie "Szczeg馧y post瘼owania" stanowi帷y Za陰cznik nr 5 do SWZ
7. Za dat przekazania Oferty, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, wniosk闚, zawiadomie, oraz innych o鈍iadcze lub dokument闚, w tym odwzorowania cyfrowe dokument闚 lub o鈍iadcze przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP/w pozosta造ch przypadkach na adres poczty elektronicznej.
8. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚 (innych ni oferta Wykonawcy i za陰czniki do Oferty), zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego Formularza dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego na miniPortalu ("Formularz do komunikacji"), z zastrze瞠niem 瞠 korespondencja ta nie mo瞠 by szyfrowana. Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami, przekazuj帷 korespondencj elektroniczn za po鈔ednictwem adresu email: przetargi@tyszowce.pl.
9. Szczeg馧owe informacje zawarte s w Rozdz. IX SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Burmistrz Tyszowiec/;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urz璠zie Miejskim w Tyszowcach jest Wojciech Baj,; tel. 84 6612128, e-mail: w.baj@tyszowce.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego (ZP.271.10.2021 Dostawa oleju opa這wego do kot這wni olejowych Zespo逝 Szkolno- Przedszkolnego w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2021/2022) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p騧n. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
- obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
- nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚; - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego do czasu zako鎍zenia post瘼owania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zadanie pn. Dostawa oleju opa這wego do kot這wni olejowych Zespo逝 Szkolno- Przedszkolnego w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2021/2022”, ,


polegaj帷a na sukcesywnej dostawie oleju opa這wego lekkiego do cel闚 grzewczych w maksymalnej ilo軼i 60.000 litr闚 do kot這wni olejowych : 1) kot這wnia olejowa w budynku przy ul. Ko軼ielnej 25, 22-630 Tyszowce (40.000 litr闚 oleju opa這wego), 2) kot這wnia olejowa w budynku przy ul. Szkolnej 2, 22-630 Tyszowce (20.000 litr闚 oleju opa這wego). Minimalna ilo嗆 oleju opa這wego jak Zamawiaj帷y zobowi您uje si odebra w ramach przedmiotu zam闚ienia wynosi 40.000 litr闚. Dostawa oleju opa這wego b璠zie odbywa si sukcesywnie, w miar potrzeby Zamawiaj帷ego, ka盥orazowo na podstawie zam闚ienia cz窷ciowego sk豉danego przez Zamawiaj帷ego, okre郵aj帷ego ilo嗆 dostawy. - Zam闚ienia cz窷ciowe b璠 sk豉dane przez Zamawiaj帷ego telefonicznie lub za po鈔ednictwem faksu. - Wykonawca zapewni transport oleju opa這wego 鈔odkami transportu do tego przystosowanymi tj. autocystern wyposa穎n w legalizowany przep造womierz. - Olej opa這wy musi by dostarczany do kot這wni w dni robocze dla Zamawiaj帷ego w godzinach 8.00 - 14.00 - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj帷ego wad lub brak闚 oleju opa這wego, Wykonawca w terminie 2 dni od daty zg這szenia wad lub brak闚 odbierze na w豉sny koszt wadliwy olej i dostarczy wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru wadliwego oleju, b康 uzupe軟i w tym terminie braki ilo軼iowe oleju. - Ka盥a dostawa powinna posiada za鈍iadczenie potwierdzaj帷e, 瞠 dostarczane produkty odpowiadaj okre郵onym normom Polska Norma PN-C-96024:2011. - Rozliczenie ka盥orazowego tankowania odbywa si b璠zie w oparciu o ilo軼i rzeczywi軼ie zatankowanego oleju, wed逝g wskaza przep造womierza. Olej opa這wy musi spe軟ia wymagania okre郵one w Polskiej Normie PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe – oleje opa這we” i posiada parametry fizyko – chemiczne nie gorsze ni:

-G瘰to嗆 w temperaturze 15ºC (kg/m³) - max. 860
-Warto嗆 opa這wa (MJ/kg)- min.42,6
-Temperatura zap這nu (ºC)- min.56
-Lepko嗆 kinematyczna w temperaturze 20º (mm²/s)- Max.6,00
Sk豉d frakcyjny:
- od temperatury 250ºC destyluje [%(v/v)]-max. 65
- od temperatury 350ºC destyluje [%(v/v)]-min. 85
-Temperatura p造ni璚ia [ºC]- max.-20
-Pozosta這嗆 przy koksowaniu z 10% pozosta這軼i destylacyjnej [%(m/m)]- max. 0,3
-Zawarto嗆 siarki [%(m/m)]- max 0,1
-Zawarto嗆 wody [mg/kg]- max.200
-Zawarto嗆 zanieczyszcze sta造ch (mg/kg)- max.24
-Pozosta這嗆 po spopieleniu (mg/litr)- max. 0,01
-Barwa Czerwona
-Barwnik typu Solvent Red 164 (mg/litr)* -min.6,6*
-Barwnik typu Solvent Red 19 (mg/litr)* -Min 6,3*
*Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego musz by zgodne z rozporz康zeniem Ministra Finans闚 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrob闚 energetycznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1054).
-W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj帷ego wad lub brak闚 oleju opa這wego, Wykonawca w terminie 2 dni od daty zg這szenia wad lub brak闚 odbierze na w豉sny koszt wadliwy olej i dostarczy wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru wadliwego oleju, b康 uzupe軟i w tym terminie braki ilo軼iowe oleju.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-05-15

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Ocena ofert w zakresie kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji podanych w formularzu ofertowym.
2. Ca趾owita ocena punkowa ofert dokonana zostanie zgodnie z poni窺zym wzorem: Ocena oferty (ca趾owita liczba uzyskanych punkt闚) = C + T
3. Kryteria oceny ofert
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y stosowa b璠zie
nast瘼uj帷e kryteria:
CENA - 60%
CZAS REALIZACJI ZAM紟IENIA-40%
RAZEM 100%
4. Opis kryteri闚

Kryterium cena – 60%
b璠zie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zam闚ienia, podanej przez Wykonawc na Formularzu Oferty. Ilo嗆 punkt闚 w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poni窺zego wzoru:

C min
C = ------------------- x 100 pkt x60%
C o
gdzie: C min – cena brutto oferty najta雟zej
C o – cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna ilo嗆 punkt闚- 60

Kryterium „Czas realizacji zam闚ienia” – 40%
• W zakresie kryterium - czas realizacji zam闚ienia – oferta mo瞠 uzyska maksymalnie 40 punkt闚.
Wysoko嗆 przyznanych punkt闚 b璠zie zale瘸豉 od d逝go軼i (ilo嗆 dni) zaproponowanego przez Wykonawc czasu w kt鏎ym ka盥orazowo nast瘼owa b璠zie realizacja dostaw oleju opa這wego (pojedynczych zam闚ie) licz帷 od momentu z這瞠nia zam闚ienia na poszczeg鏊ne dostawy.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formu陰:

T = (Tm : Trb) x 100 pkt x 40%

gdzie: T – punkty dla badanej oferty
Tm – najkr鏒szy czas realizacji zam闚ienia (spo鈔鏚 z這穎nych ofert)
Trb – czas realizacji zam闚ienia w badanej ofercie.


Opis kryteri闚, kt鏎ymi zamawiaj帷y b璠zie si kierowa przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteri闚 i sposobu oceny ofert.

Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, kt鏎a uzyska najwi瘯sz ilo嗆 punkt闚 Po

Po = C + T
gdzie C – punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – cena
T – punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – czas realizacji
zam闚ienia.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg鏊nych kryteriach b璠zie liczona z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku. Najwy窺za liczba punkt闚 wyznaczy najkorzystniejsz ofert.
6. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎ego oferta odpowiada b璠zie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a Wykonawca spe軟i warunki udzia逝 w post瘼owaniu oraz wyka瞠 brak podstaw do wykluczenia go z post瘼owania.
7. Ocenie b璠 podlega wy陰cznie oferty nie podlegaj帷e odrzuceniu.
8. Zamawiaj帷y wybiera najkorzystniejsz ofert w terminie zwi您ania ofert okre郵onym w SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog si ubiega Wykonawcy, kt鏎zy zgodnie z art. 57 pkt 1 i 2 ustawy:
1) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 ustawy.
2) spe軟iaj okre郵one warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
a) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w tym zakresie.
b) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Wymagane jest posiadanie koncesji na obr鏒 paliwami ciek造mi zgodnie z art. 43b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716),
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w tym zakresie.
d) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
-w celu potwierdzenia spe軟iania ww. warunku Wykonawcy zobowi您ani s wykaza, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, nale篡cie wykonali, co najmniej 1 (jedno) zam闚ienie, polegaj帷e na:
- dostawie oleju opa這wego o warto軼i co najmniej 100 000,00 z, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert .

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty ka盥y Wykonawca musi do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o nie
podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 ustawy, z這穎ne
na wzorze stanowi帷ym Za陰cznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zostanie
najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie sk豉dania, potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o
kt鏎ych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu nale篡
z這篡:
- o鈍iadczenie Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w ust.
1 Rozdzia逝 VII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Do oferty ka盥y Wykonawca musi do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, okre郵onych w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ., z這穎ne na wzorze stanowi帷ym Za陰cznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie sk豉dania, potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa wart. 273 ust. 1 ustawy:
1) w celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej nale篡 z這篡:
- wykaz dostaw wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te dostawy zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty
Wz鏎 wykazu dostaw stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ .
Okresy wyra穎ne w latach lub miesi帷ach, o kt鏎ych mowa w niniejszym punkcie liczy si wstecz od dnia w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert.
Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 wykonywanych wsp鏊nie z innymi Wykonawcami, wykaz o kt鏎ym mowa w niniejszym punkcie dotyczy rob鏒, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy.
W wykazie jako dostawy nale篡 wskaza jedynie dostawy potwierdzaj帷e spe軟ianie warunku udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) lit. d).
2) w celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych posiadania uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, nale篡 z這篡 dokumenty:
- potwierdzaj帷e spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, tj.; koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi lub dokument potwierdzaj帷y 瞠 wykonawca jest wpisany do rejestru przedsi瑿iorstw posiadaj帷ych koncesj w zakresie paliw ciek造ch, zgodnie z ustaw z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Wymagane jest posiadanie koncesji na obr鏒 paliwami ciek造mi zgodnie z art. 43b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716)

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Oferta sk豉dana jest pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w j瞛yku polskim, w formacie danych: .doc, .docx, .pdf, .rtf, .xps, .odt.
2. Oferta musi zawiera nast瘼uj帷e dokumenty i o鈍iadczenia:
1) wype軟iony Formularz oferty, sporz康zony na odpowiednim druku stanowi帷ym odpowiednio Za陰cznik nr 2 do SWZ. Formularz oferty nale篡 z這篡 w oryginale, z zachowaniem postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, w formacie danych .doc, .docx,
.pdf, .rtf, .xps, .odt;
2) o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, z zachowaniem postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym;
3) pe軟omocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynno軼i nie wynika z dokument闚 rejestrowych, z這穎ne w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty musi by z這穎ne w oryginale w takiej samej formie, jak sk豉dana oferta (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej). W przypadku pe軟omocnictwa sporz康zonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzonego w豉snor璚znym podpisem, przedk豉da si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mocodawcy lub notariusza, po鈍iadczaj帷e zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
4) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia pe軟omocnictwo do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy, z這穎ne w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku pe軟omocnictwa sporz康zonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzonego w豉snor璚znym podpisem, przedk豉da si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mocodawcy lub notariusza po鈍iadczaj帷e zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
5) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, je郵i Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, z這穎ne w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub osobistym podmiotu, kt鏎y udost瘼nia zasoby. W przypadku zobowi您ania podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby sporz康zonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzonego w豉snor璚znym podpisem, przedk豉da si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, po鈍iadczaj帷e zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
6) uzasadnienie zastrze瞠nia tajemnicy przedsi瑿iorstwa - z這穎ne w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
Rozdzia XII. SWZ. Opis sposobu przygotowania oferty- pozosta貫 informacje.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie, sk豉dane na za. nr 3 do SWZ. sk豉daj odr瑿nie ka盥y spo鈔鏚 Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. W takim przypadku to o鈍iadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia wymagane jest ustanowienie pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, dokumenty podmiotowe o kt鏎ych mowa w ust. 5 SWZ sk豉da ka盥y z nich.
3. Je瞠li upowa積ienie do reprezentowania Wykonawcy (z這瞠nia oferty) wynika z dokumentu rejestrowego albo innego dokumentu pochodz帷ego z og鏊nodost瘼nych i bezp豉tnych baz danych, Wykonawca wskazuje dost瘼no嗆 tego dokumentu w Formularzu oferty.
4. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia pe軟omocnictwo do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy, powinno by z這穎ne w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku pe軟omocnictwa sporz康zonego jako
dokument w postaci papierowej i opatrzonego w豉snor璚znym podpisem, przedk豉da si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mocodawcy lub notariusza po鈍iadczaj帷e zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia publicznego, w okoliczno軼iach gdy zamawiaj帷y okre郵a warunki udzia逝 w
post瘼owaniu dotycz帷e uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o kt鏎ym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp lub warunki dotycz帷e do鈍iadczenia, zobowi您ani s do do陰czenia do oferty o鈍iadczenia, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
Obowi您ek z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosi nale篡 r闚nie do wykonawc闚, prowadz帷ych dzia豉lno嗆 w formie sp馧ki cywilnej.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowie zawartej umowy mo瞠 nast徙i za zgod obu stron wyra穎n na
pi鄉ie pod rygorem niewa積o軼i i mo瞠 by dopuszczalna tylko w granicach unormowania art. 455 ustawy PZP.
2. Strony przewiduj wprowadzenie nast瘼uj帷ych zmian tre軼i umowy:
1) urz璠owej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie,
2) zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu zam闚ienia,
3) powierzenia Podwykonawcy okre郵onego zakresu zam闚ienia lub zmiana zakresu powierzonych obowi您k闚, jak r闚nie zmian Podwykonawcy, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiaj帷ego wybranego Podwykonawcy.
2.1. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian umownego terminu zako鎍zenia wykonania us逝gi w przypadku:
1) zawieszenia dostaw przez Zamawiaj帷ego,
2) konieczno軼i wykonania dodatkowych bada i ekspertyz,
3) zlecenia Wykonawcy lub innemu podmiotowi wykonania us逝g maj帷ych wp造w na termin wykonania przedmiotu niniejszego zam闚ienia,
2.2. Termin wykonania umowy mo瞠 zosta wyd逝穎ny maksymalnie o czas op騧nienia spowodowanego wymienionymi w ust. 2.1 okoliczno軼iami.
2.3. Wszystkie powy窺ze postanowienia stanowi katalog zmian, na kt鏎e Zamawiaj帷y musi wyrazi zgod.
3. Niewa積a jest zmiana postanowie Umowy oraz wprowadzanie nowych postanowie niekorzystnych dla Zamawiaj帷ego, je瞠li przy ich uwzgl璠nieniu nale瘸這by zmieni tre嗆 oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Okre郵a si nast瘼uj帷y tryb dokonywania zmian postanowie umowy:
- zmiana postanowie zawartej umowy mo瞠 nast徙i wy陰cznie, za zgod obu stron wyra穎n na pi鄉ie, pod rygorem niewa積o軼i,
- strona wyst瘼uj帷a o zmian postanowie zawartej umowy zobowi您ana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczno軼i powoduj帷ych zmian umowy,
- wniosek o zmian postanowie zawartej umowy musi by wyra穎ny na pi鄉ie.
- Zamawiaj帷y nie ma obowi您ku zmiany postanowie umowy, je瞠li Wykonawca w terminie 3 dni od wyst徙ienia okoliczno軼i powoduj帷ych dokonanie zmiany, nie z這篡 Zamawiaj帷emu, na pi鄉ie, uzasadnionego i udokumentowanego wniosku o dokonanie zmiany.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-10-18 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl. Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu. Spos鏏 z這瞠nia oferty opisany zosta w Instrukcji u篡tkowania systemu miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-18 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2021-11-16

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

I. Spos鏏 obliczenia ceny.
1. Wykonawca zobowi您any jest wype軟i "Formularz oferty' stanowi帷y Za陰cznik nr 2 do SWZ, podaj帷: warto嗆 oferty netto, kwot podatku VAT oraz warto嗆 oferty brutto.
Rozliczenia mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawc dokonywane b璠 w PLN.

2. Cena ofertowa brutto 1m3 lekkiego oleju opa這wego powinna zawiera w sobie podatek VAT, mar輳, koszt transportu i roz豉dunku oraz ewentualne upusty w z這tych PL (bonifikata) i by ustalona w nast瘼uj帷y spos鏏:

cena hurtowa obowi您uj帷a w dniu 08.10.2021 r. do godz. 1500 (w odniesieniu do ceny internetowej) 1m3 oleju + %mar篡 - upust + VAT = cena brutto 1 m3 oleju.

UWAGA:
• %mar篡 oraz ewentualne upusty nie mog ulec zmianie do ko鎍a dostaw,
• ka盥y sk豉dnik ceny ma by podany z dok豉dno軼i do drugiego miejsca po przecinku,
• w przypadku gdy Wykonawca sprowadza lekki olej opa這wy od dostawcy kt鏎ego ceny hurtowe nie s podawane w internecie ma obowi您ek wykazania jaki procent ceny podawanej przez PKN ORLEN w internecie na dany dzie stanowi cena hurtowa Wykonawcy. Procent ten nie mo瞠 si zmieni w trakcie trwania dostaw.
3. Ceny okre郵one w ofercie zostan ustalone na okres wa積o軼i umowy i nie b璠 podlega造 zmianom w okresie realizacji.
4. Wykonawca podaj帷 wynagrodzenie nie mo瞠 膨da podwy窺zenia oferowanego wynagrodzenia w przypadku czynno軼i, kt鏎ych nie uwzgl璠ni w z這穎nej ofercie a ich wykonanie wynika這 ze specyfiki i zasad wykonywania przedmiotu zam闚ienia oraz obowi您uj帷ych przepis闚 prawa.
5. Wykonawcy zobowi您ani s do bardzo starannego zapoznania si z przedmiotem zam闚ienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mog帷ymi mie wp造w na wycen dostaw.
II. 1. Z uwagi na fakt i zamawiaj帷y prowadzi post瘼owanie na miniPortalu to nale篡 si pos逝giwa jedynie ID post瘼owania z miniPortalu. W celu prawid這wego z這瞠nia oferty wykonawcy powinni si pos逝giwa w.w. identyfikatorem a nie ID Platformy eZamowienia, gdy oferta taka nie b璠zie widoczna na li軼ie z這穎nych ofert i nie b璠zie mo磧iwo軼i na jej odszyfrowanie.
2. Forma dokument闚:
1) o鈍iadczenia i dokumenty, o kt鏎ych mowa w ust. 5 pkt 1-3 musz by z這穎ne w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub
w formie dokumentowej, w zakresie i w spos鏏 okre郵ony w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2) w przypadku gdy podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w ust. 5 pkt 1-3 zosta造 wystawione przez upowa積ione podmioty inne ni Wykonawca, Wykonawca wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, podmiot udost瘼niaj帷y zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upowa積ionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje si ten dokument.
3) w przypadku gdy podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w ust. 5 pkt 1-3, zosta造 wystawione przez upowa積ione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po鈍iadczaj帷e zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4) po鈍iadczenia zgodno軼i cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o kt鏎ym mowa w pkt 3) powy瞠j, dokonuje w przypadku podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w ust. 5 pkt 1-3 - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, podmiot udost瘼niaj帷y zasoby lub podwykonawca, kt鏎e ka盥ego z nich dotycz.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.